RDW

Le Corbusier, stop-cadru arhitectural | Le Corbusier, an architectural stop-frame

Strada Lipscani, București, negativ roll-film, fotografie 15 x 15 cm, 1985, © Ștefania Curea (Kenley)

Strada Lipscani, București, negativ roll-film, fotografie 15 x 15 cm, 1985, © Ștefania Curea (Kenley)

English version by Stefania Kenley,
edited by Carmelle Denning

În cartea LC FOTO: Le Corbusier Secret Photographer1, profesorul Tim Benton dezvăluie o nouă fațetă a celebrului arhitect care a dispărut cu cinzeci de ani în urmă. Prima parte, intitulată „Jeanneret’s First Photographic Campaign 1907-17”, reunește fotografiile sale din tinerețe, înainte de a-și lua pseudonimul Le Corbusier. A doua parte, „Cinematographic Photography 1936-38”, este dedicată filmului și stop-cadrului realizate de arhitect cu un aparat de filmat pe 16 mm. Analiza acestui vast material vizual lasă să se întrevadă cum se naște interesul lui Le Corbusier pentru arhitectură și cum ajunge la articularea unui limbaj plastic propriu. Urmărind firul aceastei gândiri, am observat o legătură subtilă între felul în care încadra un subiect prin vizorul aparatului de fotografiat sau de filmat și materializarea explorărilor sale arhitecturale.

A. Documente de călătorie

Echipat cu un nou aparat de fotografiat, Jeanneret pregătește renumita sa călătorie spre Orient2  împreună cu prietenul său August Klipstein, student german la istoria artei. Între lunile mai și noiembrie 1911, cei doi tineri traversează Europa Centrală, Balcanii, Turcia, Grecia și Italia, experiență consemnată în Voyage d’Orient, Carnets3. Stabilind paternitatea fotografiilor, Tim Benton observă interesul lui Jeanneret pentru arhitectură, cu toate că la începutul călătoriei apărea nesigur de vocația sa.

În București, Jeanneret a fotografiat locurile cele mai semnificative, cum ar fi Dealul Patriarhiei și strada Lipscani4. Am reușit să identific aceste locuri căutând să refac un cadraj similar din același unghi. Privind din fața Camerei Deputaților spre poarta de acces a incintei Patriarhiei, putem observa că, față de fotografia din 1911, ansamblul intrării a fost restaurat, deschizându-se logia de la primul etaj, în timp ce biserica a pierdut geamlâcul care obtura fereastra altarului.

Strada Lipscani a suferit multe schimbări în ultimul secol, pe care le putem observa comparând fotografia lui Jeanneret din 1911 cu situația pe care am înregistrat-o în 1985 (constatând o atmosferă relativ neschimbată a acestei zone comerciale) și cu o serie de imagini digitale pe care le-am făcut recent din același unghi. În clișeul din 1911 recunoaștem în depărtare, pe dreapta, fațada magazinului de textile Al Assan, Au Bon Marché, care astăzi este susținută de o structură metalică de securitate; fotografia mea recentă care surprinde detaliile de fațadă demonstrează că este aceeași clădire.

Multe din fotografiile făcute de tânărul Jeanneret în timpul Călătoriei spre Est sunt observații atente asupra și reflecții despre: arhitectura vernaculară și viața cotidiană de pe străzi, monumente și locul lor în oraș, elemente arhitecturale dinamice – trepte, scări și pasaje – sau condiția efemeră a celor mai solide construcții, așa cum o arată fotografiile de cimitire și de ruine. Dincolo de documentarea unei călătorii exotice, aceste serii de fotografii înregistrează, de fapt, interesul său pentru anumite elemente construite care, mai târziu, vor face parte din vocabularul arhitectului Le Corbusier

Citiți textul integral în numărul 3 / 2015 al Revistei Arhitectura
Note:

1 Tim Benton, LC FOTO: Le Corbusier Secret Photographer, Zürich, Lars Müller, 2013, p. 9.

2 Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret), Le Voyage d’Orient, Fondation Le Corbusier, 1966, în engleză, Journey to the East, Cambridge MA/ London, MIT Press, 1966.

3 Charles-Edouard Jeanneret, (Le Corbusier) Voyage d’Orient, Carnets [1987], prefață de Giuliano Gresleri, Electa/ Fondation Le Corbusier, Paris, 2002, Milano.

4 Aceste fotografii au fost publicate cu alte legende în Giuliano Gresleri, Le Corbusier, Viaggio in Oriente, Marsilio/ FLC, 1984, p.190.

With the book LC FOTO: Le Corbusier Secret Photographer1, Professor Tim Benton reveals a new facet of the famous architect who disappeared fifty years ago. The first part entitled “Jeanneret’s First Photographic Campaign 1907-17” gathers the young man’s photographs, before he took his nom de plume Le Corbusier. The second part, “Cinematographic Photography 1936-38”, is dedicated to filming and individual pictures with the stop-frame device taken with his 16 mm movie camera. The analysis of this vast visual material reveals how Le Corbusier’s interest for architecture emerged and how he managed to articulate his own plastic language. Following this line of thought, I observed a subtle link between the way he framed a subject when photographing or filming and the materialisation of his architectural explorations.

A. Documents of the journey

Equipped with a new camera, the young Jeanneret prepared his renowned Journey to the East2  together with his friend August Klipstein, a German student in art history. Between May and November 1911, the two young men went across Central Europe, the Balkans, Turkey, Greece, and Italy, an experience recorded in Voyage d’Orient, Carnets3. When clarifying who took which picture, Tim Benton observes Jeanneret’s interest in architecture, although at the beginning of the journey he appeared uncertain about his vocation.

In Bucharest, Jeanneret took pictures in the most significant places, like the Patriarchate Hill and Lipscani4 commercial street. I managed to identify these locations by taking a similar frame from the same angle. Looking from the front of the Chamber of Deputies Palace towards the entrance gate of the Patriarchate site we can see that, since 1911, the ensemble at the gate has been restored, opening the logia at the first level, while the church lost a glazed corridor obstructing the altar’s window.

Lipscani Street suffered many changes during the last century, which we can observe by comparing the photograph taken by Jeanneret in 1911 with the situation I recorded in 1985 (showing the relatively unchanged atmosphere of this commercial area) and with the series of digital images that I have recently taken from the same angle. In Jeanneret’s picture we can see in the distance right the shop façade of the Al Assan, Au Bon Marché that is now held in place by a metal safety structure; my recent picture of the details of the façade demonstrates it is the same building.

Many photographs taken by the young Jeanneret during his Journey to the East are observations of and reflections on: vernacular architecture and ordinary life in the streets, monuments and their place in the city, dynamic architectural elements – steps, stairs and passages –, or the ephemeral condition of the most solid constructions as shown by the shots of cemeteries and ruins. More than documenting an exotic journey, these series of photographs record his interest for certain built elements that later will be part of the vocabulary of the architect Le Corbusier.

Read the full text in the print magazine
Notes:

1 Tim Benton, LC FOTO: Le Corbusier Secret Photographer, Zürich, Lars Müller Publishers, 2013, p. 9

2 Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret), Le Voyage d’Orient, Fondation Le Corbusier, 1966, in English, Journey to the East, Cambridge MA/London, MIT Press, 1966.

3 Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret) Voyage d’Orient, Carnets [1987], preface by Giuliano Gresleri, Electa / Fondation Le Corbusier, Paris, 2002, Milano.

4 These pictures are published with a different caption in Giuliano Gresleri, Le Corbusier, Viaggio in Oriente, Marsilio/FLC, 1984, p.190.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog