RDW

SPAŢIUL MUZEAL LA LIMITĂ / THE MUSEUM SPACE AT ITS BOUNDARIES

program-conferinta-Spatiul-muzeal

Muzeul contemporan este o instituţie vie care „trăieşte” nu numai prin expunerile deschise interpretării, dinamice şi capabile să implice vizitatorul în construirea şi negocierea sensului acesteia, ci şi prin evenimente de factură diferită pe care le organizează în scopul de a se implica activ în viaţa comunităţilor pe care le deserveşte. Astfel, muzeele îşi stabilesc şi întăresc rolul cultural-educaţional, dar şi social, pe care îl au.

Numărul foarte mic de instituţii muzeale, în România, adaptate noilor tendinţe în muzeologie face necesară o abordare teoretică şi practică a fenomenelor culturale implicate, astfel încât să fie punctată şi făcută cunoscută importanţa acestora într-un context mult mai larg.

SCOPUL EVENIMENTULUI

Prin acest eveniment se urmăreşte interogarea rolului spaţiului muzeal în societatea românească în general şi al Muzeului Naţional al Ţăranului Român în particular.

Extinderea muzeelor dincolo de limitele lor fizice (în spaţiul public al străzii, în şcoli, în cadrul unor comunităţi diverse etc.) prin intermediul unor evenimente sau expoziţii itinerante creează premisele unor discuţii cu privire la importanţa instituţiei dincolo de rolul principal de conservare şi expunere a unor vestigii materiale şi imateriale. Mai mult decât atât, acest tip de abordare face necesară reanalizarea rolului arhitecturii şi a legăturii acesteia cu discursul muzeal. Care sunt valorile transmise prin intermediul arhitecturii? Cum contribuie aceasta la transmiterea mesajului muzeal? Care este impactul imaginii arhitecturale dincolo de spaţiul fizic pe care îl ocupă clădirea? sunt câteva dintre întrebările la care se caută un răspuns actual. Se urmăreşte, în mod special, coroborarea acestor aspecte cu cele ce vizează rolul social, cultural, educaţional, istoric, politic, economic etc. al muzeelor în societatea contemporană românească.

 

 

The contemporary museum is an institution that „lives” not only through its dynamic exhibitions, opened up to interpretation and capable to engage the visitor in the construction and negotiation of meaning, but also through diverse events organized as a way of actively involving inside the communities it services. Hence, museums establish and consolidate their cultural, educational and social role.

The small number of Romanian museums adapted to the new museology tendencies makes necessary a theoretical and practical approach of the cultural phenomena involved, in order to mark and appraise their importance in a broader context.

THE AIM OF THE EVENT

The aim of this event is to interrogate the role of the museum space in the Romanian society in general and that of the National Museum of the Romanian Peasant in particular.

The extension of museums beyond their physical boundaries (in the street as public space, in schools, within diverse communities etc.), by organizing events or itinerant exhibitions, creates the premises for discussing the importance that the institution has besides its main role of preserving and displaying material and immaterial traces. More than that, this type of approach demands reanalysing the role of architecture and its connection with the narrative discourse of the museum. Which are the values that architecture expresses? How does it contribute to the delivery of the museum message? What is the impact of the architectural image beyond the physical space of the building? are few of the questions we try to find an up-to-date answer to. We investigate, especially, the corroboration of these aspects with those regarding the social, cultural, educational, historical, political, economic etc. role of the museum in the contemporary Romanian society.

INSTITUŢII ORGANIZATOARE:
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU (UAUIM)
MUZEUL NAŢIONAL AL ŢĂRANULUI ROMÂN (MNTR)

INIŢIATORI:
dr. Virgil Ştefan Niţulescu (Director MNTR)
drd. arh. Anda-Ioana Sfinteş (UAUIM)

ORGANIZATORI:
drd. arh. Anda-Ioana Sfinteş (UAUIM)
dr. Anamaria Iuga (MNTR)
drd. arh. Radu Sfinteş (UAUIM)

MENTOR:
prof. dr. arh. Daniela Rădulescu Andronic (UAUIM)

Cu sprijinul d-nei. prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija (Prorector pentru coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică – dezvoltare – inovare al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”)

Parteneri media: Arhitectura, Arhitext

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog