RDW

Scurt istoric al organizării profesiei de arhitect în România de la „Regulamentulu” lui A. I. Cuza și M. Kogălniceanu până în prezent1

1864

Regulamentul lui A. I. Cuza din 1864

Regulamentul lui A. I. Cuza din 1864

La propunerea lui Mihail Kogălniceanu, ministru de stat la Departamentul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, domnitorul Alexandru Ioan Cuza „dă Înalta Approbare” pe „Regulamentulu pentru organisarea Serviciului de Architectură allu Bastimenteloru Civile”.

 

1866,  februarie, 11 / 23

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza este obligat să abdice. Principele Carol de Hohenzollern este ales domnitor şi, din 10 mai 1866, începe o domnie lungă şi rodnică.

 

1874

Nou-înfiinţata Comisie a monumentelor publice instituie un regulament „pentru a clasa şi a conserva monumentele noastre publice, având ca preşedinte pe ministrul instrucţiunii și cultelor”.

 

1876

Se înfiinţează o vremelnică „Societate de ingineri şi arhitecţi”, sub preşedinţia arhitectului Alexandru Orăscu.

 

1881, mai, 10/22

Ca o consecinţă a războiului ruso-româno-turc din 1877-1878 şi a obţinerii independenţei de stat (9 mai 1877), România este proclamată regat, iar principele Carol este încoronat ca primul rege al ţării. Începe un proces accelerat de modernizare în sens european a României. 

 

1882

V. A. Urechia întocmeşte un proiect de lege pentru conservarea monumentelor publice.

 

1890

Sub îngrijirea arh. I. N. Socolescu apare publicaţia „Analele Arhitecturei și ale Artelor cu care se leagă”.

 

1891 februarie, 26

 

Aniversarea SAR la două decenii de la înființare (colecția arh. Ioan Goia)

Aniversarea SAR la două decenii de la înființare (colecția arh. Ioan Goia)

Se constituie SOCIETATEA ARHITECŢILOR ROMÂNI, cu 24 membri, sub președinția arh. Alexandru Orăscu. Printre fondatori sunt arhitecții Carol Beneş, Mihail Capuţineanu, George Duca, Grigore Cerchez, George Sterian, I. Socolescu, T. Socolescu, Felix Xenopol, Alexandru Săvulescu ş.a.

Coagularea profesiei arhitecturale într-o „Societate” se înscrie în evoluţia energică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea care a adus în avanscena vieții publice românești activitatea universitară, personalitățile și îndeletnicirile intelectuale. Într-un răstimp istoricește scurt – de cinci decenii – se construiesc marile instituții culturale: Teatrul „cel Mare” – Teatrul Național pe Calea Victoriei, Universitatea din București, Ateneul Român, Facultatea de Ştiinţe Medicale, Școala de Poduri și Șosele – viitoarea Politehnică bucureșteană și Fundația Carol I, dar și reședințe ample. Se trasează bulevardele principale, străzile sunt pavate cu piatră cubică, se construiesc instalații și amenajări de civilizație urbană modernă. Edificiile marilor instituții de cultură devin repere ale Bucureştiului european. Orașul e cartat și dotat cu un plan cadastral bine făcut.

Prin efortul lui Ion Mincu și al discipolilor săi, arhitectura de expresie naţională este preluată în construcția instituțiilor statului. Carol Davila, Nicolae Kretzulescu, Constantin Esarcu, Emil Bacaloglu înfiinţează Societatea de Ştiinţe Naturale; ia ființă Societatea Ateneul Român, care va construi Ateneul ca un templu al ştiinţelor și artelor. Sub impulsul lui Theodor Aman, Carol Popp de Szathmári și Carol Storck artele plastice de tip european sunt prezente în expoziții periodice și se organizează învăţământul superior de arte. Se constituie societăți de filarmonică, știinţe fizico-naturale, de bele-arte, de istorie. Societatea Literară Română se transformă în Academia Română și înființează celebra sa bibliotecă. Grigore Antipa organizează Muzeul de Științele Naturii. Simion Mehedinți inițiază învăţământul superior de geografie. Sunt construite mari licee, inclusiv Școala Centrală de Fete. Ziariștii au congrese proprii. Apar librăriile, editurile și tipografiile de carte, funcționează primele cluburi sportive (tir, velocipede), se dezvoltă telefonia urbană.

 

1891 aprilie

Printre primele iniţiative ale Comitetului de conducere al SAR este cea de înfiinţare sub auspiciile sale a unei şcolii particulare de arhitectură.

 

1892

Este emisă, votată şi promulgată Legea Monumentelor Istorice.

______

octombrie, 15

Tutelată de arh. Alexandru Orăscu şi sub conducerea arhitecților I. N. Socolescu şi George Sterian, îşi începe activitatea Şcoala de Arhitectură de pe lângă SAR, care a funcţionat timp de cinci ani ca instituţie particulară.

 

1893

Se întreprinde primul demers pentru o lege a arhitecţilor. În articolul 2 al Legii Corpului Tehnic al Inginerilor este formulată distincţia între preocupările inginerilor şi cele ale arhitecţilor.

 

1897

Cu sprijinul lui Gh. Mârzescu şi, apoi, al lui Spiru Haret, în baza Regulamentului A. I. Cuza-Kogălniceanu din 1864, se înființează o secţie de arhitectură la școala de bele-arte, cu denumirea de Şcoala Naţională de Arhitectură, care continuă activitatea fostei şcolii particulare a SAR.

 

1902

La intervenţia Societăţii Arhitecţilor Români, profesiunea de arhitect este menţionată în Nomenclatorul Legii Meseriilor.

 

1903, martie, 7

Societatea Arhitecţilor Români este recunoscută ca persoană morală şi juridică, decizie publicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 14/ 27 martie 1903.

 

1904

Legea Spiru Haret, care propune definirea profesiunii de arhitect, nu este votată.

______

toamna

Secția de arhitectură de la bele-arte devine instituţie de învăţământ superior independentă, sub denumirea de Şcoala Superioară de Arhitectură, director fiind ing. Ermil Pangrati.

 

1906, iunie, 6/19

Pe Dealul Filaret, în zona ce va deveni Parcul Carol I, se deschide o mare expoziţie, care prezintă un bilanţ al marilor realizări economice, sociale, politice şi culturale ale României din timpul celor 40 de ani ai domniei Regelui Carol I. Prin arhitectura pavilioanelor se va face, practic, consacrarea oficială a stilului neoromânesc. 

 

1906

Arhitectul George Sterian organizează catedre la Secţia de artă naţională şi decorativă de pe lângă Academia de Arte Frumoase din Bucureşti şi la Institutul de Arte Decorative  „Regina Maria”.

 

1906

Este fondată, de acelaşi George Sterian, revista „Arhitectura”.

Revista „Arhitectura”
nr.1/ 1906

1907

Ion Mincu, unul dintre fondatorii  şi fostul preşedinte al Societăţii Arhitecţilor  Români, pre- zintă guvernului un proiect de  lege  care prevede definirea obligaţiilor arhitectului, intro- ducerea certificatelor de liberă practică, organizarea serviciilor de arhitectură ale statului, înfiinţarea  unui consiliu  superior de  arhitectură sub  supravegherea căruia să se execute clădirile publice.

 

1907

Ermil Pangrati,  director al Şcolii de Arhitectură,  militează  pentru rediscutarea Legii Spiru Haret, din 1904.

 

 

1911

Primarul Bucureştiului, Vintilă Brătianu, formează o comisie, din care vor face parte arh. Ion Mincu, inginerii Ermil Pangrati și Alex. Davidescu, care să întocmească pentru primării „tablourile tehnice” ale arhitecţilor şi tehnicienilor autorizaţi să prezinte proiecte pentru zonele centrale sau „clădiri impozante” .

Delegaţi ai SAR participă la Congresul Internaţional al Arhitecților de la Roma.

 

1912

Începe construcţia „Şcoalei de Arhitectură”, după proiectul arhitectului-inginer Grigore Cerchez, asistat de arhitectul Iorgu Ciortan. Clădirea va fi terminată în 1927.

 

1913

La Expoziţia Internaţională de la Leipzig participă şi membrii SAR.

 

1914 iulie, 19/ august, 1

Izbucneşte Primul Război Mondial. Consiliul de Coroană reunit la Castelul Peleş, cu toată opoziţia Regelui Carol I, hotărăște pentru moment adoptarea unei politici de neutralitate armată a României. La scurt timp, Regele Carol I încetează din viaţă (27 sept./ 10 oct.), succesorul său, Ferdinand, fiind proclamat rege pe 28 sept./ 11 oct.

 

1916, februarie, 25-26

Are loc primul Congres general al arhitecților din România, prilej de a sărbători un sfert de veac al existenţei SAR.

SAR are 126 de membri, dintre care 116 în Bucureşti.

 

1916, august, 14/27

România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei (Franţa, Marea Britanie, Rusia) împotriva Puterilor Centrale (Germania, Austro-Ungaria). Cu toată rezistenţa eroică a armatei române din vara anului 1917, din cauza dezintegrării armatei ruse generate de haosul revoluţionar din Rusia, în primăvara anului 1918, România este obligată să semneze un tratat de pace cu Puterile Centrale, care ulterior va fi denunţat de partea română, în condiţiile iminentei înfrângeri a armatei germane pe fronturile din vestul Europei. Pe parcursul anului 1918, favorizate de dezmembrarea imperiilor rus şi austro-ungar, Basarabia (la 27 martie/ 9 aprilie 1918), Bucovina (la 15/ 28 noiembrie 1918), Transilvania şi Banatul (la 1 decembrie 1918) se unesc cu România, împlinindu-se astfel dezideratul formării României Mari.

 

1918

Arhitectul Ion D. Berindey întocmeşte şi înaintează un proiect de lege pentru apărarea profesiunii de arhitect.

 

1919, martie

Se desfăşoară adunarea generală a SAR, prima reuniune a tuturor arhitecţilor din România Mare.

 

1920

SAR elaborează un regulament pentru organizarea concursurilor publice de arhitectură.

Vechea clădire a Şcolii de Arhitectură, în care a funcţionat şi SAR (revista „Arhitectura” nr. 1/ 1941)

 

1921

Profesorul Ioan Petrovici, fost ministru al lucrărilor publice, repune în discuţie Legea Ion Mincu, din 1907.

Legea pentru organizarea Corpului Arhitecţilor din Serviciile Publice este propusă de profesorul Ioan Petrovici, ca urmare a stăruinţelor Comitetului Societăţii Arhitecţilor Români, din care făceau parte, la acea dată, arhitecţii Petre Antonescu, preşedinte, Statie Ciortan şi Paul Smărăndescu, vicepreședinți, cât și Ion D. Berindey, Ştefan Burcuş, Daniel Renard, Dumitru Herjeu, Ioan Socolescu, N. Stănescu şi Ion D. Traianescu. Legea semnată de ministrul lucrărilor publice Ioan Petrovici, de ministrul finanţelor Nicolae Titulescu şi de ministrul justiţiei a fost promulgată de Regele Ferdinand la 4 iulie 1921.

În toată perioada interbelică, reprezentanţi ai SAR participă la numeroase evenimente internaționale ale arhitecților şi/ sau urbaniştilor, cum au fost: Concursul internațional de urbanism de la Belgrad (1924); Congresul Internațional al Arhitecților de la Amsterdam-Haga (1927); Expoziţia Universală de la Barcelona (1928); Congresul Internațional al Arhitecților de la Budapesta (1930, printre raportori fiind și arhitecții Statie Ciortan, Constantin Iotzu, I. D. Enescu, Simion Vasilescu şi Daniel Renard, iar arhitecții Petre Antonescu şi Nicolae Ghika-Budeşti au fost aleşi membri în Comitetul permanent); Congresul de la Roma (1935); Congresul de la Paris (1937). De asemenea, arhitecţi români au mai luat parte la congresele internaţionale ale locuinţei şi urbanismului de la Roma, Paris, Londra şi Stockholm sau au fost prezenţi la expoziţiile universale de la Paris (1937) şi New York (1939), cât şi la alte evenimente, păstrând mereu contactul cu toate noutăţile internaţionale din domeniul profesional şi nu numai.

 

1924, martie

Are loc, la Palatul Camerei de Comerţ, cel de-al doilea Congres general al Societăţii Arhitecţilor Români, cadru în care s-a dezbătut şi proiectul legii exercitării profesiunii de arhitect.

 

1927, iulie, 20

Moare Regele Ferdinand I, iar în condiţiile renunţării la tron a principelui Carol, devine rege Mihai, fiul minor al acestuia, sub tutela unei regenţe. În acelaşi an, la 24 noiembrie, moare şi prim-ministrul Ionel Brătianu, unul din principalii făuritori ai României Mari. 

 

1928

Are loc, la Şcoala Superioară de Arhitectură, al treilea Congres general al Arhitecților din România. Au participat 157 de arhitecți, din toată țara. Congresul a fost condus de Ermil Pangrati. Au fost discutate probleme legate de „îngrădirea titlului de arhitect” și legea corpului arhitecţilor, onorariile, reglementarea concursurilor publice, probleme ale sistematizării orașelor și locuințelor, arbitrajele. Congresul susține adoptarea unei legi a exercitării profesiunii de arhitect.

 

1929, mai

Catalogul Salonului oficial de arhitectură şi artă decorativă din mai 1929 (colecţia arh. Alexandru Panaitescu)

La Ateneul Român, sub patronajul Ministerului Artelor, are loc Salonul oficial de arhitectură şi artă decorativă. Sunt prezentate 307 lucrări, dintre care 206 la Secţiunea de Arhitectură. Prin numărul de exponate prezentate s-au remarcat arh. Constantin Iotzu (24) sau arh. Petre Antonescu (21).

 

 

 

 

1930, februarie, 26

Este inaugurat sediul Societăţii Arhitecţilor Români într-un apartament aflat la etajul I al blocului din Str. Episcopiei, nr. 2, cumpărat în primul rând cu fonduri obţinute din beneficiile participării SAR la o societate de construcţii înfiinţată în acest scop, „Construcţia Modernă”, sau din colecte printre membrii societăţii. Până atunci, sediul SAR şi cel al revistei „Arhitectura” au figurat în str. Enei, nr. 6-8, găzduite de Şcoala de Arhitectură. Situaţie care se va repeta şi după 1977, când UA îşi va avea din nou birourile în clădirea IAIM.

Grup de membrii la inaugurarea sediului SAR din Str. Episcopiei nr. 2 (revista Arhitectura”, 1930)

 

 

1930, iunie, 6-8

Se întoarce în ţară fostul principe Carol, care este proclamat rege, fiul său Mihai este detronat şi devine Mare Voievod de Alba Iulia. Începe o decadă cu multe frământări politice, care erodează sistemul parlamentar multipartid şi netezesc calea spre instaurarea, în 10 februarie 1938, a regimului autoritar al Regelui Carol al II-lea. Pe de altă parte, pe lângă un mare avânt economic manifestat din 1933, în această perioadă, în toate domeniile culturale, inclusiv al arhitecturii, s-au afirmat, de multe ori şi sub patronajul regal, personalități de excepție, care reprezentau o diversitate de curente şi tendințe, la un nivel fără precedent până atunci, iar ulterior fără să se mai atingă niciodată aceeaşi cotă foarte ridicată a efervescenţei culturale precum cea din anii ’30. În acelaşi peisaj cultural coexistau, dar se şi confruntau, curentele tradiţionaliste sau clasice cu cele moderne sau de avangardă, fiecare la rândul lor cu o mare varietate de nuanţe, inclusiv în arhitectură. Alături de personalităţile afirmate încă din primele decenii ale secolului, în anii ’30, se impun cu putere numeroşi tineri intelectuali de marcă, printre care şi arhitecţi. 

 

1931

La propunerea lui Arta Cerchez, SAR instituie un concurs pentru întocmirea unei istorii a arhitecturii româneşti, cu un premiu de 100.000 lei pentru lucrarea laureată, la care s-au adăugat donaţiile arh. I. D. Enescu (50.000 lei) şi arh. Statie Ciortan (30.000 lei) pentru premiile II şi III. În 1934, juriul format din arhitecții Gheorghe Balş şi Nicolae Ghika-Budeşti îl declară câştigător pe arh. Grigore Ionescu, lucrarea acestuia fiind publicată în 1937.

 

1932

Legea pentru înfiinţarea şi organizarea Corpului Arhitecţilor din România, propusă de guvern prin preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul instrucţiunii publice și cultelor, istoricul Nicolae Iorga, este înaintată Parlamentului. A fost votată de Adunarea Deputaţilor, sub preşedinţia dr. Petre Topa, de Senatul prezidat de scriitorul Mihail Sadoveanu şi promulgată de Regele Carol al II-lea prin Înaltul Decret Regal No. 1607, din 9 mai 1932. În noiembrie 1932, Regulamentul întocmit de Dimitrie Gusti, ministrul instrucţiunii publice, cultelor şi artelor, este confirmat prin decret regal.

______

decembrie, 1

Are loc Şedinţa de constituire a Corpului Arhitecţilor din România, în baza legii pentru înfiinţarea şi organizarea corpului. Au fost prezenţi 234 de votanţi din 340 arhitecţi înscrişi. Alegerea Consiliului şi Comisiei de disciplină s-a desfăşurat în mai multe tururi de scrutin şi au fost aleşi în Consiliul Corpului prof. arh. Statie Ciortan, prof. arh. Petre Antonescu, prof. arh. Constantin Iotzu, prof. arh. Ion D. Traianescu, arh. L. Silion, arh. Arghir Culina, prof. arh. Ion. D. Enescu, arh. Emil Guneş, arh. Nicu Georgescu, arh. Florea Stănculescu şi arh. Constantin Dobrescu. Statie Ciortan, arhitect-inspector, profesor la Academia de Arhitectură, a fost ales primul decan al Corpului Arhitecţilor. Prin regulament, preşedintele Societăţii Arhitecţilor Români, Ion D. Enescu, a primit funcţia de prim-prodecan al Corpului. Lui Scarlat Petculescu i s-a încredinţat preşedinţia Comisiei disciplinare.

Cartea de legitimaţie din 1933 de membru al Corpului Arhitecţilor a arh. Ion Traianescu (arhiva UAR)

 

1933

Începând cu acest an și până la înlocuirea sa cu noul Colegiu al Arhitecților, în 1938, Corpul Arhitecților din România va ține adunări generale anuale.

În luna noiembrie, este publicat „Tabloul Arhitecţilor înscrişi în Corpul Arhitecţilor din România, îndeplinind condiţiunile Legei pentru înfiinţarea şi organizarea acestui Corp”. Tabloul are mai multe capitole şi este organizat sub criteriul sediului profesional al arhitecţilor, pe oraşe şi pe provinciile istorice ale României: Bucureşti, Vechiul Regat, Transilvania, Moldova, Bucovina şi Basarabia. Membrii corpului au primit legitimaţii. Este instituit Tabloul onorariilor minimale. Corpul emite documente privitoare la modul de plată al onorariilor şi propune un contract standard de proiectare. Apare Decizia Ministerială cu privire la normele de înscriere în Corpul Arhitecţilor a celor care au practicat meseria pe cuprinsul ţării, precum şi la înfiinţarea categoriei de arhitect recunoscut.

Corpul Arhitecţilor primește donaţii în bani de la arhitecţii Rafiroiu Silvestru, A. Cernea, St. Heller, D. Gospodinof, G. Ivanof. Statie Ciortan donează masa de consiliu, covorul şi un fotoliu tapițat cu piele, Iorgu Ciortan – un pupitru-classoir, un cuier şi patru scaune, meşterul tâmplar Andreescu N. – un dulap de stejar cu rulouri, Fabrica de Case de fier OMEGA – o casă de bani.

Societatea Arhitecţilor Români promovează, prin revista „Arhitectura”, sub semnătura arh. Florea Stănculescu, ideea înfiinţării unui institut de cercetări pentru materiale de arhitectură, organizat asemenea altor institute de cercetare, precum Institutul Meteorologic, Institutul Pasteur, institutele de cercetări agronomice și, respectiv, zootehnice. „Noțiunea de Institut de cercetare – scrie arhitectul – implică […] cercetare, alegere, perfecționare, directive de întrebuinţare, combaterea relelor sau procedeelor greșite, răspândirea celor bune, legiferarea”.

 

1934

Regele Carol al II-lea decretează Regulamentul de aplicare a legii pentru Organizarea Corpului Arhitecților din serviciile publice, din 1921.

Este întocmit Tabloul arhitecţilor funcţionari din serviciile statului, judeţelor şi comunelor. Tabloul este organizat după titluri de funcţii – arhitecţi inspectori generali clasa I şi II, arhitecţi-şefi clasa I şi II, arhitecţi ordinari clasa I, II şi III şi arhitecţi stagiari. Arhitecţii Petre Antonescu, Nicolae Ghika-Budeşti, Victor Stephănescu, Statie Ciortan, Paul Smărăndescu au primit titlul de arhitect inspector general clasa I. 

Corpul Arhitecţilor respinge înscrierea unor arhitecţi de naţionalitate străină (este vorba de arhitecţi francezi) şi, la intervenţia guvernului francez, care cere respectarea condiţiilor de reciprocitate, decide introducerea lor într-o categorie aparte, cea a arhitecţilor recunoscuţi. Apare o comisie de evaluare a cererilor pentru categoria de arhitect recunoscut. Consiliul profesoral al Academiei de Arhitectură ratifică lucrările comisiei.

Începe să funcţioneze Comisia de disciplină, care administrează primele trei sancţiuni definitive colegilor Biliargiu, Seevald şi Jean Monda. Consiliul discută chestiunea arhitecţilor care semnează planuri întocmite de „clandestini”. Comisia de disciplină va media divergenţele între arhitecţi şi va aplica sancţiuni, toate publicate în Buletinul Corpului.

Corpul Arhitecţilor cuprinde 428 de arhitecţi diplomaţi.

 

1935

Tabloul arhitecţilor diplomaţi este completat cu două categorii noi. În prima dintre acestea, cea a arhitecţilor recunoscuți (respectiv profesionişti cu cel puţin cinci ani de practică, anteriori datei de intrare în vigoare a legii de înfiinţare a Corpului Arhitecţilor), categorie unde îi găsim înscrişi pe Marcel Iancu, Leonida Plămădeală, Herman Clejan. Cea de-a doua categorie era listată în Tabloul suplimentar al profesioniştilor cu drepturi limitate, ce include conductori desenatori de arhitectură, maeştri constructori, constructori autorizaţi, maeştri zidari şi dulgheri.

Societatea Arhitecților Români inițiază sesiuni de lucru cu primarul general al Capitalei, „pentru a-i expune doleanțele arhitecților la chestiunile privitoare la lucrările de transformare și modernizare a Bucureştiului”. La discuții participă arhitecţii Ion D. Enescu, Daniel Renard, Arghir Culina, George Negoescu, C. Dobrescu, Alexandru Zamfiropol, Ion Tărăuşanu.

Corpul Arhitecţilor cooperează cu primăriile în privinţa sancţiunilor ce se aplică arhitecţilor pentru „derogare dela regulamentul de construcţiuni”, în sprijinul aplicării planului de sistematizare şi a promovării concursurilor publice de arhitectură. Oficiul de studii al Corpului propune conţinutul-tip pentru regulamentele comunale. Este întocmit Codul Profesiunii – „arătând îndatoririle, drepturile şi disciplina Arhitecţilor Profesionişti” şi un anteproiect pentru legea concursurilor publice de arhitectură.

 

1936

Preşedintele Corpului Arhitecţilor adresează un Cuvânt către colegi  în care arată că, „pentru ca legea să se menţină în serviciul societăţii, ne mai trebuie ceva ce depinde numai de noi, arhitecţii – consecvenţa în raporturile noastre cu publicul şi cu autorităţile. Trebuie să ne impunem o linie de conduită bine definită şi să ne îndeplinim obligaţiile cu orice sacrificiu”. 

______

Ministerul Instrucţiunii şi Decanatul Corpului Arhitecţilor transmit municipiilor, oraşelor şi prefecturilor tabloul oficial al arhitecţilor şi dispoziţia despre aplicarea „cu stricteţe” a dispoziţiilor Legii Corpului.

 

1937

Corpul Arhitecţilor participă la organizarea concursurilor publice pentru Piaţa 8 Iunie (Piaţa Unirii de astăzi), Palatul Municipiului Bucureşti şi Pavilionul românesc la Expoziţia Universală – Paris, 1937, un hotel la Balcic, o biserică în Parcul Domeniilor, Sistematizarea oraşului Belgrad, monumentul Regelui Ferdinand din Cernăuţi. Proiectul Cetăţii Universitare din Bucureşti şi atribuirea lui fac obiectul unei dezbateri intense şi al unor polemici prelungite.

______

CAR intervine la redacţiile tuturor ziarelor ca numele autorului să apară odată cu publicare fotografiilor după lucrările arhitecţilor, în conformitate cu Legea asupra proprietăţii literare și artistice.

Au loc tratative cu AGIR – asociaţia inginerilor – pentru obligativitatea semnării şi de către un inginer constructor a proiectelor de arhitectură de orice fel.

 

1938

Corpul Arhitecţilor din România este desfiinţat şi înlocuit cu Colegiul Arhitecţilor Români – CAR, odată cu Crearea Frontului Renaşterii Naţionale şi structurarea corporatistă a asociațiilor societăţii civile în cadrul unei organizări statale autoritare sub Regele Carol al II-lea.

 

1938, aprilie, 1

În Colegiul Arhitecţilor figurează 530 arhitecţi diplomaţi şi 118 arhitecți  recunoscuți.

 

1939, septembrie, 1

Începe al Doilea Război Mondial, odată cu invazia germană în Polonia.

 

1940, vara

Ca o consecinţă a protocoalelor secrete ale Pactului Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939, România este obligată să facă dramatice cedări teritoriale. La 28 iunie, Basarabia este ocupată de Rusia sovietică, la 30 august, nord-vestul Transilvaniei este atribuit Ungariei, iar, în 7 septembrie, Cadrilaterul este cedat Bulgariei. Principalul vinovat pentru aceste pierderi a fost considerat Regele Carol al II-lea, care pe 6 septembrie este obligat să abdice în favoarea fiului său Mihai, iar conducătorul de fapt al ţării devine generalul Ion Antonescu. Între 14 septembrie 1940 și 23 ianuarie 1941, acesta va guverna în alianţă cu Mişcarea Legionară, pentru ca ulterior să-și asume întreaga răspundere a guvernării fără sprijinul vreunei formațiuni politice.

 

1940, noiembrie, 25

După două amânări, are loc Adunarea Generală Extraordinară a CAR, al cărei obiect era românizarea profesiei de arhitect, dar, în primul rând, sub presiunea oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor, s-a dorit înlocuirea conducerii organizaţiei cu o comisie interimară având preşedinte pe arh. Cristofi Cerchez, secundat de arhitecţii, membrii ai Mișcării Legionare, Constantin Joja, Ilie Teodorescu, Nicolae Goga, Valeriu Stănescu şi Dan Iovănescu. După 23 ianuarie 1941, când este înfrântă rebeliunea legionară, conducerea este preluată de arh. Ion D. Enescu.

 

1941, martie

Revista „Arhitectura” publică un număr jubiliar redactat de arh. Victor Smigelschi, dedicat semicentenarului SAR şi arhitecturii din teritoriile pierdute de România în vara anului 1940.

 

1941, iunie, 22

Trupele române, alături de cele germane, cu care erau aliate din toamna anului 1940, intră în războiul contra Rusiei sovietice şi începe eliberarea Basarabiei şi Bucovinei finalizată până la 25 iulie 1941. 

 

1942, mai, 13

Conducerea SAR din anii 1942-1943 (foto din arhiva UAR, după revista „Arhitectura”);

Conducerea SAR din anii 1942-1943 (foto din arhiva UAR, după revista „Arhitectura”);

În adunarea extrordinară a CAR se adoptă un proiect de lege pentru reglementarea concursurilor publice, pentru a fi propus Ministerului Lucrărilor Publice.

Conducerea SAR este exercitată de un consiliu în care erau membri de drept foşti preşedinţi ai Societăţii (Petre Antonescu, Spiridon Cegăneanu, Ioan D. Enescu), preşedinte Constantin Iotzu şi vicepreşedinţi Vasile Rădulescu şi Constantin Nănescu.

Se desfăşoară câteva concursuri publice, dintre care menţionăm pe cele pentru Catedrala din Odessa (1942) şi sistematizarea Pieţei Palatului Regal (1943).

 

1943, februarie, 1

CAR aprobă modificarea şi completarea tabloului de onorarii minimale ale arhitecţilor.

 

1944, februarie, 24

Adunarea generală a SAR a ales pentru anul 1944 un comitet de conducere condus de arhitecţii C. D. Dobrescu (preşedinte) şi T. T. Socolescu şi Gh. Negoescu (vicepreşedinţi).

 

1944, august, 23

Sub presiunea ofensivei armatei sovietice, are loc lovitura de stat prin care Regele Mihai I demite guvernul mareşalului Ion Antonescu şi dispune arestarea membrilor acestuia. Totodată este denunţată alianţa militară cu Germania şi armata primeşte ordinul de încetare a ostilităţilor faţă de Puterile Aliate, reprezentate în primul rând de URSS, SUA şi Marea Britanie, şi a alierii cu acestea. În seara zilei de 23 august este numit un nou guvern, condus de generalul Constantin Sănătescu, susţinut politic de PNŢ, PNL, PSDR şi încă de minusculul PCdR. Până în decembrie 1989 meritul pentru realizarea actului de la 23 august 1944 a fost confiscat în totalitate de PCR, iar istoriografia comunistă l-a numit un timp „insurecţia naţională armată, antifascistă şi antiimperialistă”, pentru ca, în anii ’80, să fie considerat ca „revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă” [sic!]. Între 1948-1989, ziua de 23 august a fost Ziua Naţională a României.

 

1944, toamna

Apare ultimul număr al revistei „Arhitectura” ca publicație a SAR.

 

1945, martie, 6

La intervenția brutală a ocupantului sovietic, reprezentat de Andrei Vîşinski, prim-adjunct al ministrului de externe al URSS, şi ca expresie a includerii României în sfera de influenţă a URSS, se instaurează primul guvern pro-comunist, condus de Petru Groza, liderul Frontului Plugarilor, controlat de Partidul Comunist.

 

1945, martie, 28

Sub semnătura lui Lucrețiu Pătrășcanu, Ministerul Justiției, „văzând cererea unui grup de arhitecți”, emite „deciziunea” nr. 31.044 de dizolvare a Comitetului Societăţii Arhitecților Români (ales cu numai o săptămână înainte, la 22 martie 1945) și de instituire a unei comisii interimare2. Din comisia interimară au făcut parte arhitecții – mulţi cu vederi comuniste – Ion Davidescu (preşedinte), Titu Evolceanu, Ion Ghica-Budești (vicepreşedinţi), Richard Bordenache, Pompiliu Macovei, Gh. Petrașcu, Mircea Alifanti, Harry Stern, G. Storck-Kulman, Al. Şerbescu, Ascanio Damian, Mauriciu Silianu. La cererea unor membri ai SAR de organizare a unor alegeri deschise pentru un nou Consiliu statutar, care să ia locul comisiei numite de Ministerul Justiției, se răspunde „[…] că nu este cazul […] deoarece comisiunea interimară numită prin deciziunea noastră […] are calitatea să lucreze și să organizeze Societatea […]”. Acesta este momentul în care încetează de facto existența SAR ca asociație democratică, iar autonomia sa instituțională și prerogativele de asociație liberă a unei profesiuni liberale sunt cedate forurilor statale.

______

Între 1945 şi 1948 reapare Buletinul Societății Arhitecților Români, publicație cu apariţii bilunare, trimestriale sau chiar mai rare. Din Comitetul de direcție fac parte membrii Comitetului interimar SAR impus de Ministerul Justiției. Având un conţinut informativ general, cu format de broşură A5, acesta va fi tipărit în condiţii grafice foarte modeste. În anii următori, indiferent de titlu3, publicaţia, din 1948 cu aspiraţii de revistă, va avea un caracter din ce în ce mai oficial şi va fi subvenţionată de ministerele Lucrărilor Publice, Propagandei, de Interne ş.a., situaţie accentuată mai ales din 1948, odată cu editarea sa de către AGIR, apoi AST (ASIT), sau când intră şi sub tutela Ministerului Construcţiilor.

Petre Antonescu, președintele SAR, devine membru activ al Academiei Române. În ARLUS (asociația de prietenie cu URSS, înfiinţată la sfârşitul anului 1944) se constituie o subsecție de arhitectură, condusă de Petre Antonescu, din care mai fac parte arhitecții Ion Davidescu, Ion Ghica-Budești, Richard Bordenache, Harry Stern.

Din a doua jumătate a anului 1945, SAR participă la elaborarea proiectului privind Legea Corpului Tehnic General, iniţiată de Ministerul Lucrărilor Publice şi Comunicaţilor4. Dezbaterile, fără un rezultat concret, vor dura circa doi ani, iar din 1947-1948 subiectul nu a mai fost de actualitate, odată cu schimbările politico-economice care vor bulversa societatea românească, ca urmare a preluării întregii puteri de către partidul comunist.

 

1946, 

aprilie, 6

În adunarea extraordinară a SAR este ales noul comitet de conducere: Petre Antonescu, preşedinte; Ion Davidescu, Gheorghe Simotta şi Titu Evolceanu, vicepreşedinţi; Nicolae Cucu şi Octav R. Laurian, secretari; Victor Asquini, Gheorghe Petraşcu, Marcel Pompei şi Mauriciu Silianu, membri5.

În SAR sunt înscriși 402 membri titulari, iar 50% au plata cotizaţiei restantă. 

______

iunie-iulie

În Buletinul SAR nr. 7 se anunţă cu optimism reapariţia revistei „Arhitectura”, primul număr după doi ani, cât şi după reorganizarea SAR din 1945. Intenţia a rămas însă nematerializată.

______

Se organizează primele concursuri de arhitectură postbelice, în București (reconstrucția Teatrului Național, imobil pentru CEC pe Splaiul Independenţei, blocuri de locuințe în Cartierul Ferentari, cabană și ştrand în Tei).

______

Pe motive politice, din Colegiul Arhitecților Români sunt excluși, pentru perioade de la o lună la şase luni, Cristofi Cerchez, Nicolae Goga, Dumitru Herjeu, Remus Iliescu, Constantin Iotzu, Constantin Joja, Nicolae Mucichescu.

Noul tabel al onorariilor emis de Colegiul Arhitecților este aprobat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministrul comunicațiilor și lucrărilor publice.

 

1946, noiembrie, 19

Au loc primele alegeri parlamentare postbelice, falsificate grosolan de guvernul procomunist, asigurându-se preponderenţa PCdR în Parlament (între 1948-1989, Marea Adunare Naţională – MAN).

 

1947

aprilie, 25

Adunarea Generală extraordinară a SAR este convocată într-o primă instanţă pentru 31 mai 1947 – ultima înainte de desființarea Societății. Programul de activitate include cererea de organizare a Congresului SAR în 1948, deziderat reluat şi în prima jumătate a anului 1948.

______

noiembrie, 10

Adunarea Generală a SAR aprobă afilierea la Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR, prima etapă a lichidării societăţii, înscrisă în procesul complex de subordonare a intelectualităţii tehnice. După acest eveniment, pentru circa un an şi jumătate, activitatea SAR se desfăşoară ca structură a AGIR. La rândul ei, aceasta este transformată, din iulie 1949, în Asociaţia Ştiinţifică a Tehnicienilor – AST, rebotezată, prin Decretul nr. 2 din mai 1951, ca Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din RPR – ASIT, iar toate fostele organizații/ asociații tehnico-profesionale, inclusiv SAR, sunt desfiinţate. ASIT avea un caracter mai mult obştesc decât tehnico-profesional şi care reunea, în 1950, peste 25.000 de membri, cadre tehnice cu studii superioare, dar şi medii, cât şi muncitori fruntaşi din diverse domenii, arhitecţii fiind încadraţi în Secţiunea Arhitectură.

La scurt timp, arh. Marcel Locar, unul din principalii promotori ai sovietizării şi înregimentării socialiste a activităţii de arhitectură, concluziona că „…un început de lămurire a problemei rolului arhitectului în noua societate şi a unei arhitecturi cu un nou conţinut, expresie a ideologiei clasei muncitoare, se desenează în anul 1947. Munca de agitaţie a Partidului reuşeşte să organizeze o acţiune de masă a arhitecţilor progresişti, în frunte cu comuniştii. […] Afilierea societăţii arhitecţilor – în noiembrie 1947 – la AGIR – mai târziu transformată în organizaţia de masă a tehnicienilor AST, constituie încercarea rezolvării problemei organizatorice, prin realizarea concentrării tuturor eforturilor într-o organizaţie unică”6.

 

1947, decembrie, 30

Regele Mihai I este silit să abdice, iar monarhia constituţională este abolită. Este proclamată republică populară – RPR (din august 1965 republică socialistă – RSR, formă care a existat până în 22 decembrie 1989), astfel că România devine şi oficial un stat al democraţiei populare, adică al dictaturii proletariatului, cu toate consecinţele sale represive, care, mai ales în anii ’50, vor fi împinse la extrem. Între 21-23 februarie 1948 a avut loc un Congres al Partidului Comunist din România, acesta îşi schimbă numele în Partidul Muncitoresc Român – PMR (până în iulie 1965, când se revine la denumirea de PCR), iar secretar general este reales Gheorghe Gheorghiu-Dej, care în următorii ani îşi va consolida poziţia de lider, devenind dictatorul de facto al României.

 

1948

„Buletinul SAR” nr. 12/ 1948 (colecţia arh. Nicolae Lascu);

Odată cu schimbare formei de stat, Societatea Arhitecţilor Români devine Societatea Arhitecţilor din RPR, componentă a AGIR.

______

iunie, 28- iulie, 1

La Lausanne se desfăşoară primul Congres al UIA, la care participă şi o delegaţie românească, încă sub egida formală a SA din RPR, compusă din arhitecții Nicolae Bădescu şi Gustav Gusti.

 

1948

Se reorganizează Academia Română, care devine Academia RPR (între 1965-1989 Academia RSR) şi se retrage calitatea academică unui mare număr de personalităţi culturale de prim-rang, din cei 47 de membri activi ai vechii Academii doar 14 şi-au mai păstrat locul. Subminarea culturii româneşti este continuată şi prin reforma învăţământului (3 august 1948), care va fi transformat după modelul sovietic, de la nivelul primar până la cel universitar, iar pe motive politice, numeroase cadre didactice sunt excluse din învăţământul preuniversitar şi universitar. Întreaga activitate publicistică a fost supusă unei cenzuri riguroase, iar în acest scop s-a înfiinţat Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor – DGPT, fără a cărei viză nu se putea tipări nicio lucrare. Totodată s-au alcătuit lungi liste cu autori şi cărţi catalogate ca duşmănoase, a căror difuzare şi deţinere în bibliotecile publice sau particulare era interzisă.

 

1949

februarie, 19

Ultima dovadă a existenţei Colegiului Arhitecţilor din RPR, figurând ca structură a Ministerului Construcţiilor, a fost publicarea Tabloului arhitecţilor şi maiştrilor constructori cu drept de a profesa.

______

Statutul de liber profesionist al arhitectului şi dreptul la liberă practică sunt suprimate, legiferare inevitabilă a unei situaţii generate de naţionalizarea din 1948 și de înființarea, în februarie 1949, a Institutului de Proiectare pentru Construcţii – IPC, prima instituţie de profil aparţinând statului, în care arhitecţii activează ca salariaţi.

 

1952

noiembrie, 13

În baza articolului VII din Hotărârea Comitetului Central al PMR și Consiliului de Miniștri al RPR  (HCM nr. 2447/ 1952) cu privire la construcția și reconstrucția orașelor și organizarea activității în domeniul arhitecturii” a fost organizată UNIUNEA ARHITECŢILOR din Republica Populară Română, „ţinând seama de necesitatea unei organizaţii de creaţie a arhitecţilor, […], pentru a ajuta la ridicarea nivelului ideologic, a măiestriei lor artistice şi a cunoştinţelor tehnice, spre a putea da o contribuţie cât mai mare la opera de construire a socialismului”. Totodată o publicație nouă, „Arhitectura RPR”7, își începe apariția ca „organ al Uniunii Arhitecților din RPR și al Comitetului de Stat pentru Arhitectură și Construcții (CSAC) al Consiliului de Miniștri”8. Aceasta va apărea într-un format mare, tipărită pe o hârtie de bună calitate, dar iniţial cu o grafică extrem de sobră. Uniunea Arhitecţilor din RPR devine o organizație în sistemul instituțiilor guvernamentale și este finanțată din fonduri de stat. Este înfiinţată Casa Arhitectului și biblioteca UA. Pentru sediul UA, al Casei Arhitectului și al redacției revistei „Arhitectura RPR”, încă de la înfiinţare lor, autorităţile le atribuie imobilul fost al Jockey Club din Strada Episcopiei, nr. 9.

Sediul UA din RPR/ RSR din Str. Episcopiei, nr. 9 (foto arh. Alexandru Panaitescu)

noiembrie-decembrie

Un aşa-numit „comitet de iniţiativă” format din arhitecții Nicolae Bădescu, Pompiliu Macovei, Horia Maicu, Duiliu Marcu şi Marcel Locar organizează conferinţa de înfiinţare a Uniunii Arhitecţilor, de fapt, o formalitate cu puternică tentă propagandistică. Colectivul care a elaborat statutul viitoarei organizaţii a fost condus de arh. Gustav Gusti.

Prezidiul Conferinţei de constituire a UA din RPR, din 20-21 decembrie 1952: 1 arh. Pompiliu Macovei, 2 arh. Duiliu Marcu, 3 arh. Harry Stern, 4 arh. Nicolae Bădescu, 5 arh. Petre Antonescu (revista „Arhitectura RPR” nr. 1/ 1953)

decembrie, 20-21

În amfiteatrul Institutului de Petrol şi Gaze9 se desfășoară Conferinţa de constituire a Uniunii Arhitecţilor din RPR, ale cărei lucrări s-au aflat sub controlul direct al conducerii de partid, reprezentată de Iosif Chişinevschi, secretar al CC al PMR, practic, dictatorul cultural din acel moment al României, a cărui cuvântare a fost apreciată ca „… un adevărat îndreptar pentru activitatea Uniunii Arhitecţilor [şi] a fost îndelung şi călduros aplaudată”10. În comitetul de conducere al UA au fost aleşi (de fapt, numiţi): arhitecții Petre Antonescu, Mircea Alifanti, Nicolae Bădescu, Mircea Bercovici, Dan Cristescu, Octav Doicescu, Dan Farb, Gustav Gusti, Gheorghe Lykiardopol, Marcel Locar, Pompiliu Macovei (vicepreşedinte), Horia Maicu, Duiliu Marcu (preşedinte), Nicolae Nedelescu, Virgil Slavan, Sever Silca, Sofia Ungureanu. Chiar dacă, între 1952-1965, preşedinte al UA a fost arh. Duiliu Marcu, personalitate importantă a arhitecturii româneşti din perioada interbelică, rolul său a fost mai mult formal. De fapt, dirijarea şi controlul activităţii Uniunii Arhitecţilor au fost asigurate prin numirea unor personaje sigure din punct de vedere politic, atât în conducerea UA, cât şi a CSAC, fiind totodată şi cadre didactice influente ale Facultăţii de Arhitectură. Aşa au fost cazurile arhitecţilor Pompiliu Macovei11, Nicolae Bădescu12, Horia Maicu13, Marcel Locar14, Gustav Gusti, Ladislau Adler, vicepreşedinţi ai CSAC/ CSCAS ş.a., toţi fiind şi profesori universitari. În condiţiile centralizării deciziilor, specifice regimului comunist, şi bucurându-se de încrederea puterii politice, aceştia au fost printre cei care formau nucleul de la vârful profesiei, dirijând activitatea de arhitectură până spre sfârşitul anilor ’60. Pentru supravegherea politică a organizaţiei, încă din 1952, ca secretar al UA a fost numit un funcţionar de partid impus de CC al PMR, Ludovic David15, care a păstrat această funcţie până în decembrie 1989, fiind „ochiul vigilent” al autorităţilor în cadrul UA.

În ciuda posibilităţilor limitate şi strict controlate, până în decembrie 1989 Uniunea Arhitecţilor a fost singura organizaţie profesională în care puteau activa arhitecţii şi care îi reprezenta atât pe ei, cât şi profesia, fără ca apartenența la UA să condiționeze dreptul de practică. Prin organizarea constantă la Casa Arhitectului din Bucureşti, dar şi la filialele UA din teritoriu, de simpozioane sau sesiuni de comunicări profesionale pe teme de interes general sau local, concursuri, expoziţii de arhitectură, dar şi de artă plastică sau fotografie cu lucrări ale arhitecţilor, cât şi de excursii documentare efectuate în primul rând în ţară, dar uneori şi-n străinătate, Uniunea Arhitecţilor a căutat, de regulă atenuând sau chiar eludând unele condiţionări politice, să menţină statutul de creator al arhitectului, atunci când acesta devenise un salariat înregimentat în institutele de proiectare aparţinând statului. De cele mai multe ori evenimentele culturale ale UA reuşeau totuşi să fie pentru arhitecţi o pată de culoare în câmpul cenuşiu al vieţii cotidiene din perioada comunistă.

Laureaţii Premiului de Stat din 1952 pentru arhitectură.
De la stânga la dreapta arh. Petre Antonescu, arh. Duiliu Marcu, arh. Richard Bordenache („Arhitectura RPR” nr. 6-7/ 1954)

 

1953, mai, 25

Încheierea la dosarul 3255/ 1953 prin care Tribunalul Popular al Raionului I. V. Stalin a dispus înscrierea UA din RPR în registrul special pentru persoane juridice (arhiva UAR)

Tribunalul Popular al Raionului I. V. Stalin dispune prin încheierea la Dosarul 3255/ 1953 înscrierea UA din RPR în Registrul special pentru persoane juridice.

 

1954

Încadrându-se în tematica de actualitate la vremea respectivă, UA şi CSAC organizează o serie numeroasă de concursuri de arhitectură, cum ar fi cele pentru un cămin cultural, baie publică, sediu de sfat popular raional (primărie), dispensar rural, cantină, magazin sătesc, şcoală medie (liceu), casă de naşteri sau SMT (staţiune de maşini şi tractoare) ş.a. Chiar dacă majoritatea temelor erau poate minore, iar proiectele laureate nu au fost aplicate, organizarea acestor concursuri publice a permis menţinerea unei oarecare stări de emulaţie profesională, desfăşurate relativ liber, în afara cadrului închis al noilor institute de proiectare. Un subiect interesant a avut concursul pentru Piaţa din faţa CCA (Cercul Militar Naţional), dar fără urmări practice, ca şi în cazul concursului din 1956 pentru sistematizarea Pieţei Universităţii şi conformarea volumetrică a Palatului Municipal, amplasat pe locul ocupat ulterior de Teatrul Naţional. Promovarea concursurilor de arhitectură s-a înscris printre constantele activităţii Uniunii Arhitecţilor, o perioadă fastă din acest punct de vedere fiind între 1965-1976, când de regulă temele au vizat sistematizarea unor centre urbane în curs de dezvoltare, la acel moment.

 

1955, martie, 31

Marea Adunare Naţională emite Decretul nr. 95 privind organizarea şi funcţionarea Fondului de Arhitectură din RPR, pe lângă UA din RPR şi sub controlul CSAC (prevăzut a se înfiinţa prin hotărârea din 13 noiembrie 1952). Fondul de Arhitectură avea scopuri promiţătoare, cum ar fi: stimularea creaţiei arhitecturale a membrilor Fondului; sprijinirea din punct de vedere material, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de trai a acestora; protejarea dreptului de autor al arhitecţilor.

 

1958, noiembrie, 26-28

Se desfăşoară plenara CC al PMR la care Gheorghe Gheorghiu-Dej cere simplificarea şi eficientizarea conceperii construcţiilor, cu precădere a celor de locuit. Noua poziţie oficială este reacţia târzie la cea adoptată în URSS încă din 7 decembrie 1954, exprimată în discursul lui Nikita Hruşciov la o conferinţă a arhitecţilor şi constructorilor.

Momentul este considerat ca fiind cel al revenirii oficiale la o arhitectură raţional-funcţionalistă şi al renunţării la practica arhitecturii pseudo-monumentale de tip realist-socialist, aşa-numită stalinistă, impusă din 1948-1949. Într-o plenară (a V-a), din 8-10 februarie 1959, Uniunea Arhitecţilor se conformează noii politici a partidului şi adoptă o poziţie critică şi autocritică faţă de tendinţele arhitecturale din anii precedenţi. Mai ales în deceniul următor, Uniunea Arhitecţilor şi revista „Arhitectura” vor avea un rol important în promovarea unei arhitecturi şi mai ales a unor rezolvări urbanistice moderne.

 

1959

În evidenţele Uniunii Arhitecţilor din RPR figurează 1.002 arhitecţi.

 

1959, martie-decembrie

Uniunea Arhitecţilor este supusă unui drastic proces de epurare a membrilor săi. Motivele invocate pentru excluderea din UA erau aparent de ordin profesional sau pentru neplata cotizaţiei, dar ele ascundeau şi cauze politice, exprimate foarte vag prin formula „fapte incompatibile cu prestigiul moral al arhitectului în societatea socialistă” şi de neparticipare la activităţile UA. O comisie, formată din arhitecţii Anton Moisescu (preşedinte), Gh. Lykiardopol (secretar), Boris Grünberg, Tiberiu Niga, Corneliu Rădulescu, Ion Ghica-Budeşti şi Gh. Pavlu, propune să fie excluşi 134 (mai mult de 10%) de membri. Măsura excesiv de drastică paralizează, practic, activitatea unor filiale mici din provincie, astfel că, în final, lista aprobată cuprinde 47 de arhitecţi excluşi, dintre aceştia majoritatea pentru neplata cotizaţiei, dar şi pentru pretinsa lipsă de activitate în UA (printre care arhitecții G. M. Cantacuzino, Ion Sturdza, Ştefan Balş), şapte pentru că erau arestaţi (printre care arh. Arghir Culina) şi trei pentru că au refuzat repartiţia unui loc de muncă într-un institut de proiectare din provincie.

 

1960

Conducerea organizaţiei începe acordarea anuală de premii ale UA pentru lucrările apreciate ca valoroase, prezentate într-o expoziţie cu realizările de arhitectură românească ale momentului. Până prin 1965, în mai multe rânduri s-au acordat şi premii de stat16, cât şi ale CSCAS, unor arhitecţi care erau autori de edificii importante arhitectural, dar şi cu puternic impact politic.

În anii ’60 UAR se angajează în diseminarea unor informații profesionale actuale prin vizitele unor mari arhitecți internaționali, conferințe și proiecţii, prin circulația publicațiilor internaționale de arhitectură. Toate acestea se înscriu în momentul istoric al „dezgheţului” post-stalinist și alimentează un elan creativ care va genera, în anii ’60-’70, o producție de arhitectură de bună calitate, în rezonanță evidentă cu spiritul căutărilor contemporane. Alături de preocupările UAR se va înscrie şi programul didactic modern promovat de arh. Ascanio Damian, rector al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” între 1959-1971.

Încă din a doua jumătate a anilor ’50, dar mai ales în deceniile următoare, în limita asentimentului regimului, de care depindeau şi resursele valutare necesare, delegaţii ale UA vor participa la manifestări internaţionale ale arhitecţilor, inclusiv la congrese UIA, iar, de regulă, pe cont propriu, câteva echipe de arhitecţi vor participa la mari concursuri de arhitectură. De asemenea, UA va organiza la Bucureşti câteva reuniuni internaţionale ale arhitecţilor.

 

1961, mai

Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înfiinţarea PCR, la Sala Dalles din Bucureşti se organizează o amplă expoziţie cu lucrările de arhitectură care se realizaseră din 1945, accentul fiind pus însă pe cele ulterioare anului 1958, când se renunţase făţiş la arhitectura stalinistă și se revenise la o arhitectură modernă. Probând asentimentul oficialităților comuniste, aceeaşi abordare o va avea şi expoziţia de arhitectură, cu o desfăşurare mai mare, deschisă în vara-toamna anului 1964 în Pavilionul H din Parcul Herăstrău şi prilejuită de a XX-a aniversare a evenimentului de la 23 august 1944.

Expoziţia de arhitectură de la Sala Dalles, mai 1961 („Arhitectura RPR” nr. 3/ 1961)

1965, martie, 19

Moare Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar în 22 martie 1965, cu susţinerea lui Ion Gheorghe Maurer, preşedintele Consiliului de Miniştri, grupul de putere al PMR, format din cei câţiva membri ai Biroului Politic al CC al PMR, îl alege ca succesor în funcţia supremă din partid pe Nicolae Ceauşescu, decizie confirmată la Congresul al IX-lea al PCR (al IV-lea al PMR) din 19-24 iulie 1965.

 

Coperta revistei „Arhitectura RPR” nr. 1/ 1963, primul număr cu format pătrat (biblioteca UAR)

1965

mai, 24-26

După mai mult de 12 ani are loc a doua conferinţă a UA din RPR, desfăşurată la Sala Mică a Palatului. La fel ca la prima conferinţă, şi aceasta este patronată de reprezentanţi la nivel înalt ai partidului, precum Gheorghe Apostol şi Manea Mănescu. În 26 mai este desemnată conducerea UA, formată din 59 de arhitecţi. Arh. Pompiliu Macovei devine preşedintele UA, care împreună cu vicepreşedinţii, arhitecții Ascanio Damian, Octav Doicescu şi Marcel Locar, cât şi cu arhitecții Romeo Belea, Mircea Bercovici, Constantin Frumuzache, Constantin Jugurică, Cezar Lăzărescu, Horia Maicu, Paul Mihalik, Cristina Neagu şi Gheorghe Pavlu, în calitate de membri, formează Biroul UA. Arh. Duiliu Marcu primește titlul de președinte de onoare al UA17.

UA are un număr de 1.238 membri, cuprinşi în 10 filiale și 28 de cercuri.

______

august

Ca urmare a schimbării denumirii ţării, din RPR în RSR, oficial, organizaţia arhitecţilor se va numi, până la sfârşitul anului 1989, Uniunea Arhitecţilor din RSR, iar tacit revista acesteia revine la denumirea originară: „Arhitectura”.

Prezidiul Conferinţei UA din RPR din 24-26 mai 1965: 1 arh. Pompiliu Macovei, 2 arh. Octav Doicescu, 3 arh. Nicolae Bădescu, 4 arh. Ascanio Damian, 5 arh. Horia Maicu, 6 arh. Cezar Lăzărescu (revista „Arhitectura RPR” nr. 3/ 1965)

Prezidiul Conferinţei UA din RPR din 24-26 mai 1965: 1 arh. Pompiliu Macovei, 2 arh. Octav Doicescu, 3 arh. Nicolae Bădescu, 4 arh. Ascanio Damian, 5 arh. Horia Maicu, 6 arh. Cezar Lăzărescu (revista „Arhitectura RPR” nr. 3/ 1965)

1968, august, 21

România, prin Nicolae Ceauşescu, condamnă ferm intervenţia militară sovietică în Cehoslovacia pentru oprirea cursului spre un socialism cu „faţă umană”, demers cunoscut ca „Primăvara de la Praga“, iniţiat de Partidul Comunist Cehoslovac.

 

1971

martie, 4-5

În prezenţa lui Nicolae Ceauşescu şi a altor câţiva membri ai „ierarhiei” de partid, la Sala Mică a Palatului se deschid lucrările celei de-a treia conferinţe a UA din RSR (ultima din perioada comunistă), la care participă 338 de arhitecţi delegaţi din Bucureşti şi teritoriu, cât şi numeroşi invitaţi. Din discursul lui Nicolae Ceauşescu ţinut cu această ocazie semnificativă este partea în care critică rezolvările urbanismului liber aplicat, până atunci, în cazul ansamblurilor de locuit, apreciind că „… blocurile sunt dispersate la întâmplare, nu se mai încheagă în străzi şi bulevarde precis conturate, într-o linie urbanistică clară. […] Procedeul de a păstra între blocuri mari suprafeţe de teren nefolosite nu numai că afectează negativ imaginea arhitecturală a cartierului, a localităţii respective, dar reduce densitatea construcţiilor de locuinţe, împiedică satisfacerea în cele mai bune condiţii a nevoilor de spaţiu locuibil…”. Plecând de la astfel de „indicaţii preţioase”, în anii următori legislaţia, dar în primul rând practica în domeniul urbanismului şi arhitecturii se vor modifica în totalitate, având consecinţe dramatice pentru calitatea viitoarelor cartiere de locuit.

În finalul conferinței este stabilită conducerea UA, compusă dintr-un comitet de conducere cu 103 membri, dintre care 23 formează biroul UA, iar în funcţia de secretari, pe lângă Ludovic David, sunt promovaţi şi arhitecții Aurelian Trişcu şi Constantin Jugurică. Arh. Cezar Lăzărescu devine preşedintele UA, iar vicepreşedinţi sunt arhitecții Ascanio Damian, Mircea Dima, Ioan Fackelmann, Carol Orban şi Nicolae Porumbescu, în timp ce arh. Octav Doicescu este preşedinte de onoare18. În anii următori, mai ales după 1980, UA va avea o activitate şi competenţe din ce în ce mai limitate, în special în sensul influenţării deciziilor privind dezvoltarea arhitecturii şi urbanismului. Până în decembrie 1989, adică mai bine de 18 ani, conducerea UA va rămâne cu aceeaşi componenţă, rărită atât de inevitabile dispariţii naturale, dar şi de plecări definitive din ţară, mai mult sau mai puţin legale, situaţie dramatică mai ales după 1980.

Nicolae Ceauşescu vorbind la Conferinţa UA din RSR din 4-5 martie 1971: 1 Nicolae Ceaușescu, 2 arh. Nicolae Porumbescu, 3 arh. Grigore Ionescu, 4 arh. Nicolae Bădescu, 5 arh. Ascanio Damian, 6 arh. Octav Doicescu, 7 arh. Cezar Lăzărescu („Arhitectura” nr. 2/ 1971)

iulie

Apusul „dezghețului” va veni destul de repede. Conducătorul României lansează, prin „tezele din iulie”, cursul politic ideologizat, dogmatic, antiintelectual și deprofesionalizat al „micii revoluții culturale”, care va evolua de la neostalinism la un național-comunism primitiv. Acest curs va marca profund negativ arhitectura ultimelor decenii din secolul al XX-lea, va promova birocratizarea producției de arhitectură și va duce la degradarea concepției funcționale, a limbajului expresiv și a execuției în arhitectura şi urbanismul anilor ’80.

 

1972, septembrie

La Bucureşti are loc Congresul Uniunii Internaţionale a Femeilor Arhitect – UIFA.

Carnet de membru UA din RSR (colecţia arh. Alexandru Panaitescu)

1972 – 1981

Profitând că procesul de reîncorsetare culturală s-a făcut treptat, cu perioade de recul şi de revenire mai puternică, la începutul anilor ’70, la conducerea revistei „Arhitectura” se instalează o echipă nouă și tânără, condusă de arh. Mircea Lupu (redactor-şef între 1972-1981), alături de care vor activa personalităţi ca arhitecții Alexandu Sandu, Adrian Panaitescu, Tudor Dumitraşcu ş.a., cât şi un grup de colaboratori de prestigiu. Revista, care din 1963 avea un format aproape pătrat, distinct, diferit de cel clasic, va practica o literă de frontispiciu modernă şi un design de copertă epurat şi sugestiv. Cu o rubricație inteligentă și variată, de la prezentarea lucrărilor arhitecților contemporani, la studii de istorie, de recuperare a unor creatori şi curente, detalii tehnice şi informaţii internaţionale, noua serie a revistei aduce un moment înnoitor în viața profesională a arhitecților.

Casa Arhitectului din Str. Episcopiei, nr. 9. Conferinţa arhitecţilor din ţările socialiste din 11-12 iunie 1974: 1 Ludovic David, 2 arh. Octav Doicescu, 3 arh. Constantin Jugurică, 4 arh. Alexandru Iotzu (arhiva UAR)

1977, martie, 4

La ora 21.23 se produce un puternic cutremur de pământ, cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, resimţit mai ales în nouă judeţe şi oraşul Bucureşti. În total sunt înregistraţi 1.570 de morţi (1.391 în Bucureşti) şi 11.300 de răniţi (7.576 în Bucureşti), circa 35.000 de locuinţe sunt distruse sau avariate, iar 763 unităţi economice sunt afectate.

 

1977 – 1989

Una din cele mai importante consecinţe ale seismului din 1977 a fost adoptarea hotărârii de a se restructura centrul oraşului Bucureşti, acţiune lansată de Nicolae Ceauşescu într-o şedinţă cu elita specialiştilor din domeniul arhitecturii şi construcţiilor, ţinută în 22 martie 1977. Mulţi arhitecţi au considerat că momentul oferea ocazia unei schimbări a zonei centrale, abordată într-un sens renovator, care să permită integrarea elementelor existente valoroase. Speranţa pusă în acest demers s-a dovedit foarte repede o iluzie cu consecinţe devastatoare, mult mai mari decât cele ale cutremurului. Toate deciziile privind restructurarea centrului Bucureştiului s-au luat fără informarea opiniei publice, în spiritul secretomaniei caracteristice regimului şi au fost dominate de voinţa exclusivă a lui Nicolae Ceauşescu. Trebuie subliniat că, până în 1989, nu s-au făcut prezentări şi/ sau dezbateri publice ale proiectelor despre centrul politic sau celelalte mari construcţii iniţiate atunci în Bucureşti, iar în revista „Arhitectura” nu s-au publicat niciodată articole despre aceste subiecte. Singura sursă de informare era „zvonistica” specifică epocii, amplificată de nemulţumirea în continuă creştere, dar mută, generată de valul fără precedent al demolărilor care răvăşea oraşul, printre numeroasele clădiri distruse multe fiind valoroase monumente de arhitectură19.

 

1977

Importanţa Uniunii Arhitecţilor în raport cu autorităţile comuniste, cât şi prestigiul acesteia, în general, sunt marcate negativ atunci când birourile organizaţiei, biblioteca, cât şi redacţia revistei „Arhitectura” sunt nevoite să părăsească imobilul din Str. Episcopiei, nr. 9 şi să se mute într-un spaţiu mult mai restrâns, aflat la etajul 1 al noii clădiri a IAIM, din Str. Academiei, nr. 18-20.

Clădirea IAIM din Str. Academiei, nr. 18-20, unde din 1977 a funcţionat UA din RSR (foto arh. Alexandru Panaitescu)

 

1981

Uniunea Arhitecţilor aniversează printr-o adunare festivă 90 de ani de la înfiinţarea SAR şi 75 de ani de la apariţia revistei „Arhitectura”, prilej pentru aceasta de a publica un număr special dedicat celor două evenimente.

În Uniunea Arhitecţilor sunt înscrişi 2.476 de membri, dintre care 594 arhitecţi (circa 34%) sunt activi în institutele de proiectare cu profil industrial.


1987-demolarea bisericii Sf. Vineri, (după catalogul expoziţiei „Bucureşti – starea oraşului”)

1985

În perioada cea mai neagră a dictaturii ceauşiste, printr-o serie de memorii şi intervenţii,arhitecţii Grigore Ionescu, Henrieta Delavrancea Gibory, Aurelian Trişcu, Peter Derer, Gheorghe Leahu, Nicolae Pruncu alături de istoricii Dinu C. Giurescu, Răzvan Theodorescu, Vasile Drăguţ, Virgil Cândea, Dionisie M. Pippidi, individual sau în grup, şi-au exprimat deschis dezaprobarea pentru numeroasele demolări ale monumentelor istorice din Bucureşti. Fără niciun ecou au fost sesizate CC al PCR, CCES, Consiliul Popular al Municipiului Bucureşti, Patriarhia BOR, Uniunea Arhitecţilor din RSR, atitudinea acestora fiind, de la caz la caz, de rea-voinţă, laşitate sau neputinţă.

 

1986

După dispariţia arh. Cezar Lăzărescu, preşedintele UA, autorităţile comuniste amână sine die convocarea unei conferinţe pentru alegerea/ desemnarea unui alt preşedinte, astfel că prerogativele acestuia au fost îndeplinite până în decembrie 1989 de unii dintre vicepreşedinţi, de regulă arh. Mircea Dima, şi/ sau de secretarii Uniunii. În aceste condiţii erau plauzibile zvonurile privind o posibilă transformare radicală sau chiar dizolvarea organizaţiei. Într-o permanentă stare de nesiguranţă se va afla spre sfârşitul anilor ’80 şi revista „Arhitectura”.

 

1989, decembrie, 22

Dictatura lui Nicolae Ceauşescu se prăbuşeşte brusc sub presiunea mişcărilor de stradă, izbucnite din 16/ 17 decembrie la Timişoara, urmate şi la Bucureşti în 21/ 22 decembrie, desfăşurate în condiţii sângeroase. Începe evoluţia postcomunistă a României.

 

1989, sfârşitul lunii decembrie-1990, începutul lunii ianuarie

În efervescenţa care a urmat imediat după 22 decembrie 1989 se formează un grup de iniţiativă, din care fac parte arhitecţii Ascanio Damian, Mariana Celac, Alexandru Beldiman, Florin Colpacci, Constantin Hariton, Ion Mircea Enescu ş.a., care demarează acţiunile de restructurare a Uniunii Arhitecţilor.

Ianuarie 1990, grupul de iniţiativă pentru restructurarea UA, de la stânga la dreapta: arh. Ascanio Damian, arh. Mariana Celac, arh. Alexandru Beldiman, arh. Florin Colpacci, arh. Constantin Hariton (arhiva UAR)

1990

ianuarie, 18-19

Grupul de iniţiativă convoacă, la Sala Amfiteatru a Hotelului Parc din Bucureşti, o conferință a arhitecţilor din România având ca principal scop găsirea principalelor căi de transformare a organizaţiei, în spiritul formulei „ruptură şi continuitate”20, în condiţiile unei societăţi deschise şi ale recuperării după mai mult de patru decenii a tradiţiilor Societăţii Arhitecţilor Români şi Corpului Arhitecţilor. După dezbateri furtunoase, avansându-se soluţii de viitor mai mult sau mai puţin realiste, cei aproximativ 800 de participanţi aleg o conducere interimară a UAR formată din arhitecții Ascanio Damian, Alexandru Beldiman şi Sandu Miclescu, care au constituit un „triumvirat”. Ulterior, conducerea i-a fost atribuită arh. Ascanio Damian, cu competenţe de preşedinte interimar al UAR, iar arh. Sandu Miclescu s-a retras.

aprilie, 24

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională – CPUN, sub semnătura preşedintelui său, Ion Iliescu, emite Decretul-lege nr. 127/1990 privind unele măsuri referitoare la activitatea Uniunii Arhitecţilor din România şi a asociaţiilor teritoriale ale arhitecţilor, prin care i se recunoaşte UAR calitatea de continuatoare a tradiţiei SAR.

aprilie-mai

Dezastrul urbanistic din centrul Bucureştiului face obiectul unei prime evaluări profesionale lipsite de bariere ideologice în cadrul simpozionului şi expoziţiei „Bucureşti – starea oraşului”, organizate la Sala Dalles de către Uniunea Arhitecţilor, cu concursul Comisiei Naţionale pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, al Ministerului Culturii şi al Primăriei Bucureşti.

noiembrie, 1-3

În Sala Mare a Palatului Copiilor din Bucureşti se desfăşoară Conferinţa Naţională a Arhitecţilor. Se adoptă statutul Uniunii şi este ales Comitetul de Conducere al UAR, format din 35 de membri, dintre care Alexandru Beldiman, în funcţia de preşedinte, cu un mandat de doi ani, Peter Derer, Vasile Mitrea şi Marius Smigelschi, vicepreşedinţi, şi cinci membri ai Consiliului Director (Alexandru Sandu, Dan Dron, Constantin Hariton, Cristea Miloş şi Şerban Sturdza). Ca preşedinte de onoare este ales arh. Grigore Ionescu.

decembrie-1999, mai

UAR se implică în iniţierea şi organizarea a 17 concursuri de arhitectură, dintre care 11 până în decembrie 1992. Sunt de amintit cele pentru: Centrul Naţional de Telecomunicaţii-TV Rom (decembrie 1990), Amenajarea Pieţei Victoriei (februarie 1992), Sediul UAR din Piaţa Revoluţiei (martie 1992), Sistematizarea Pieţei Revoluţiei (iunie 1997), dar mai ales concursul Bucureşti 2000, din 1995-1996.

În aceeaşi perioadă, UAR organizează şi o serie de expoziţii-eveniment: 13-25 iulie 1991 – „Prezenţe franceze în România – arhitectură, urbanism, restaurare”; sept.-oct. 1992 – „Horia Creangă 1892-1992”; apr.-mai 1993 – „Bucureşti 1920-1940. Avangardă-Modernism”; sept.-nov. 1996 – „Marcel Iancu, centenar 1895-1995”; 9-25 mai 1997 – „Secvenţe europene – străzi vechi, arhitectura de mâine”.

______

În condiţiile liberalizării iniţiativei private în economie, implicit, în domeniul investițiilor, se înființează primele birouri independente de arhitectură (ca întreprinderi mici, apoi ca SRL) şi începe reafirmarea caracterului liberal al profesiei de arhitect, generând dezintegrarea monopolului de stat în domeniul proiectării de arhitectură. În limpezirea acestui proces, complicat şi anevoios, UAR îşi va aduce, în anii ’90, o contribuţie esenţială, în special prin pregătirea şi promovarea unei serii de proiecte pentru legea profesiei de arhitect şi statutul acesteia, concursurile de arhitectură, Timbrul Arhitecturii sau colaborând la elaborarea unor legi conexe profesiei, cum ar fi cea a autorizării lucrărilor de construcții, a calităţii în construcţii, a monumentelor istorice sau a dreptului de autor.

 

Expoziţia prilejuită de centenarul SAR – „Arhitectura românească în context european”, februarie-martie 1991, afiş de Ioan Cuciurcă

1991

februarie-martie

La 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români, Uniunea Arhitecţilor organizează un ciclu de conferinţe şi o amplă expoziţie aniversară, „Arhitectura românească în context european”, deschisă la Sala Dalles în februarie-martie 1991, iar revista „Arhitectura” va publica două numere duble cu caracter aniversar, 3-4 şi 5-6/ 1991. Cu aceeași ocazie este emisă şi o medalie comemorativă, iar ulterior, pentru recunoaşterea meritelor în profesie, s-au acordat medalii ale UAR unor personalităţi ale arhitecturii româneşti.

februarie, 26

Se reia tradiţia Balului Arhitecţilor, care de acum înainte se va organiza în fiecare an, atât în Bucureşti, cât și, din 2007, în teritoriu (Sibiu, Cluj, Braşov, Iaşi, Sinaia, Timişoara).

noiembrie, 20

Se înființează Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice – UNMRI, conform art. 34 din Legea 21/6 februarie 1924, organizaţie care reuneşte arhitecţi, istorici, arheologi, constructori şi alţi specialişti din domeniul conservării şi protejării monumentelor istorice din România.

Medalia aniversară a SAR din 1991 şi medalia UAR (arhiva UAR, foto Răzvan Hatea)

 

1992

Dacă până în decembrie 1989 numele arhitecţilor nevoiţi să-şi părăsească ţara erau condamnate uitării, din 1990 prezenţa acestora se face simţită cu putere. În primele momente postdecembriste, numeroşi arhitecţi români din străinătate vor sprijini aducerea de ajutoare în ţară. În scurt timp, unii dintre ei revin şi în viaţa breslei prin participări la manifestări organizate de UAR, cum ar fi simpozioane, concursuri sau jurizări de concursuri etc. Un moment semnificativ în cunoaşterea şi recunoaşterea arhitecţilor plecaţi din ţară a fost expoziţia „Arhitecţi români în străinătate”, deschisă de UAR în septembrie-octombrie 1992 la Sala Dalles, dar şi cuprinzătorul articol „Din creaţia arhitecţilor români din străinătate”, apărut în revista „Arhitectura” nr. 5-6/ 1991.

 

1994

Uniunea Arhitecţilor reia organizarea expoziţiilor care prezintă actualitatea creației de arhitectură din România, sub formă de bienale, în 2016 ajungându-se la ediţia a 12-a. De asemenea, o constantă este şi implicarea UAR în reprezentarea României la Bienala Internațională de Arhitectură de la Veneţia (din 1992).

Afişul Bienalei de Arhitectură din nov.-dec. 1998

 

Legitimaţie RNA, 1996 (colecţia arh. Alexandru Panaitescu)

1995

În cadrul Uniunii Arhitecţilor din România ia fiinţă Registrul Naţional al Arhitecţilor – RNA, prima încercare de reluare a licenţei de practicare a arhitecturii ca profesie liberală.

______

octombrie, 1

Din iniţiativa Uniunii Arhitecţilor, având sprijinul Guvernului României, Ministerului Lucrărilor Publice – MLPAT, Primăriei Bucureşti, dar şi al UNESCO şi UIA, este lansat concursul internaţional Bucureşti 2000, prin care se căutau soluţii convenabile la problemele urbanistice generate de intervenţiile brutale din anii ’80, făcute în centrul Bucureştiului de regimul Ceauşescu. Prin iniţierea sa se urmărea nu numai consultarea a cât mai multor specialişti, inclusiv din străinătate, dar şi captarea atenţiei societăţii şi, mai ales, a factorului politic şi a autorităţilor publice. Răspunsul mediului profesional internaţional a fost impresionant. Iniţial s-au înscris 656 de echipe din 45 de ţări, iar la prima fază a concursului, din 1 aprilie 1996, s-au prezentat 235 de proiecte din 35 de ţări, dintre care 44 din România. Pentru faza a II-a au fost selectate 15 proiecte, iar alte trei sunt evidenţiate. Competiţia se încheie în septembrie 1996, câștigătoare fiind desemnată echipa arhitecţilor germani Meinhard von Gerkan şi Joachim Zais. În sine, concursul din 1995-1996 a fost o mare reuşită, atât prin modul exemplar de organizare, numărul foarte mare de participanţi, dar în primul rând prin varietatea şi calitatea soluţiilor propuse. Evoluţia lucrurilor a risipit însă foarte repede speranţa materializării acestora. Competiţia din 1996 s-a transformat într-o frumoasă amintire profesională, înscrisă în lista numeroaselor şanse ratate pe care le-a avut, în general, dezvoltarea urbană a Bucureştiului.

O parte din juriul și staff-ul concursului București 2000. Rândul de sus: arh. Jose Martorell (Spania), arh. Fumihiko Maki (Japonia), arh. Constantin Enache, arh. Liviu Ianași, secretar concurs, arh. Alexandru Sandu, d-na Vasconi, arh. Krzysztof Chwalibóg (Polonia). Rândul de jos: arh. Ileana Tureanu, director concurs, arh. Claude Vasconi (Franța), arh. Dan Hanganu (Canada), arh. Ștefan Lungu, arh. Kenneth Frampton (SUA), președintele juriului, Barry Bergdoll (SUA), arh. Sara Topelson de Grinberg (Mexic), președinte UIA

decembrie

Se constituie Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori din România – ANUC, din care face parte şi Uniunea Arhitecţilor din România, ca membru fondator.

 

Arh. Ștefan Lungu, Mihai Oroveanu și arh. Șerban Cantacuzino la Simpozionul ANUC „Artistul și orașul”, 1997 (foto arhiva ANUC)

1997, octombrie

La galeria ARTEXPO, din clădirea TNB, se desfășoară primul simpozion al ANUC, cu tema „Artistul şi oraşul”, în organizarea căruia UAR are o contribuţie notabilă. Printre participanţi se numără Octavian Paler, Mihai Oroveanu şi arhitecții Şerban Cantacuzino, Şerban Sturdza, Alexandru Beldiman, Augustin Ioan, Virgil Pop ş.a.

 

1999

Ia fiinţă Asociaţia Arhitecţilor de Interior din România, inţial cu un număr de 32 membri, preşedinte arh. Emil Barbu Popescu.

octombrie

Conferinţa Naţională desfăşurată în Sala Frescelor a UAUIM îl alege ca preşedinte al UAR pe arh. Şerban Sturdza.

 

2000

Se înfiinţează Uniunea Femeilor Arhitect din România, iar între 1-6 octombrie 2007 se organizează, la Bucureşti, un congres al Uniunii Internaţionale a Femeilor Arhitect.

 

2001, aprilie, 11

Este promulgată Legea 184/2001 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, în anii următori fiind modificată şi completată mai ales pentru a facilita arhitecților din UE și Confederația Elvețiană dreptul de a profesa şi în România. Legea prevede înfiinţarea Ordinului Arhitecţilor din România – OAR, ca organizaţie profesională de drept privat, care în primul rând gestionează exercitarea profesiei de arhitect, iar în acest sens reglementează dreptul de semnătură al arhitecţilor şi acordă posibilitatea constituirii de birouri individuale de arhitectură ş.a. În Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti are loc, în 14-16 iulie 2001, Conferinţa Naţională de Constituire a Ordinului Arhitecţilor din România, la care participă 1.031 arhitecți, declarați membri fondatori. Se aleg forurile de conducere ale OAR şi, pentru o perioadă iniţială de un an, arh. Şerban Sturdza devine primul preşedinte al OAR. Acesta va fi reales şi la conferinţele OAR din 2002 şi 2006, fiind în funcţia de preşedinte până la Conferinţa Națională a OAR din 2010, când președinte al OAR este ales arh. Şerban Ţigănaş.

Casa Mincu, sediul național al OAR din str. Pictor Verona (foto arh. Andrei Mărgulescu)

Intrarea în sala de expoziţii „Octav Doicescu” din sediul UAR, Calea Victoriei, nr. 126 (foto Răzvan Hatea)

 

2002

Sediul UAR este mutat în mare grabă din Şcoala de Arhitectură (UAUIM), la parterul şi etajul 1 al imobilului din Calea Victoriei, nr. 126.

______

Ca urmare a alegerii ca preşedinte al OAR, arh. Şerban Sturdza demisionează din funcţia de preşedinte al UAR, atribuţiile acestuia fiind exercitate de vicepreședintele arh. Ştefan Lungu.

 

2004

martie, 6

La Conferinţa Naţională a UAR, desfăşurată în Sala Frescelor a UAUIM, este adoptat un nou statut al organizaţiei şi este ales senatul UAR, iar arh. Peter Derer devine preşedinte şi arh. Ştefan Lungu, vicepreşedinte.

______

Se finalizează construirea imobilului din str. Dem Dobrescu, nr. 5, în care se mută o parte din funcţiunile UAR. Clădirea s-a ridicat pe terenul atribuit UAR de către Ministerul Culturii încă de la începutul anilor ’90. Printr-o abilă soluţie arhitecturală, construcţia se dezvoltă din ruina unei vile datând din jurul anului 1900, avariată în tumultul din decembrie 1989 şi în care, până atunci, funcţionase Direcţia a V-a a Securităţii, imobilul rezultat având o puternică conotaţie simbolică.

Sediul UAR din str. Dem Dobrescu, nr. 5 (foto arh. Rodica Panaitescu);

august

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2004, aprobată prin Legea nr. 464/2004, de completare a art. 38 a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, se înființează Registrul Urbaniştilor din România – RUR, ca instituţie publică cu personalitate juridică, care administrează dreptul de semnătură pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. Prima conferinţă pe ţară a RUR se desfășoară în octombrie 2008.

 

2008

mai, 10

La Conferinţa Naţională a UAR, desfăşurată în Sala Frescelor a UAUIM, este ales ca preşedinte arh. Ştefan Lungu, cât şi un senat format din 16 membri.

Conferinţa UAR din 10 mai 2008, de la stânga la dreapta, rândul de sus: arhitecţii Mircea Ţibuleac, Ştefan Ghenciulescu, Eugen Pănescu, Stelian Fleschin, Gheorghe Chira, Nicolae Munteanu; rândul de jos: arhitecţii Sorin Pentilescu, Viorica Curea, Ştefan Lungu.

______

Coperta publicaţiei „Observatorul Urban București” din 2008 (colecţia arh. Alexandru Panaitescu)

Începe apariţia buletinului informativ „Observatorul Urban”, publicaţie care reflectă activitatea unui grup format în cadrul UAR din anul 2007 pentru monitorizarea derapajelor apărute în dezvoltarea urbană a Capitalei şi nu numai.

 

2009

ianuarie

În urma dispariţiei la 5 decembrie 2008 a președintelui UAR, arh. Ştefan Lungu, funcţia este exercitată interimar de arh. Ştefan Ghenciulescu.

______

Demarează un susţinut program de extindere a patrimoniului imobiliar al UAR prin achiziţionarea câtorva clădiri monument istoric sau devenite ulterior monument istoric, în vederea restaurării şi transformării lor în centre de cultură arhitecturală.

______

august

Este achiziţionată Casa cu Blazoane din comuna Chiojdu, jud. Buzău, monument istoric de importanţă naţională, care a fost restaurată cu ajutorul unei finanţări europene obţinute prin REGIO, Programul Operaţional Regional Sud-Est 2007-2013. Lucrările s-au finalizat în luna iunie 2015. În prezent, Casa cu Blazoane este deschisă publicului atât pentru vizitare, cât şi pentru organizarea de activităţi socio-culturale.

 

Casa cu Blazoane de la Chiojdu, judeţul Buzău (foto arh. Alexandru Panaitescu)

 

octombrie, 10

În cadrul unei conferinţe extraordinare a UAR este ales ca preşedinte arh. Peter Derer şi se votează statutul UAR, care în 9 noiembrie 2009 va fi admis de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

 

2010

UAR cumpără imobilul din str. Jean Louis Calderon, nr. 48, declarat ulterior monument istoric, restaurat şi transformat în Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR, CASA ARHITECȚILOR, cu săli de expoziţii şi reuniuni, bibliotecă, sediu al publicaţiilor UAR („Arhitectura”, „BIUAR”, „Observatorul Urban Bucureşti”), care va deveni locul în care se desfăşoară principalele evenimente culturale ale UAR.

Casa Arhitecților (CCA al UAR) din Str. J. L. Calderon, nr. 48 (faţada dinspre curte, releveu arhitecții Ioan şi Adrian Crăciunescu)

 

2011

Prin cumpărare intră în patrimoniul UAR şi Vila Constantin Pandele din Sinaia, str. Th. Aman, nr. 11, monument istoric consolidat şi restaurat până în octombrie 2015, pentru a deveni Casa Arhitecților din Sinaia.

Casa Arhitecţilor din Sinaia (foto arh. Alexandru Panaitescu)

octombrie, 27

Sunt inaugurate parţial sălile de expoziţie şi reuniuni din str. J. L. Calderon, nr. 48, care în scurt timp devin o adevărată Casă a Arhitecţilor, unde sunt organizate permanent conferinţe/dezbateri cu teme profesionale, aniversări sau expoziţii de pictură, grafică şi/sau fotografie cu lucrări ale arhitecţilor, lansări de carte, clubul seniorilor etc. Acţiunile se înscriu în tradiţia Uniunii Arhitecţilor, reluată încă din 2004, în forme mai restrânse, în Sala Octav Doicescu, din Calea Victoriei, nr. 126.

Interioare din Casa Arhitecţilor din București (foto Răzvan Hatea)

2011

Din a doua jumătate a anului începe organizarea filialelor UAR (fără personalitate juridică) la nivel regional, de judeţ sau de sector, în cazul Bucureştiului.

decembrie, 31

UAR numără 1.601 de membri, din care 911 în București – Ilfov, 585 în teritoriu și 105 rezidenți în străinătate.

 

2012

mai, 5

La Conferinţa Naţională a UAR, desfăşurată în sala ARCUB din Str. Batiştei, nr. 14, este revizuit şi adoptat statutul organizaţiei şi este ales senatul UAR, iar arh. Viorica Curea devine preşedintele UAR.

octombrie-noiembrie

În cadrul celei de a X-a ediţii a BNAB se lansează şi expoziţia-document „Arhitecţi români creatori de patrimoniu cultural 1869-1989”, dezvoltată ulterior cu sprijinul ICR şi itinerată la sediile ICR din Bucureşti, Londra, Praga, Budapesta. Tot în cadrul BAB, la 15 octombrie 2012, cu ocazia aniversării a 120 de ani de organizare profesională şi de învăţământ superior de arhitectură, numeroase personalităţi ale arhitecturii sau ale învăţământului de arhitectură, cât şi cei care au sprijinit UAR şi profesia de arhitect sunt distinși cu diplome de excelență sau cu medalii Memorabilis.

______

Pe lângă marile evenimente profesionale devenite tradiţionale, Bienala Naţională de Arhitectură şi participarea românească la Bienala Internațională de Arhitectură de la Veneţia, unde organizator sau co-organizator este UAR, aceasta organizează, în parteneriat cu UAUIM, câteva evenimente semnificative, cum ar fi Congresul Naţional al Patrimoniului Arhitectural „De la arhitectură la patrimoniu construit… şi mai departe”, desfăşurat la Sinaia, între 27-29 septembrie 2013, în colaborare cu UNRMI, CNMI şi ICOMOS România. Aceeaşi temă privind patrimoniul arhitectural este continuată şi la Congresul din 24-25 septembrie 2015, desfăşurat la Palatul Cotroceni şi care beneficiază de sprijinul Administraţiei Prezidenţiale. Pentru marcarea Anului Brâncoveanu, pe 22 octombrie 2014, UAR organizează la Biblioteca Naţională o conferinţă şi o expoziţie cu tema „Arhitectura brâncovenească – tradiţia continuă”, care ulterior a fost itinerată şi la Budapesta (în două rânduri), sediul Parlamentului European de la Bruxelles, la Berlin, la Varşovia, și Chișinău.

O seară culturală la Casa Arhitecţilor (CCA) din Str. J. L. Calderon nr.48 – comemorarea arhitectului Duliu Marcu din 31.03.2016, de la stânga la dreapta arhitecţii Adrian Oprea, Anca Borgovan, Sorin Vasilescu, Gheorghe Leahu, Dorin Gheorghe (foto arh. Alexandru Panaitescu)

 

2015

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la constituirea ANUC, în semn de înaltă apreciere pentru implicarea în promovarea arhitecturii şi urbanismului, cât şi pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural, prin decretul prezidenţial din 30 iunie 2015, Uniunea Arhitecţilor din România este decorată cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria I „Arhitectură”.

Festivitatea decorării UAR din 5 noiembrie 2015

 

2016

februarie, 26

Pentru marcarea a 125 de ani de la înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români, în aula Bibliotecii Centrale Universitare se organizează un simpozion aniversar.

mai, 7

La Conferinţa Naţională a UAR, desfăşurată în aula Bibliotecii Centrale Universitare, arh. Ileana Tureanu este aleasă preşedinte al UAR, alături de un senat format din 16 membri.

Conferința Națională desfășurată în aula BCU (foto arh. Alexandru Panaitescu)

octombrie, 11-27

În spaţiile expoziţionale ale Şcolii de Arhitectură s-a desfăşurat cea de a XII-a Bienală Naţională de Arhitectură, organizată de UAR în parteneriat cu UAUIM.

octombrie

UAR numără 2.199 de membri, dintre care 1.213 din Bucureşti, 836 din teritoriu şi 150 cu rezidenţa în străinătate.

 

 

NOTE:

1 Articolul dezvoltă şi completează textul scris de arh. Mariana Celac şi publicat în volumul Exercitarea profesiei de arhitect 2006, secţiunea Ghid de proiectare, pp. 112-117, Editura Simetria, 2006, apărut sub egida OAR.

Pentru elaborarea articolului, autorii au consultat următoarele referințe bibliografice: Arhiva UAR; colecţia „Buletinul SAR” 1945-1948; revistele „Arhitectura” seria 1906-1944, „Arhitectură şi Urbanism”, „Arhitectura RPR”, „Arhitectura”; Colecţia BIUAR 2004-2016; Andreea Orezeanu, Organizarea arhitecţilor Societate-Secţiune-Uniune, material dactilografiat aflat în arhiva UAR; Catalogul BNAB 2012, vol. II, pp. 58-70, 74, 98-100, Editura Universitară „Ion Mincu”, 2014; Dinu C. Giurescu (coord.) – Istoria României în date, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007.

2 Măsura era un răspuns surprinzător de prompt la cererea unui grup de arhitecţi adresată Ministerului Justiţiei, instituţia statului care, conform Legii 11/1944, controla societăţile cu personalitate juridică. Decizia se înscria în ampla campanie politică de promovare a personalităţilor favorabile noului guvern procomunist aflat la putere din 6 martie 1945.

3 În funcţie de forul tutelar vor apărea publicaţiile „Arhitectură Construcţii” (1948, 1949, în cadrul revistelor AGIR); „Arhitectura” (1950, 1951, organ al AST/ ASIT şi Ministerului Construcţiilor); „Arhitectură şi Urbanism” (sept. 1951, 1952, organ al ASIT şi Ministerului Construcţiilor), redacţiile acestora fiind, în mai multe cazuri, în fostul sediu SAR din Str. Episcopiei, nr. 2.

4 În comisia pentru elaborarea proiectului de lege, delegatul SAR a fost arh. Ion Davidescu. Colegiul arhitecţilor va fi reprezentat succesiv de către arhitecții V. Urban, Duiliu Marcu sau Gh. Ionescu.

5 Conf. „Buletinul SAR”, nr. 6/ mart.-mai 1946.

6 Arh. Marcel Locar, „Pe drumul unei noi arhitecturi în RPR”, în „Arhitectură și Urbanism” nr. 1-2/ 1952, p. 4.

7 În primii ani de apariţie a revistei nu este menţionată caseta redacţională. Din luările de cuvânt de la conferinţa de constituire a UA din decembrie 1952 rezultă că redactor responsabil a fost arh. Mircea Bercovici, cel puţin pentru o perioadă de început.

8 Prin transformarea revistei „Arhitectură şi Urbanism”.

9 Astăzi sediul Facultăţii de Farmacie din Bdul N. Bălcescu, lângă Sala Dalles.

10 „Arhitectura RPR” nr. 1/ 1953, pp. 11-20.

11 Pompiliu Macovei (1911-2008), studii Fac. de Arhitectură – 1939, cadru didactic la IAIM, vicepreşedinte şi, între 1965-1971, preşedinte al UA, arhitect-şef al Bucureştiului între 1953-1958, dar în anumite perioade şi cu alte responsabilităţi în domeniul culturii sau în diplomaţie, între 1963-1965 ministru adjunct la Ministerul de Externe, între 1965-1971 preşedinte al Comitetului de Stat al Culturii şi Artei, echivalentul Ministerului Culturii de astăzi, apoi reprezentantul României la UNESCO între 1971-1977, membru supleant al CC al PCR între 1965-1969, membru CC al PCR între 1969-1974 şi deputat în MAN 1966-1975.

12 Nicolae Bădescu (1912-1991), studii Fac. de Arhitectură – 1939, cadru didactic la FA/ IAIM din 1946. Funcţii: director (decan/rector) între 1952-1953 al FA/ IAIM, preşedinte al Comitetului de Stat pentru Construcţii (1952-1953), preşedinte CSAC/ CSCAS (1952-1969), vicepreşedinte CSEAL (1969-1973), membru CC al PCR (1965-1974), deputat în MAN (1957-1975).

13 Horia Maicu (1905-1975), studii Şcoala de inginerie civilă din Roma, dipl. 1931, cadru didactic la FA/ IAIM 1950-1972. Funcţii: director al IPC 1949-1951; arhitect-şef al Bucureştiului 1958-1969. Coordonatorul proiectării unor edificii emblematice construite în primele două decade ale regimului comunist.

14 Marcel Locar (1902-1983), studii Şcoala de Arhitectură – 1929. Cadru didactic la FA/ IAIM 1948-1969. Funcţii: director al IPC 1951-1953, vicepreşedinte CSAC/ CSCAS 1953-1967.

15 Conform mărturiilor dintr-un interviu cu arh. Pompiliu Macovei, realizat în 2005 de arh. Viorica Curea, dar nepublicat.

16 Până la mijlocul anilor ’60, Premiul de Stat era cea mai importantă distincţie acordată de statul român în domeniul cultural, al creaţiei artistice şi tehnice. Pentru anul 1952 primesc Premiul de Stat pentru arhitectură arh. Petre Antonescu, pentru refacerea şi supraetajarea Palatului Ministerului Lucrărilor Publice (actualul sediu al Primăriei Municipiului Bucureşti); arh. Duiliu Marcu, pentru interioarele Palatului Victoria, şi arh. Richard Bordenache, pentru centrul de odihnă din Snagov destinat nomenclaturii comuniste. În anii următori, Premiul de Stat a mai fost acordat şi arhitecților Horia Maicu, Octav Doicescu, Aurel Doicescu, Cezar Lăzărescu, Tiberiu Ricci, Ignace Şerban, Ludovic Staadecker, Lucian Popovici, Constantin Frumuzache ş.a.

17 „Arhitectura RPR” nr. 3/ 1965, p. 10.

18 „Arhitectura” nr. 2/ 1971, p. 4 şi p. 41.

19 Vezi Dinu C. Giurescu, Distrugerea trecutului României, Editura Museion, Bucureşti, 1994; Gheorghe Leahu, Bucureştiul dispărut, Editura Arta Grafică SA, Bucureşti, 1995; Alexandru Panaitescu, De la Casa Scânteii la Casa Poporului. Patru decenii de arhitectură în Bucureşti. 1945-1989, Editura Simetria, Bucureşti, 2012, pp. 184-211.

20 Titlul tematic al revistei „Arhitectura” nr. 1-6/ 1990.

Visits: 13

Comments

comments

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by Jasper Roberts - Blog