Arhitecturi în creștere

Beros & Abdul Architects - „Resilient design”

2_arhitecturi-in-crestere_ba_14-casa-j-skylights

foto: Esenghiul ABDUL, Christian BEROS

Beros & Abdul Architects (BA+) este un birou de arhitectură înființat, în 2014, de către Esenghiul Abdul (din România) și Christian Beros (din Chile). Anterior, amândoi am studiat și am activat în București, Quito, Santiago și Londra. Legătura noastră cu România datează din 2008, când Esenghiul a inaugurat sucursala locală a firmei Space Syntax (cu sediul în Marea Britanie), oferind consultanță atât instituțiilor publice, cât și firmelor private, în special, în ceea ce privește proiectele urbanistice de mare anvergură. După o perioadă de câțiva ani în care am oferit consiliere colegilor noștri, am decis că este momentul să ne deplasăm ceva mai sus în lanțul trofic și să ne testăm ideile cu ajutorul propriilor proiecte. Pentru aceasta era nevoie de o entitate nouă, astfel încât am întemeiat BA+, cu sediul în București. Din echipa noastră actuală fac parte mai mulți tineri arhitecți români, precum și arhitectul peisagist italian Cristiano del Toro, care coordonează demersul ecologic al biroului.Grație activităților noastre anterioare de cercetare și consultanță derulate în cadrul unor firme precum The Bartlett și Space Syntax Ltd din Londra, am avut șansa de a activa într-o gamă variată de scenarii, oferind consultanță arhitecților, urbaniștilor, dezvoltatorilor, autorităților municipale și guvernamentale din diverse țări și fiind implicați în proiecte care au mers de la proiectarea de clădiri, inclusiv clădiri de birouri, până la elaborarea de master planuri și a proiectelor de urbanism și amenajarea teritoriului. Toate acestea au fost proiecte în care configurația spațială a constituit principala influență asupra comportamentului și interacțiunii umane. Această experiență ne ajută și în prezent, în cadrul proiectelor noastre, să dialogăm și să coordonăm actorii și diversele părți interesate sau implicate. Deviza noastră este una singură: pentru a avea un proiect de succes, este necesar în primul rând să înțelegem nevoile oamenilor și abia apoi să proiectăm pentru ei, nu invers. Un alt motiv pentru care ne-am înființat propriul birou a fost și nevoia de a avea un spațiu unde să putem transpune în practică nu doar experiența noastră profesională, ci și hobby-urile și interesele personale. Unele dintre proiectele noastre sunt legate în mod direct de interesul nostru față de mâncare, vinuri și agroturism, de exemplu, iar câteva dintre ele reprezintă chiar inițiative personale, prin care încercăm să punem în discuție strategii de ecologie peisagistică, idei de arhitectură peisagistică sau intervenții urbane. În acest sens, rolul nostru ca arhitecți iese din sfera noțiunii de „proiectant” care își desfășoară activitatea în mod independent și devine, mai degrabă, acela de avea inițiative. (Iar acesta va fi, probabil, și rolul arhitectului în viitorul apropiat; arhitecții vor trebui să genereze idei și paradigme noi pentru ca profesia aceasta să poată evolua.) În cele din urmă, avem convingerea că trebuie să fim mai responsabili ca oricând pentru intervențiile noastre și pentru impactul pe care acestea îl vor avea, precum și pentru modul în care vor reuși să se adapteze în viitor, astfel încât încercăm să îmbinăm activitatea de proiectare cu nevoia imperioasă de a avea medii mai reziliente. Încercăm să atingem acest scop prin adoptarea unei abordări ecologice, care joacă un rol important în stabilirea formei finale a unui proiect. În consecință, ne aflăm constant în căutarea unor spații și strategii eficiente din punct de vedere energetic și economic, care să respecte societatea și mediul natural și cultural, precum și a unor spații care să asigure emanciparea oamenilor, a comunităților și a organizațiilor și să permită desfășurarea în condiții mai bune a existenței zilnice, a activităților profesionale, a cumpărăturilor și a activităților de recreere. Activitatea actuală În prezent ne desfășurăm activitatea într-o serie de spații publice din România, Europa și din alte părți, fie că sunt spații publice reale la nivel de oraș sau spații private deschise, dedicate activităților culturale, de recreere și de comerț cu amănuntul. În aceste cazuri, biroul nostru preia proiectele de la nivelul conceptual și le duce până în etapa soluțiilor tehnice și a supervizării execuției. Noi tratăm peisajul ca pe o infrastructură, ca pe un element-cheie al proiectării, care depășește sfera noțiunii de „spațiu verde” având rolul de a „înfrumuseța orașul” pentru a deveni un element structural al proiectării, ce poate avea nu doar consecințe estetice, dar poate să și ajute, din punct de vedere economic și al protecției mediului, prin includerea unor acțiuni specifice care pot îmbunătăți biodiversitatea și reziliența, pot reduce costurile și pot optimiza potențialul de dezvoltare. În ce privește activitatea de proiectare de clădiri, avem în vedere intervenții care să respecte imaginea și identitatea locului unde urmează să fie inserate; abordarea nu este una istoricistă și nu neagă nevoia orașului de a evolua în timp, odată cu evoluțiile economice și cu nevoile sociale. Pentru acest număr dorim să vă prezentăm trei realizări la scară mică:
Beros & Abdul Architects (BA+) is an Architecture studio founded in 2014 by Esenghiul Abdul (RO) and Christian Beros (CL) after previously studying and working in Bucharest, Quito, Santiago, and London. The relation with Romania dates back to 2008 when Esenghiul opened the local branch of Space Syntax (UK), undertaking public and private consultancy mainly at large scale urban projects. After several years giving advice to our own colleagues, we decided it was time to move one step further in the food chain, and test our ideas with our own designs. For doing this a new entity was needed and therefore BA+ was funded, a studio based in Bucharest. Our current team consists in a group of young Romanian architects as well as an Italian landscape architect Cristiano del Toro, which leads the ecological approach of the studio.Through our previous research and consultancy at The Bartlett and at Space Syntax Ltd in London, we had the chance to work in a wide range of scenarios, giving consultancy to architects, urban designers, developers, local municipalities and countries governments, being involved in projects from workplace and building design, public space, masterplanning, and town planning. All projects in which the spatial layout configuration was the main influence in human behaviour and interaction. This experience is now helping us in our projects to dialogue, and to coordinate different actors and stakeholders, and we work under a single recipe, which is that to have a successful project we need to understand people needs first and then to design for them, and not the other way around. One extra reason for setting up our own practice was the need to have a space in which we can apply not only our professional experience, but also our own hobbies and personal interests. Some of our projects are directly linked to our interest in food, wines, agrotourism, for example, and some of them are even our own initiatives, trying to put in the discussion landscape ecology strategies, landscape architecture ideas, or urban interventions. In this sense our role as architects is not enclosed in the bubble of “the designer” as a figure by itself, but moreover as an initiator. (Which probably will be the role of the architect in the near future, who will need to generate new ideas and paradigms in order to push the profession further.) Finally, we believe we need to be more responsible than ever about our interventions and the impact they will have, as well as how are they going to adapt in the future, therefore we try to combine design with the need for more resilient environments, for which we work with an ecological mindset which plays an important role in the final project form. Consequently, we are constantly looking for spaces and strategies that are efficient in terms of energy and economics, respectful of society as well as of natural and cultural landscapes, and spaces that can empower people, communities and organisations in making better places to live, work, shop, and enjoy leisure activities. Current work We currently work in a number of public spaces in Romania, Europe and abroad, being actual public spaces at city scale level, or open private spaces dedicated to culture, leisure and retail. In these cases the studio takes over the projects from the concept level, until the technical solutions and execution supervision. We consider landscape as infrastructure, a key element in the design which goes beyond “greenery” as in “city beautification” but rather a structural element of the design which can provide not only an aesthetical result, but also help in environmental, and economical terms, including specific actions which can improve biodiversity and resilience, reduce costs, and optimise development potential. At building design scale we aim for interventions which are respectful of the image and the identity of the place in which they are inserted, neither with an historicist approach, nor denying the needs of cities to evolve according to time, economics, and social needs. For this issue we wanted to show you three small scales examples:
Eco-Chilia 2_arhitecturi-in-crestere_ba_09-ecochilia-view [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="18054,18055"]
Eco-Chilia este un ansamblu de clădiri ecologice care face parte din proiectul intitulat „Crearea unui mecanism de reintegrare ecologică a deținuților”, proiect care vizează deținuții proveniți din medii defavorizate, cu un nivel scăzut de educație și care își propune să faciliteze accesul acestora la programe de reabilitare și ulterior reintegrarea lor în societate, înzestrându-i cu noi abilități în domenii de nișă precum construcția ecologică, construcția de ambarcațiuni din lemn, realizarea de obiecte din răchită și olăritul. Pe cât a fost posibil, clădirile au fost ridicate din materiale locale, cu un impact scăzut asupra mediului, și folosind tehnici de construcție inspirate de cele tradiționale, aceasta fiind, de altfel, și singura opțiune financiară viabilă, ce a redus costurile cu achiziția și transportul materialelor.Acest exercițiu și-a propus să fie un model pentru construcțiile locale și să acopere o gamă largă de tehnici și materiale; prin urmare, pentru fiecare dintre clădiri s-a folosit o compoziție diferită a materialelor la încorporarea cadrelor de cherestea, pentru a asigura condiții de trai adecvate; un sistem mixt de cărămizi din chirpici dispus în două straturi, între care au fost plasați baloți de trestie sau casete din lemn umplute cu lână de oaie sau cu trestie. Acoperișurile au fost toate realizate în mod tradițional, din trestie. S-a apelat la soluții ce respectă mediul înconjurător și pentru asigurarea de curent electric, căldură, apă caldă și canalizare.
Eco-Chilia, is an ensemble of ecological buildings which is part of the project “Setting-up an eco-reintegration mechanism for inmates” that addresses inmates who are coming from a disadvantaged environment and with a low level of education and aims to facilitate their access to rehabilitation programs and further their reintegration in society, providing them with new skills in niche crafts such as ecological construction, carpentry, wooden boats building, wickery and pottery. The buildings were realised using as much as possible local materials, with a low impact on the environment, and construction techniques inspired from the traditional ones, this being also the only financially viable option, reducing material acquisition and transportation costs.This exercise aimed to be a model for the local constructions and cover a wide spread of techniques and materials, therefore each one of the buildings used a different composition of materials to enclose the timber frames, in order to ensure the adequate living conditions: a mix system of adobe bricks sat in two layers with reed bundles in between, or wood batten enclosures filled with sheep wool or reed, the roofs being all traditionally made in reed. Environmentally friendly solutions were also thought for the provision of electricity, heating, water and sewage.
Casa „J” / “J” House [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="18056,18057,18058,18059"]
Casa „J” este o locuință unifamilială din centrul Bucureștiului și a constituit o provocare pentru biroul nostru, deoarece a fost un proiect de care ne-am ocupat din stadiul de concept până la ultimele detalii de design interior, căutând o abordare prin care să îmbinăm diversele variabile funcționale, ecologice și estetice în cadrul procesului de proiectare, cu o viziune unitară. Casa respectă totodată și cultura reciclării, utilizarea conștientă a resurselor și responsabilitatea față de mediu. S-a adoptat o strategie pentru utilizarea materialelor și a energiei, în încercarea de a minimiza impactul proiectului și de a reduce consumul de energie pe toată durata de viață a construcției.
“J” House, is a single family residence in Bucharest city centre, and it has been a challenge for the studio in terms of dealing with a project from its concept until the last details of its interior design, looking for an approach in which functional, environmental and aesthetical variables are combined through the design process under the same vision. The house pays also respect to a culture of recycling, conscious use of resources and environmental responsibility. A strategy for the use of materials and energy has been adopted, looking to minimize the project impact as well as reducing the energy consumption through the project life.
Casa din Comarnic / Comarnic House 2_arhitecturi-in-crestere_ba_22-casa-neagra
În cadrul aceleiași viziuni de proiectare, biroul nostru a proiectat și construit și casa familială din Comarnic. În acest caz, proiectul a fost realizat în întregime din lemn, folosind materiale locale și tehnici tradiționale de construcție combinate cu finisaje actuale. Din exterior, volumul apare ca o formă simplă, robustă; am redus numărul deschiderilor și am sporit mărimea și grosimea pereților, pentru a asigura o izolație mai puternică în interiorul structurii de lemn, care să controleze fluctuațiile de temperatură din zona montană. Acoperișul, perfect izolat, este placat cu o structură realizată din lemn local, care a fost impregnată cu lac pentru a asigura impermeabilitatea. În combinație cu fațada ventilată din lemn de culoare închisă, acesta formează învelișul exterior al casei. Prin contrast, interiorul casei este luminos, o combinație de texturi pure care dirijează privirea spre exterior. Relația cu exteriorul este evidențiată și de curtea interioară, care întrerupe simplitatea volumului, generând un spațiu intermediar ce asigură mai multă lumină și generează noi perspective asupra exteriorului casei.
In the same design vision the studio has designed and built a family house in Comarnic. In this case the project has been developed completely in wood, using local materials and a mix of traditional handcraft with contemporary finishing. The volume appears as simple solid shape from the exterior, reducing the number of openings and increasing the size and thickness of walls in order to accommodate larger amounts of insulation in between the wooden structure to help controlling the temperature fluctuations in the mountain area. A highly insulated roof is covered with a local wood texture impregnated with oil for waterproofing, which works together with a dark wooden ventilated façade as the exterior skin of the house. The interiors of the house are in contrast light and clean of textures which helps focusing the views towards the exteriors. The relation with the outdoors is highlighted by an interior patio that breaks the simplicity of the volume generating an intermediary space that gives more light and generates new views towards the exterior.

Casa din Comarnic - Axonometrie - Studiu concept

PLAN_FACADE_SECTION Echipa BA+ Partener, arhitect: Esenghiul Abdul Partener, arhitect, urbanist: Christian Beros Arhitect peisagist: Cristiano Del Toro Arhitecți: Claudia Trufaș, Roxana Dumitriu, Iulian Bindar