RDW

Sumarul Revistei ARHITECTURA, NR 4-5/2017

ARHEOLOGIE INDUSTRIALĂ
INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY

ACTUALITATEA INTERNĂ
Ziua Mondială a Urbanismului 2017 în România I
Gabriel PASCARIU, Matei COCHECI, Irina FLOREA-SAGHIN, Wendy Laura CÎNŢA, Paul MUREŞAN-IUGA    
Facultatea de Urbanism la 20 de ani de la înfiinţare I Mihaela HĂRMĂNESCU, Simona MUNTEANU
Premiul AFCN pentru celebrarea Centenarului 2017:
REGINA SOLDAT, Proiectul cultural al Asociaţiei România Culturală (ARC) I Anca Beatrice TODIREANU
 Restaurarea și conversia patrimoniului industrial. Studii de caz din România și Valonia (Belgia)
– Conferinţă comună Irina Iamandescu, Vanessa Krins, 23 ianuarie 2018, Bucureşti I Maria MĂNESCU

 

 


ACTUALITATEA INTERNAŢIONALĂ
 Centenar De Stijl. Despre Vaca Olandeză cu stil I Maria MĂNESCU
Beazley Designs of the Year 2017-2018 I Maria MĂNESCU
Centrul cultural al Fundaţiei Stavros Niarchos, Atena I Maria MĂNESCU

 

PROMISIUNI
Proiect de diplomă UAUIM: Conversia și regenerarea Vămii Antrepozite I stud.-arh. Ersin BACTIŞA
Proiect de diplomă UAUIM: Conversia garajului Ciclop I Diana POPESCU (TRIF)

 

DOSAR TEMATIC
ARGUMENT: Ruinele industriale, între poetica memoriei şi arheologie I Maria MĂNESCU
Carta Patrimoniului Industrial: definiții, terminologie, principii și concepte I Maria MĂNESCU
Carta Patrimoniului Industrial I Eusebi CASANELLES, Stuart B. SMITH, Eugene LOGUNOV
PatrimoniuL industrial în România – despre stadiul inventarierii specializate I Ioana Irina IAMANDESCU
Ecologii postindustriale: moloz industrial, natură şi limitele reprezentării I Liviu CHELCEA  
Arhitectura Uzinelor Malaxa I Nicolae LASCU
Hala Laminor a Uzinelor Malaxa,
o șansă de restaurare pentru patrimoniul industrial interbelic I Ruxandra NEMȚEANU
Transformare postindustrială,
cross-over arhitectural și laborator deschis de creativitate funcțională I Peter MARX
 “Moment Horia Creangă”
în cadrul complexului Laminorul Bucureşti. Memoriu explicativ I Niels AUNER
 Atelierele CFR Griviţa – GRIRO.
Un caz de conversie funcţională a patrimoniului industrial I Sorin GABREA
 Patrimoniul industrial din Bucovina.
Prezervarea şi valorificarea la scară teritorială I Adrian NICOLAE CIOANGHER  
 Uzina de Apă din Suceava – vocaţia culturală a patrimoniului arhitectural industrial I Maria MĂNESCU
 Morile abandonate ale Brăilei,
repere identitare sau fantome ale patrimoniului industrial dunărean? I Maria STOICA
 Pentru o reţea europeană de formare la distanţă în domeniul arheologiei industriale.
Asociaţia Eurocultures şi proiectele FORCOPAR I Nicolae LASCU
 „Crown Barracks” Bruxelles: De la cazarmă militară la campus universitar I Andrei Eugen LAKATOS

 

 

 

 

ESEU FOTO
Cărămida aparentă în arhitectura industrială I Daniela Maria PUIA

ARTE VIZUALE
NordArt. Transformarea unei clădiri industriale în cea mai mare galerie nord-europeană
de artă contemporană I Mădălina ŞEULEANU, Sorin Doru CIOMÂRTAN

 

PROIECTE CULTURALE
 Mina de idei Anina I Oana ŢIGANEA, Gabriela PAŞCU  

 

DIN ARHIVA FOTO UAR
Hidrocentrala BICAZ I Maria MĂNESCU, Irina TULBURE

EX LIBRIS
 Volker Wollmann, Arheologie industrială I Daniela Maria PUIA

ULTIMA ORĂ
 România la Bienala de la Venetia 2018. MNEMONICS: altfel de Amintiri din Epoca de Aur.

INTERNAL NEWS

 World Town Planning Day 2017 in Romania
I Gabriel PASCARIU, Matei COCHECI, Irina FLOREA-SAGHIN, Wendy Laura CÎNŢA, Paul MUREŞAN-IUGA   
The Faculty of Urban Planning, 20 Years After I Mihaela HĂRMĂNESCU, Simona MUNTEANU 
The Administration of the National Cultural Fund Award for Celebrating the Great Union Centenary 2017:
THE QUEEN SOLDIER, Cultural Project of the Cultural Romania Association (ARC)
I Anca Beatrice TODIREANU
Restoration and Conversion of the Industrial Heritage. Case Studies from Romania and  Wallonia (Belgium)
– Common Conference of Irina Iamandescu and Vanessa Krins, 2018, january 23, Bucharest
I Maria MĂNESCU

INTERNATIONAL NEWS
De Stijl Centenary. About the Dutch Cow, with Style I Maria MĂNESCU
Beazley Designs of the Year 2017-2018 I Maria MĂNESCU
Cultural Center of the Stavros Niarchos Foundation, Athens I Maria MĂNESCU

 

PROMISES  
Diploma Project: Conversion and Regeneration of the Customs Wharf, Bucharest I stud.-arch. Ersin BACTIŞA
Diploma Project: Conversion of the Ciclop Garage I stud.-arch. Diana POPESCU (TRIF)

 

THEMATIC FILE
 ARGUMENT: The Industrial Ruins, between Memory Poetics and Archaeology I Maria MĂNESCU
Charter for the Industrial Heritage: Definitions, Terminology, Principles and Concepts I Maria MĂNESCU
Charter for the Industrial Heritage I Eusebi CASANELLES, Stuart B. SMITH, Eugene LOGUNOV   
The Industrial Heritage in Romania – about the State of the Specialised Inventory I Ioana Irina IAMANDESCU
Postindustrial Ecologies: Industrial Rubble, Nature and the Limits of Representation I Liviu CHELCEA
The Architecture of the Malaxa Factories  I Nicolae LASCU
The Rolling Mill Hotbed of the Malaxa Factories,
a Chance for the Restoration of the Interwar Industrial Heritage  I Ruxandra NEMȚEANU
Postindustrial Transformation,
Architectural Cross-over and Open Laboratory for Functional Creativity I Peter MARX
„Horia Creangă Moment” within the Rolling Mill Complex in Bucharest. Explanatory Report I Niels AUNER
Griviţa Workshops for the Romanian Railways Network – GRIRO.
A Case of Functional Conversion of the Industrial Heritage I Sorin GABREA

The Industrial Heritage from Bucovina.
Preservation and Valorisation at a Territorial Scale I Adrian NICOLAE CIOANGHER
The Water Factory in Suceava – the Cultural Vocation of the Industrial Architectural Heritage I Maria MĂNESCU
The Abandoned Mills of Brăila,
Identity Benchmarks or Ghosts of the Danubian Industrial Heritage?  I Maria STOICA
For a European Network of Distance Learning and Professional Formation in Industrial Archaeology.
The Eurocultures Association and the FORCOPAR Projects. I Nicolae LASCU
„Crown Barracks” in Brussels: From Military Barrack to University Campus I Andrei Eugen LAKATOS

PHOTO ESSAY
The Apparent Brick in the Industrial Architecture I Daniela Maria PUIA

VISUAL ARTS
NordArt. The Transformation of a Industrial Building in the Largest North-European Gallery
of Contemporary Art   I Mădălina ŞEULEANU, Sorin Doru CIOMÂRTAN

 

CULTURAL PROJECTS
Anina Mine of Ideas I Oana ŢIGANEA, Gabriela PAŞCU 

 

FROM THE UAR PHOTO ARCHIVE
 The Hydroelectric Station of Bicaz I Maria MĂNESCU, Irina TULBURE

 

EX LIBRIS
Volker Wollmann, Industrial Archaeology I Daniela Maria PUIA

 LATEST NEWS   
 Romania at the Venice Biennale 2018. MNEMONICS: Another Kind of Tales from the Golden Age

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog