RDW

Sumarul revistei ARHITECTURA, nr 3/2015

coperta-3-2015

MATERIALE ȘI MATERIALITĂȚI
ACTUALITATEA INTERNĂ

Construind comunitatea | Ovidiu LEFTER

Laborator Brăila

ACTUALITATEA INTERNAŢIONALĂ

Radical Modern. Planificare urbană și arhitectură în 1960 la Berlin | Simina STAN

Feeding the Planet, Energy for Life | Cristian BLIDARIU

CIVIS

Someș Delivery | Marius MOGA

Urbanism participativ în Drumul Taberei | Andreea MATACHE

CONCURS

Concursul pentru extinderea Centrului de Cultură Arhitecturală al UAR – CORPUL BIBLIOTECĂ-ARHIVE |  Alexandru PANAITESCU

NOTE DE PROIECT

Reabilitarea Pieței Cetății-Turnul Ștefan din Baia Mare | Ildiko MITRU, PASKUCZ Ștefan Ioan

Casa Filipescu-Cesianu | Aurora TÂRȘOAGĂ

Cubul atemporal. Imobil de birouri pe strada Albini, în Cluj | Vlad COCHECI

ARHITECTURI ÎN CREȘTERE

Mensing Timofticiuc Arhitecți.

Metaforă și definiție | Marius MENSING, Anca TIMOFTICIUC

PROMISIUNI

Centrul de arte aplicate „Sf. Vineri”, București | diplomă stud.-arh. Teodora Maria GANEA, USH-FA București

Centru curativ de salinoterapie, Slănic | diplomă stud.-arh. Andrada EFTIME, USH-FA București

DESIGN

Ce este o țesătură? Concepte și abordări în designul textil modern | Tincuța HEINZEL

DOSAR TEMATIC

Argument | Emilia ȚUGUI

Trapeza de la Bunești | Ana Maria GOILAV

Batem fierul la conac! – arta „de a” | Alexandra MIHAILCIUC

O construcție sustenabilă pentru Centrul de Resurse al Comunității Boldești-Scăeni | Adrian POP

PRISPA și EFdeN – două locuințe model, proiectate și construite în România | Mihai TOADER-PASTI,   Eduard RĂDUCANU, Claudiu BUTACU

O construcție experimentală din sticlă structurală | Liviu GLIGOR, Olimpia MARCHELOV

Grădina Raum | Adriana ILOVAN

Materiale și materializări la Fabrica de Timp Liber – Turda. Workshopul de structuri din lemn (2014) | Marius ȘOFLETE

„Green reCreation”/ N.O.D. – Baia Sprie | FUTÓ Edmund Eugen

Habitat Gheorgheni | Alexander NISTOR

INTERVIU

Krzysztof INGARDEN, interviu realizat de Monica LOTREANU la INGLASS 2015

ESEU

Architecture matters. Pledoarie pentru o arhitectură grea de sens | Augustin IOAN

MATERIALITATE = materialul + imaterialitatea lui = LOVE | Anca SANDU TOMAŞEVSCHI

Mai constituie autenticitatea transpunerii în operă a materialului o temă astăzi? | Sebastian IONESCU

EFIGII

Le Corbusier, stop-cadru arhitectural | Stefania KENLEY

ARHITECȚI LA RADIO

Locuința ca funcție urbană | Duiliu MARCU (coord. Simina STAN)

… ȘI ALE ARTELOR CU CARE SE LEAGĂ

Sculptura românească în metal, între decorativ, monumental și arhitectural | Mihai PLĂMADEALĂ

EX LIBRIS

Arhitectura memoriei. Noua frontieră a spațiului sacru | Anca SANDU TOMAŞEVSCHI

MATERIALS ANDMATERIALITIES
LOCAL NEWS

Building the community | Ovidiu LEFTER

Brăila Laboratory

INTERNATIONAL NEWS

Radical Modern. Urban planning and architecture in 1960s Berlin | Simina STAN

Feeding the Planet, Energy for Life | Cristian BLIDARIU

CIVIS

Someș Delivery | Marius MOGA

Participatory urban planning in Drumul Taberei | Andreea MATACHE

COMPETITION

Design contest for the extension of the Centre for Architectural Culture of UAR – LIBRARY-ARCHIVES WING | Alexandru PANAITESCU

PROJECT NOTES

Rehabilitation of Baia Mare Old Town Square-Stephen Tower | Ildiko MITRU, PASKUCZ Ștefan Ioan

Filipescu-Cesianu House | Aurora TÂRȘOAGĂ

Atemporal cube. Office building in Cluj, Albini Street | Vlad COCHECI

ARCHITECTURES ON THE RISE

Mensing Timofticiuc Architects.

Metaphor and Definition | Marius MENSING, Anca TIMOFTICIUC

PROMISES

Diploma project: „Sf. Vineri” Applied Arts Centre in Bucharest / Teodora Maria GANEA, USH-FA București

Diploma project: Salt Therapy Curative Centre in Slănic/ Andrada EFTIME, USH-FA București

DESIGN

What’s a Fabric? Concepts and Approaches to Modern Textile Design | Tincuța HEINZEL

THEMATIC FILE

Argument | Emilia ȚUGUI

Bunești Refectory | Ana Maria GOILAV

Hammering the iron at the manor! – the “art of” | Alexandra MIHAILCIUC

A sustainable building for the Resource Centre of Boldești-Scăeni Community | Adrian POP

PRISPA and EFdeN – two prototype houses, designed and built in Romania | Mihai TOADER-PASTI, Eduard RĂDUCANU, Claudiu BUTACU

An experimental building of structural glass | Liviu GLIGOR, Olimpia MARCHELOV

Raum Garden | Adriana ILOVAN

Materials and materialisation at the Free Time Factory – Turda. Wooden structures Workshop (2014) | Marius ȘOFLETE

„Green reCreation”/ N.O.D. – Baia Sprie | FUTÓ Edmund Eugen

Habitat Gheorgheni | Alexander NISTOR

INTERVIEW

Krzysztof INGARDEN, interviewed by Monica LOTREANU at INGLASS 2015

ESSAY

Architecture matters. Pleading for a heavily meaningful architecture | Augustin IOAN

MATERIALITY = material + its immateriality = LOVE | Anca SANDU TOMAŞEVSCHI

Is the authenticity of the material transposition into the architectural work a topic today? | Sebastian IONESCU

EFFIGIES

Le Corbusier, an architectural stop-frame | Stefania KENLEY

ARCHITECTS ON THE RADIO

Housing as urban function | Duiliu MARCU (coord. Simina STAN)

… AND OF THE ARTS THEY RELATE TO

Romanian Sculpture in Metal, between Decorative, Monumental and Architectural | Mihai PLĂMADEALĂ

EX LIBRIS

The Architecture of Memory. The New Frontier of the Sacred Space | Anca SANDU TOMAŞEVSCHI 142

Comments
One Response to “Sumarul revistei ARHITECTURA, nr 3/2015”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] PRISPA and EFdeN, two best-case examples in Romania – Architecture Magazine […]Powered by Jasper Roberts - Blog