RDW

Sumarul Revistei ARHITECTURA, NR 5-6/2016

Arhitectura 110

110 ani de la apariția primului număr al revistei ARHITECTURA

ACTUALITATEA INTERNĂ

„O casă a durerii” pentru un memorial al victimelor de la Clubul Colectiv – concurs de idei  | Monica LOTREANU

Proiectele culturale ale Uniunii Arhitecților din România 2016

Arhiva de fotografie a UAR. Online și Offline | Irina TULBURE, Ilinca PĂUN-CONSTANTINESCU

O recuperare necesară. Reflecţii asupra expoziţiei arhivei arhitectului George Damian | Mădălin GHIGEANU

 

ACTUALITATEA INTERNAŢIONALĂ

Apetit pentru Suprarealism. Fotografia lui Eli Lotar | Simina STAN

 

NOTE DE PROIECT

Primăria Municipiului Bucureşti, iniţial Ministerul Lucrărilor Publice. 1906-2016: momente | Hanna DERER, Gabriel CÂRSTEA

 

ARHITECTURI ÎN CREȘTERE

 Studio EST  I Alex MUNTEAN

 

PROMISIUNI

Loc. Școala de privit acasă | stud.-arh. Ileana Roxana DAN, diplomă UAUIM, 2016

Ateneu de Lisboa (Băi Publice) | stud.-arh.  Alexandru Cristian BEȘLIU, diplomă UAUIM, 2016

 

DESIGN

Circa 1703-3017 | Laura PARASCHIV

 

DOSAR TEMATIC

Cheie de lectură I Irina TULBURE

Revista „Arhitectura”. Meritele începuturilor | Gabriela TABACU

Revista „Arhitectura” și cultura arhitecturală interbelică | Nicolae LASCU

Reconstrucția postbelică în „Revistele Tehnice AGIR – (Arhitectură și) Construcții” (1947-1949) | Mara MĂRGINEAN

Lecturi interpretative ale proiectelor de arhitectură industrială în perioada postbelică | Oana ȚIGANEA

Înaintașii noștri. Istoria unei rubrici (1972-1989) | Toader POPESCU

Revista „Arhitectura” şi dezbaterea urbanistică în a doua jumătate a anilor 1960 | Alexandru RĂUȚĂ

 O cronică a reinventării unei profesiuni | Miruna STROE

Locuirea –  între proiect și decizie politică. România 1954-1966. Adnotări la cartea Mirunei Stroe | Alexandru BELDIMAN

Arhitectură și Cenzură | Gheorghe SĂSĂRMAN

Discreta disidență: Fică (Ștefan Radu) Ionescu, redactor-șef la „Arhitectura” anilor’ 80  | Teodor Octavian GHEORGHIU

Despre critică în etapa socialistă | Vasile MITREA

Câțiva ani la „Arhitectura” | Nicolas Mircea LUPU

La „Arhitectura” | Augustin IOAN

„Arhitectura” 1999-2010. Autonomie și deschidere | Cosmina GOAGEA, Constantin GOAGEA, Ștefan GHENCIULESCU

Conversaţie dinăuntrul revistei  | Françoise PAMFIL și Anca SANDU TOMASZEWSKI

 

EFIGII

Arhitectul Victor Smigelschi, personalitate plurivalentă | Mario SMIGELSCHI

 

HIMERE DE CASE

Restaurarea peisagistică a grădinii istorice Liebrecht-Filipescu | Simina STAN, Alexandru MEXI

 

… ȘI ALE ARTELOR CU CARE SE LEAGĂ

Covoare orientale, pictură, arhitectură, jazz – corespondențe subtile. Interviu cu Lucian George PĂIȘ | Monica LOTREANU

 

EX LIBRIS

Nemaipomenitele aventuri ale lui Anton Retegan și ale dosarului său, de Gheorghe Săsărman | Mariana CELAC

De la dosarul de securitate la romanul biografic: surse istorice pentru cercetarea comunismului târziu | Alexandru-Murad MIRONOV

LOCAL NEWS

”A House of Grief” for a memorial honoring Colectiv Club victims – competition of ideas | Monica LOTREANU

2016 Cultural projects of Romanian Union of Architects

The photography archive of Romanian Union of Architects. Online and Offline | Irina TULBURE, Ilinca PĂUN-CONSTANTINESCU

A necessary reclaim. Reflections upon the architect George Damian archive exhibition | Mădălin GHIGEANU

 

INTERNATIONAL NEWS

Appetite for Surrealism. Eli Lotar´s Photography | Simina STAN

 

PROJECT NOTES

Bucharest Town hall, former Ministry of Public Works. 1906-2016: Moments | Hanna DERER, Gabriel CÂRSTEA

 

ARCHITECTURES ON THE RISE

Studio EST | Alex MUNTEAN

 

PROMISES

Place. Learning how to look at houses | Ileana Roxana DAN, dipoma UAUIM, Bucharest, 2016

Athenaeum of Lisbon (Public Baths) | Alexandru Cristian BEȘLIU, diploma UAUIM, Bucharest, 2016

 

DESIGN

Circa 1703-3017 | Laura PARASCHIV

 

THEMATIC FILE

Key Reading | Irina TULBURE

”Arhitectura” magazine. Merits of the Beginning | Gabriela TABACU

”Arhitectura” magazine and the Interwar Architectural Culture | Nicolae LASCU

Post-war reconstruction in the Technical Revues of the AGIR – (Architecture and) Constructions (1947-1949) | Mara MĂRGINEAN

Lecture Notes on Projects of Industrial Architecture in the Post-War Period | Oana ȚIGANEA

Our Forerunners. The story of a column (1972-1989) | Toader POPESCU

Arhitectura” magazine and the Urban Planning debate in the second half of the 1960s  | Alexandru RĂUȚĂ

A Chronicle of Professional Reinvention | Miruna STROE

Housing. Between Project and Political Decision. Romania 1954-1966. Annotations on Miruna Stroe’s book | Alexandru BELDIMAN

Architecture and Censorship | Gheorghe SĂSĂRMAN

The discreet dissidence: Fică (Ștefan Radu) Ionescu, editor-in-chief of Arhitectura” in the 1980s  | Teodor Octavian GHIORGHIU

On Criticism in the Socialist Era | Vasile MITREA

Few years at ”Arhitectura” | Nicolas Mircea LUPU

To ”Arhitectura”| Augustin IOAN

”Arhitectura” 1999-2010. Autonomy and openness | Cosmina GOAGEA, Constantin GOAGEA, Ștefan GHENCIULESCU

Conversation within Arhitectura” magazine | Françoise PAMFIL, Anca SANDU TOMASZEWSKI

 

EFFIGIES

Architect Victor Smigelschi, a multifaceted personality | Mario SMIGELSCHI

 

CHIMAERAS HOUSES

Landscape restoration of Liebrecht-Filipescu gardens | Simina STAN, Alexandru MEXI

 

… AND OF THE ARTS THEY RELATE TO

Oriental carpets, Painting, Architecture, Jazz – subtle intertwining. Interview with Lucian George PĂIȘ | Monica LOTREANU

 

EX LIBRIS

The amazing adventures of Anton Retegan and his case by Gheorghe Săsărman | Mariana CELAC 

From the security file to the biographical novel: later communism research sources | Alexandru-Murad MIRONOV

 

Comments

comments

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by Jasper Roberts - Blog