RDW

STUDIO DMTW: NeoTax – Utopia

Anul/Year: 2011
Status: eVolo Skyscraper Competition 2011 / Honorable Mention
Typology: utopia, skyscraper, mixed use
Echipa/Team & credits: Marc Anton Dahmen

NeoTax este un cuvânt inventat din rădăcina grecească „neo” (nou) și „tax” (ordine).Au existat multe idei în trecut ce abordau problema deconectării zgârie-norilor. De fapt, vârfurile verticale într-o lume plană creează mai multe capete terminus şi căi lungi de conectare în timp ce, în paralel, pierdem suprafața şi interferăm cu zona proceselor bio-ecologice.

Într-o lume în care populaţia este în permanentă creştere, avem de-a face, prin urmare, cu problema de a găsi o modalitate de densificare mai mare a mediului urban actual, fără a degrada mediul de viață înconjurător. Deci, acest proiect nu are ca scop crearea unui singur complex de clădiri pentru a rezolva aceste probleme, ci propune mai degrabă funcţionalitatea unei reţele de infrastructuri tridimensionale organizată într-o grilă stradală orizontală şi verticală.

O infrastructură de reţea 3D oferă trasee scurte de conectare şi o densitate mai mare urbană, cu o comunicarea locală mai bună şi cu o izolare socială mai redusă, printr-o stradă 3D activă și un număr crescut de interfețe învecinate. Aceasta favorizează apropierea geodezică precum un cub maximizează volumul dintre toate hiper-dreptunghiurile cu o anumită suprafaţă. Imaginaţi-vă că, pentru a vă construi casa, puteţi cumpăra un teren într-un oraş care are coordonatele xyz în loc de o adresă obișnuită. Prin urmare, proiectarea reţelei permite încă o variabilitate individuală pentru fiecare proprietar de parcelă.

Reţeaua se bazează pe un sistem modular în care fiecare modul poate fi privit ca un „sfert”. Acesta poate creşte prin adăugarea de module-cadru, în prima etapă, care pot fi colonizate de către unităţile aferente (case), în cea de-a doua.

Desigur, densitatea de creştere ar crea o serie de noi probleme, cum ar fi cele de trafic şi de iluminare naturală.

Pentru a gestiona traficul şi comunicarea, este important să se reducă infrastructura la o organizare pe 3 paliere.

1. macro-comunicarea 3D globală între diferitele module din oraş;

2. mezo-scara infrastructurii în fiecare modul care face ca unităţile să fie accesibile;

3. micro-scara infrastructurii în fiecare unitate.

Acest tip de structură implică, de asemenea, o dependenţă redusă față de condiţiile specifice de teren şi justifică o mai mare flexibilitate în alegerea amplasamentului (pădure, mare, deșert, extensie a unui oraș etc.). Condensarea terenului din oraş astfel încât să permită locuirea ar putea fi, prin urmare, o contribuţie semnificativă în prevenirea pierderilor din suprafața limitată a planetei noastre. Ca urmare, aceasta ajută la minimizarea interferenţei cu suprafaţa în care se desfășoară sistemele bio-ecologice.

NeoTax is a made-up word from the greek roots “neo” (new) and “tax” (order).There have been many ideas in the past addressing the problem of disconnected skyscrapers. In fact, vertical peaks in a planar world create many dead ends and long connection paths while at the same time was-ting area and interfering with surface related bio-ecological processes.

In a world of permanently growing population we therefore have to deal with the issue of finding a way to establish a higher urban density than presently encountered without degrading life environment. So this design does not aim at creating a single building complex to solve these problems but rather proposes the functionality of a network of a three-dimensional infrastructure organized in a horizontal and vertical street grid.

A 3D-grid infrastructure offers short connection paths and higher urban density with better local communication and less social isolation through 3D-street live and a higher number of neighbor interfaces. It favors geodesiccloseness as a cube maximizes the volume among all hyper-rectangles with a given surface measure. Imagine that you can buy a plot in a city which has an xyz coordinate instead of a normal address to build your house on. Hence, designing the grid still leaves individual
variability for each parcel owner.

The network is based on a modular system where each module can be viewed as a „quarter“. It can grow by adding framework modules in the first step which can be colonized by attaching units (houses) in the second step.

Of course, increasing density would create a couple of new problems like traffic and natural illumination.

To handle traffic and communication it is important to break down the infrastructure to a 3-scale organization.

1.
The global 3d macro-communication between dif-ferent modules across the city;

2.
The meso-scale infrastructure in each module which makes the units accessible;

3.
The micro-scale infrastructure within each unit.

This kind of structure entails also a decreased dependence on specific terrain conditions and warrants increased flexibility in choosing the location (forest, sea, desert, city extension etc.). Condensing the city plot in a livable manner could therefore be a significant contribution towards preventing the waste of our limited planet surface. As a consequence it helps minimizing interference with surface related bio-ecological systems.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog