RDW

Sumarul revistei ARHITECTURA, nr 2-3/2017

Femei în arhitectura românească

Women Architects in Romania

ACTUALITATEA INTERNĂ
Urban Eye Film Festival, noiembrie, București 2017 I Diana CERCELArhitectura interbelică a Bucureştiului şi regalitatea I Luca Matei STOIAN

Conferința Anne Lacaton, mai 2017, Teatrul Național București.Lacaton & Vassal: exercițiul modestiei, o nouă etică a proiectului I Maria MĂNESCU

ACTUALITATEA INTERNAŢIONALĂ

România la Vienna Design Week 2017 I Alexandra Medana OPREA

FREESPACE la #BiennaleArchitettura2018 I Maria MĂNESCU

PROMISIUNI

Proiect de diplomă: Reconversia Bazei miniere Baia Sprie în centru de producție
a energiei alternative geotermale I stud.-arh. Ingrid DRAGOMIR, UTCN, FAU, 2016/2017

Proiect de diplomă: Muzeu de Artă în Cluj-Napoca.
Colecția de pictură I stud.-arh. Ioana MAN, UTCN, FAU, 2016/2017

DOSAR TEMATIC
Femei arhitect. Cheie de lectură I Raluca Livia NICULAE

Virginia Sp. Haret (Andreescu), prima arhitectă care a activat în România (1894-1962)
I Radu Sp. HARET

Virginia Haret. Cine are ceva de spus? I Henrieta DELAVRANCEA-GIBORY

Henrieta Delavrancea-Gibory, de la Dama cu Camelii la Sfânta Vineri I Maria MĂNESCU

Arhitectura la feminin. Femei arhitect în România comunistă I Ana Maria ZAHARIADE

(Ne)meritata faimă a Ancăi Petrescu. Statut de autor şi autoritate în arhitectura comunistă
din România în anii 1977-1989 I Dana VAIS

Genealogii subiective despre practici feministe în arhitectură I Doina PETRESCU

Arché-tectonica. O lectură în cheie feminină I Augustin IOAN

Considerații generale asupra vizibilității femeii arhitect în România I Raluca Livia NICULAE

Despre principiul egalităţii în muncă între genuri şi feminizarea profesiei de arhitect în România
I Daniela ROVENŢA-FRUMUŞANI, Valentina MARINESCU

(EVOCĂRI)

Sanda Voiculescu I Sergiu NISTOR

Cum almam nostram urbem. Françoise Choay I Irina POPESCU-CRIVEANU, Kázmer KOVÁCS

Solange I Georgeta GABREA

ITINERAR DE ARHITECT

Hotelurile din Bulgaria observate de arhitect H. Delavrancea, 1962
I Henrieta DELAVRANCEA-GIBORY

ESEU

Cherchez les femmes! Un fragment din povestea emancipării femeilor la Bauhaus
din perspectivă balcanică I Anca SANDU TOMASZEWSKI

EFIGII

Ioana Grigorescu. Tradiţie şi modernitate I Alexandru PANAITESCU

ARTE VIZUALE
„Aparițiile” Getei Brătescu: amintiri, epifanii, artă I Daniela MIHAI

PROIECTE CULTURALE
CineBucureşti – 100 de ani de modernitate I Mihaela PELTEACU, Daniela Maria PUIA

LOCAL NEWS
Urban Eye Film Festival, November, Bucharest 2017 I Diana CERCELInterbellum Architecture of Bucharest and Royalty I Luca Matei STOIAN

Anne Lacaton Conference, May 2017, at the National Theatre in Bucharest.Lacaton & Vassal: the Exercise in Modesty, a New Design Ethics I Maria MĂNESCU

INTERNATIONAL NEWS
Romania at Vienna Design Week 2017 I Alexandra Medana OPREA

FREESPACE la #BiennaleArchitettura2018 I Maria MĂNESCU

PROMISES

Diploma Project: Conversion of the Baia Sprie Mine in a Center of
Alternative Geothermal Energy Production I stud.-arch. Ingrid DRAGOMIR, UTCN, FAU, 2016/2017 26

Diploma Project: Art Museum in Cluj-Napoca.
The Painting Collection I stud.-arch. Ioana MAN, UTCN, FAU, 2016/2017 30

THEMATIC FILE
Women Architects. A Reading Key I Raluca Livia NICULAE

Virginia Sp. Haret (Andreescu). The First Woman Arhitect in Romania (1894-1962) I Radu Sp. HARET

Virginia Haret. Who Has Something to Say about that? I Henrieta DELAVRANCEA-GIBORY

Henrieta Delavrancea-Gibory, from the Lady of the Camellias to Saint Friday I Maria MĂNESCU

The drawing board au féminin. Women Architects in Communist Romania I Ana Maria ZAHARIADE

The (in)Famous Anca Petrescu. Authorship and Authority in
Romanian Communist Architecture 1977-1989 I Dana VAIS

Subjective Genealogies of Feminist Practices in Architecture I Doina PETRESCU

Arché-tectonics. A Reading in the Feminine Key I Augustin IOAN 98
General Considerations on the Visibility of Romanian Women Architects I Raluca Livia NICULAE

The Gender Equality Principle in the Labour Market and the Feminization
of the Architecture Profession in Romania I Daniela ROVENŢA-FRUMUŞANI, Valentina MARINESCU

(EVOKINGS)

Sanda Voiculescu I Sergiu NISTOR 128
Cum almam nostram urbem. Françoise Choay I Irina POPESCU-CRIVEANU, Kázmer KOVÁCS

Solange I Georgeta GABREA

AN ARHITECT’S ITINERARY

The Hotels in Bulgaria Observed by Architect H. Delavrancea, 1962
I Henrieta DELAVRANCEA-GIBORY

ESSAY

Cherchez les femmes! A Fragment of the Story of Women’s Emancipation at Bauhaus
from a Balkan Perspective I Anca SANDU TOMASZEWSKI

EFFIGIES
Ioana Grigorescu. Tradition and Modernity I Alexandru PANAITESCU

VISUAL ARTS
The “Apparitions” of Geta Brătescu: Memories, Epiphanies, Art I Daniela MIHAI

CULTURAL PROJECTS
CineBucureşti – 100 Years of Modernity I Mihaela PELTEACU, Daniela Maria PUIA

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog