RDW

Politica de locuințe, între concept și practică – Fișă-studiu de caz

Housing Policy between Concept and Practice
Case Study Sheet

Relevanța fișei

Utilitatea unei politici rezidă din integrarea măsurilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate în scopul soluţionării problemelor de politici publice sectoriale, identificate în scopul asigurării dezvoltării necesare în domeniul locuirii, având în vedere atât locuinţa (construcţie/ imobil), cât şi măsurile necesare păstrării și consolidării unui mix social la nivel urban şi promovarea integrării sociale prin locuinţă.

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

www.mdrap.ro

Cadrul legislativ şi instituţional existent

În România, instituţia responsabilă cu realizarea politicii guvernamentale în domeniile disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice1.

Referitor la implementarea politicii de locuire, trebuie să avem în vedere complexitatea cadrului instituțional format din cele 3.179 de autorităţi ale administraţiei publice locale (320 de municipii şi oraşe, 2.859 de comune, la care se adaugă cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti). În conformitate cu cadrul legislativ existent, Consiliul Local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa şi aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa2.

În ceea ce priveşte locuinţele sociale, acestea aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, care controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe propriul teritoriu, potrivit art. 38 coroborat cu art. 39 din Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere numărul mare al instituţiilor publice care implementează politica de locuire, cooperarea, coordonarea acţiunilor şi comunicarea sunt elemente-cheie în succesul implementării acesteia, cu atât mai mult cu cât, spre deosebire de celelalte state membre ale Uniunii Europene, procentul locuinţelor aflate în proprietate privată este covârşitor de mare (aproximativ 98% din fondul locativ se află în proprietate privată), fapt ce îngreunează intervenţia instituţiilor publice asupra stocului de locuinţe.

Cu toate astea, în ultimii ani, autorităţile administraţiei publice centrale, cât şi autorităţile administraţiei publice locale au sprijinit substanţial construcţia de locuinţe prin programe de finanţare precum: Programul privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat; Programul de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar; Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii3 (toate trei desfășurate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, instituţie care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice); Programul de construcţii de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele naţionalizate, desfășurat în baza OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; Programul de construcţii de locuinţe sociale, desfășurat în baza Legii locuinţei nr. 114/1996; Programul construcţiilor de locuinţe, desfășurat în baza OG nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe; Programul privind asigurarea primelor de stat pentru economisirea și creditarea în sistem colectiv, desfășurat în baza OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului4; Programul naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate personală, desfășurat în baza OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.

Citiți textul integral în numărul 2 / 2015 al Revistei Arhitectura
NOTE:

1 Art. 1 alin. (2) din HG nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

2 Art. 36 alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

3 Programe desfășurate în baza Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

4 Titlul II – Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

 

Relevance of the sheet

The usefulness of a policy resides in the integration of the actions taken by the specialised central public administration with a view to solving the sectorial public policy issues, identified in order to ensure the necessary development of the housing field, considering both the housing unit – construction/ building – and the measures for preserving and consolidating the social mix at urban level, and to promote social integration through housing.

Source: Ministry of Regional Development and Public Administration

Directorate General Regional Development and Infrastructure

www.mdrap.ro

Current Legislative and Institutional Framework

In Romania, the institution responsible for implementing the governmental policy in fields such as discipline in construction works, land management, urban planning and architecture, habitation, housing, residential buildings, thermal upgrade of buildings, management and development of public infrastructure, public works, constructions etc. is the Ministry of Regional Development and Public Administration1.

Regarding the implementation of the housing policy, we need to keep in mind the complexity of the institutional framework, consisting of 3,179 local public administration authorities (320 cities and towns, 2,859 communes, plus the 6 districts of Bucharest). In accordance with the existing legislative framework, the local council, according to its competences and in accordance with the law, shall ensure the necessary framework for the provision of public services of local interest regarding the social housing and the other dwelling units in the ownership of the administrative-territorial unit or under its administration and shall approve the construction of social housing and the criteria for the allocation of social housing and of the dwelling units in its ownership or under its administration.2

As regards social housing, they fall in the public domain of the administrative-territorial units, which they control and are responsible for the social housing fund on their own territory, according to Art. 38 in conjunction with Art. 39 of Housing Law No. 114/1996, as subsequently amended and supplemented.

Considering the large number of public institutions which implement the housing policy, cooperation, coordination of actions and communication are key elements for ensuring the success of its implementation, even more so as, unlike the other Member States of the European Union, Romania evinces an extremely high percentage of privately-owned dwellings (approximately 98% of the housing stock), which encumbers the intervention of public institutions on the housing stock.

However, during the last years, the central and local public administration authorities have granted substantial support to housing construction by means of financing programs such as: the Program regarding the construction of rental housing units by attracting private capital, the Program for the construction of mortgage-financed dwellings, and the Program for the construction of housing units to be rented to young people3 – all three, carried out through the National Housing Agency (Agenţia Naţională pentru Locuinţe), an institution operating under the authority of the Ministry of Regional Development and Public Administration; the Program regarding the construction of social housing units for the tenants evicted from nationalised houses, carried out under Government Emergency Ordinance no. 74/2007 on ensuring the social housing fund to the tenants who were or are to be evicted from the dwellings returned to their former owners; the Program regarding the construction of social housing, carried out under Housing Law no. 114/1996; the Housing construction program, carried out under Government Ordinance no. 19/1994 on encouraging the investments in public works and housing construction; the Program for the provision of State premiums for collective-based savings and crediting, carried out under Government Emergency Ordinance no. 99/2006 on credit institutions and capital adequacy4; the National Program for supporting the construction of privately-owned housing units, carried out under Government Emergency Ordinance No. 51/2006 approving the National Program for supporting the construction of privately-owned housing units.

Read the full text in the print magazine
NOTES:

1 Art. 1 para. (2) of Government Decision no. 1/2013 on the organization and operation of the Ministry of Regional Development and Public Administration.

2 Art. 36 para. (6) of the Law of local public administration no. 215/2001, as subsequently amended and supplemented.

3 Programs carried out under Law No. 152/1998 on the establishment of the National Housing Agency.

4 Title II – Savings and crediting banks in the housing field, of Government Emergency Ordinance no. 99/2006 on credit institutions and capital adequacy.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog