RDW

Sumarul revistei ARHITECTURA, nr 1/2016

coperta1-2016

Rural

ACTUALITATEA INTERNĂ

Omul, arhitectul și profesorul Duiliu Marcu | Mariana CROITORU

Imaginăm zi de zi posibile realități | Alina ȘERBAN

Shrinking Cities | Ilinca PĂUN CONSTANTINESCU

ACTUALITATEA INTERNAŢIONALĂ

CEVISAMA – Târgul Internațional de Ceramică de la Valencia, Spania, 2016 | Monica LOTREANU

Metropola rurală, al XII-lea Forum Mondial al Tinerilor Arhitecți, Flers, 2015 | Cătălina VĂRZARU

DOCumentarea arhitecturii VERNAculare. Vernadoc – un fenomen? | Laura ZAHARIA

CIVIS

Satul Nou din Muzeul Satului | Iuliana CIOTOIU

NOTE DE PROIECT

Sală de sport în Lăzarea, jud. Harghita | KÖLLŐ Miklós

Casa de sub nuc | Adina SZTAHURA

Fabrica de gemuri și sucuri din Saschiz | FARCZÁDI Róbert

Proiect de troiță în Mărginimea Sibiului | Daniel ȘERBAN

ARHITECTURI ÎN CREȘTERE

ateliercetrei | Paul MOLDOVAN

PROMISIUNI

Diploma: Atelier de meșteșuguri tradiționale la Conacul Neamțu, stud.-arh. Alexandra Sinițaru, UAUIM, 2014

Diploma: Un altfel de muzeu, stud.-arh. Andrei Puică, UPT-FAU Timișoara, 2015

DESIGN

De la lotcă la canotcă | Teodor FROLU

DOSAR TEMATIC

Ruralul, vremurile și arhitectul | Horațiu RĂCĂȘAN

Arhitectura „l a ța r ă” | Silvia DEMETER-LOWE

Râsete, PLÂNSETE, case noi, CASE VECHI și alte destăinuiri | Eugen VAIDA

Șindrila | Mihai NUȚĂ

Ghid de „stuf și paie” | Flaminiu TALOȘ

Interviu cu meșterul de acoperișuri de paie: Vicenţiu Florian | Ligia BODEA, Sebastian OLARU

Interviu cu dr. ing. Andreea Hegyi, cercetător științific gradul III, INCD-URBAN-INCERC, Cluj-Napoca | Horațiu RĂCĂȘAN

Biserici înlemnite | Nicoleta MUȘAT, Vladimir OBRADOVICI

Şcoala de vară ARHIPERA 4.0 | Alexandra PURNICHESCU

Downshifting Romanian Way. Șase povești despre comunități ecologice (Ulmu, Casa verde, Apuseni, Domoșu, Stanciova, Alunișu) | Adina SZTAHURA, Katalin MOSCU

INTERVIU

Oskar Grąbczewski, OVO Grąbczewsky Architekci | interviu realizat de Monica Lotreanu

ESEU

Habitatul rural din zona extracarpatică, capitol încă neelucidat al istoriei noastre | Călin HOINĂRESCU, Manuela HOINĂRESCU, Irina PAVELEȚ

Câteva notații privind tradiția arhitecturală rurală | Ioan Augustin GOIA

EFIGII

Ion D. Trajanescu (1875-1964) – arhitect, restaurator, publicist, profesor | Anca FILIP

HIMERE DE CASE

Palatul brâncovenesc de la Potlogi | Horia MOLDOVAN

… ȘI ALE ARTELOR CU CARE SE LEAGĂ

Ernö Bartha și Maxim Dumitraș, între natură și natura umană | Pavel ȘUȘARĂ

EX LIBRIS

Alexandru Baboș, Tracing a Sacred Building Tradition | Laura ZAHARIA

LOCAL NEWS

The man, the architect, the professor Duiliu Marcu | Mariana CROITORU

Imagining day by day possible realities | Alina ȘERBAN

Shrinking Cities | Ilinca PĂUN CONSTANTINESCU

INTERNATIONAL NEWS

CEVISAMA – The “Tile of Spain” International Fair in Valencia, Spain, 2016 | Monica LOTREANU

The rural metropolis, the 12th World Forum of Young Architects, Flers, 2015 | Cătălina VĂRZARU

The DOCumentation of VERNAcular architecture. Vernadoc – a phenomenon? | Laura ZAHARIA

CIVIS

New Village in the Village Museum | Iuliana CIOTOIU

PROJECT NOTES

Sport Hall in Lăzarea, Harghita county | KÖLLŐ Miklós

The house under the nut-tree | Adina SZTAHURA

Fruit Jam and Juice Factory of Saschiz | FARCZÁDI Róbert

Project of Trinity Road Chapel in Mărginimea Sibiului | Daniel ȘERBAN

ARCHITECTURES ON THE RISE

ateliercetrei | Paul MOLDOVAN

PROMISES

Diploma project: Workshop of traditional handcrafts at Neamțu Manor, stud.-arch. Alexandra Sinițaru, UAUIM, 2014

Diploma project: A different kind of museum, stud.-arch. Andrei Puică, UPT-FAU Timișoara, 2015

DESIGN

From Lotca to Canotca | Teodor FROLU

THEMATIC FILE

Argument: The Rural Environment, the Times, and the Architect | Horațiu RĂCĂȘAN

The Architecture in the “c o u n t r y s i d e” | Silvia DEMETER-LOWE

Laughter, WEEPING, new houses, OLD HOUSES and other confessions | Eugen VAIDA

The Shingle | Mihai NUȚĂ

Guidebook for “reed” and “straw” | Flaminiu TALOȘ

Interview with a master of straw roofs: Vicenţiu Florian | Ligia BODEA, Sebastian OLARU

Interview with PhD eng. Andreea Hegyi, senior researcher at INCD-URBAN-INCERC, Cluj-Napoca | Horațiu RĂCĂȘAN

Woodened Churches | Nicoleta MUȘAT, Vladimir OBRADOVICI

ARHIPERA 4.0 Summer School | Alexandra PURNICHESCU

Downshifting Romanian Way. Six stories on ecological communities (Ulmu, Green House, Apuseni, Domoșu, Stanciova, Alunișu) | Adina SZTAHURA, Katalin MOSCU

INTERVIEW

Oskar Grąbczewski, OVO Grąbczewsky Architekci | interview by Monica Lotreanu

ESSAY

The Rural Habitat in Outer Carpathian Region, an Unsolved Mystery of Our History | Călin HOINĂRESCU, Manuela HOINĂRESCU, Irina PAVELEȚ

Several Notes on the Rural Architectural Tradition | Ioan Augustin GOIA

EFFIGIES

Ion D. Trajanescu (1875-1964) – architect, restorer, publicist, professor | Anca FILIP

CHIMAERAS HOUSES

The Brancovan Palace of Potlogi I Horia MOLDOVAN

… AND OF THE ARTS THEY RELATE TO

Ernö Bartha and Maxim Dumitraș, between Nature and Human Nature | Pavel ȘUȘARĂ

EX LIBRIS

Alexandru Baboș, Tracing a Sacred Building Tradition | Laura ZAHARIA  143

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog