RDW

Consultarea populaţiei, obligatorie la demararea documen­taţiilor de urbanism

La începutul acestui an a apărut Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Actul normativ (Ordinul nr. 2701 din 30/12/2010) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011. Dacă, până acum, vecinii aflau de ridicarea unei construcţii noi abia după ce începeau lucrările, şi de multe ori le erau afectate interesele, acum autorităţile locale au obligaţia de a-i informa despre aceste aspecte la demararea proiectului. Astfel, aceştia îşi pot apăra drepturile şi sesiza posibile nereguli.

Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului pentru planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului revine administraţiei locale.
În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a acestei metodologii, primăriile au obligaţia de a elabora Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism. Conţinutul obligatoriu al Regulamentului local stabileşte cel puţin următoarele:
– structura sau persoanele cu atribuţii în coordonarea informării şi consultării publicului pentru documentaţiile de urbanism şi / sau amenajare a teritoriului;
– modalităţile de finanţare a activităţilor de informare şi consultare;
– principiile de identificare a grupurilor-ţintă pentru informare şi consultare, pentru fiecare categorie de plan;
– modul şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi documentaţii;
– definirea situaţiilor în care se consideră că Regulamentul local a fost încălcat şi măsurile administrative de sancţionare;

“Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, se arată în actul normativ.
Procesul de informare şi consultare a publicului se finalizează cu rapor­tul informării şi consultării publicului, raport ce se supune atenţiei autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentaţia de urbanism completă. Raportul informării şi consultării publicului fundamentează decizia autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus. În baza raportului informării şi consultării publicului, consiliul judeţean /
local / general poate solicita modificarea şi completarea documentaţiei de urbanism supuse aprobării. După aprobarea de către Consiliu, prefectul are obligaţia să verifice respectarea prevederilor metodologiei de informare şi consultare a populaţiei, iar în cazul nerespectării, să le atace în contencios administrativ.

Consultarea populaţiei la elaborarea PUG-urilor

Potrivit metodologiei, informarea cu privire la intenţia de elaborare a Planurilor Urbanistice Generale se face prin următoarele metode:
– anunţuri afişate la sediul autorităţii publice în spaţiile accesibile tuturor cetăţenilor;
– anunţ vizibil publicat pe pagina de internet a instituţiei şi în publicaţia proprie, dacă există. În aceste anunțuri, vor fi trecute numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri, şi perioada până la care acestea pot fi făcute. În termen de 15 zile de la data primirii comentariilor, autorităţile au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului sinteza acestora şi argumentaţia preluării sau nepreluării propunerilor. Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.
În etapa elaborării studiilor de fundamentare care vor sta la baza PUG‑ului, elaboratorul are obligaţia de a chestiona publicul cu privire la opţiunile acestuia legate de dezvoltarea urbană durabilă. De asemenea, pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea societăţii civile, a asociaţiilor profesionale, asociaţii ale sectorului de
afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

Consultarea populaţiei în cazul elaborării PUZ-urilor

În cazul Planurilor Urbanistice Zonale, primăriile informează publicul prin cel puţin următoarele activităţi:
– publică pe pagina de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi se pot transmite observaţii;
– pune la dispoziţia publicului documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;
– informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel puţin prin publicarea pe pagina de internet şi la sediul propriu a observaţiilor şi sugesti­ilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;
– informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea.
Investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la intemperii, în loc vizibil, la parcela care a generat intenţia elaborării documentaţiei de urbanism.

Arhitectul şef al Capitalei, Gheorghe Pătraşcu, ne-a declarat că, deşi această lege este foarte bună, momentan nu poate fi aplicată : “Pentru a aplica această lege trebuie să înfiinţăm un departament special, care să se ocupe doar de asta. În acest moment este imposibil, deoarece organi­grama instituţiei este blocată de Guvern, nu mai putem angaja niciun om în plus faţă de ce avem. Personalul de la Direcţie de urbanism din Primărie nu mai poate prelua şi această sarcină. Şi aşa sunt prea puţini”.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog