RDW

Patrimoniul arhitectural în sprijinul nevoilor contemporane ale oraşului. Cazul Şcolii de Arhitectură din Kastoria

Architectural Heritage

in the service of the Contemporary Needs of the City.

The case of the School of Architecture in Kastoria.

Patrimoniul cultural al unei naţiuni, şi în mod special cel arhitectural, îi constituie identitatea, atestă continuitatea istoric, fiind un element crucial pentru supravieţuirea viitoare. Cel mai eficient mod de protejare, prezervare şi păstrare a patrimoniului arhitectural este aplicarea unor asemenea funcţiuni clădirilor încât să se adapteze caracterului istoric și artistic. Astfel, clădirle istorice pot fi integrate în ţesutul urban contemporan în beneficiul societăţii ca întreg.
Această motivaţie a fost luată în considerare de grupul de cercetători când i-a fost atribuită misiunea fondării Şcolii de Arhitectură a Universităţii Macedoniei de Vest1.Alegerea oraşului Kastoria – unde îşi are sediul Şcoala de Arhitectură, cu toate că celelalte două Şcoli ale Facultăţii de Tehnologie sunt amplasate în Kozani2, a fost făcută în baza următoarelor criterii: a. Caracterul şcolii noi care accen-tuează reablitarea monumentelor şi siturilor arhitecturale; b. Caracterul oraşului, care conţine un număr mare de monumente şi locuri capabile să contribuie cu succes la activităţile şcolii. Aria mai largă a aşezării Kastoria era locuită încă din perioada neolitică (Dispilio). Oraşul a reprezentat dintotdeauna un centru economic şi cultural important al Macedoniei de Vest. Un factor relevant pentru acest fapt îl constitue poziţia strategică a oraşului. El este construit pe forma de amfiteatru a ţărmurilor peninsulei omonime. Monumentele perioadei bizantine şi otomane ale oraşului alcătuiesc caracterul distinct al acestuia. Bisericile bizantine și post-bizantine în combinaţie cu palatele de piatră3 (rezultat al prosperităţii economice a oraşului, specifică perioadei bizantine de început) au conturat o formă foarte specială a peisajului construit.

Un aspect major pe care grupul de cercetători l-a avut în vedere a fost caracterul şcolii şi adecvarea curriculei şcolii cu instalarea în spaţiile disponibile existente. Studiul grupului s-a concentrat pe planificarea echipamentelor necesare şi armonizarea lor cu alcătuirea programei şcolii. Concluzia a fost că alegerea cea mai bună o reprezintă fondarea Şcolii de Arhitectură a M.D.V. în Kastoria, în clădirile existente, deoarece demonstrează următoarele avantaje:

 1. se obţine integrarea completă a universităţii în ţesutul urban şi social al centrului vechi al oraşului;
 2. se utilizează clădirile existente, care sunt primar inactive şi cu funcţiuni secundare;
 3. constă într-un exemplu de devoltare a fondului construit atât pentru rezidenţii oraşului, cât şi pentru studenţi, a căror curriculă este menită să pună un accent firesc pe reabilitarea monumentelor;
 4. clădirile universităţii restaurate şi utilzate în mod propriu vor constitui exemple pentru extinderea şi optimizarea ţesutului urban din zona centrului istoric al Kastoriei prin iniţiative private;
 5. aspectul operabilităţii şcolii în mai multe clădiri nu reprezintă neapărat un defect pentru că distanţele din cadrul centrului istoric al oraşului sunt relativ mici, iar scara clădirilor şi a mediului este agreabilă şi umană;
 6. amplasarea funcţiunilor diferite în clădiri existente diferite conduce la ameliorarea zonelor degradate precum zona Primului Liceu, unde a fost amplasat corpul principal al dotărilor Şcolii de Arhitectură;
 7. clădirile alese sunt disponibile pentru a intra în uz imediat deoarece au mai fost restaurate sau se află în faza finală de reabilitare;
 8. autorităţile locale s-au implicat în rezolvarea tuturor aspectelor instituţionale şi economice, cât şi în relocarea probabilă a anumitor servicii.

 

Şcoala de Arhitectură din Kastoria este organizată în două nuclee. Nucleul A este amplasat în punctul cel mai înalt al oraşului, în centrul ţesutului urban, în zona Bisericii Koumbelidiki şi include clădiri publice.

Zona Nucleului A oferă spaţii verzi, este accesibilă auto şi permite parcarea. Clădirile prevăzute au funcţiuni similare cu cele pe care le vor găzdui în perspectivă şi, de aceea, caracterul lor tipologic şi morfologic rămâne neatins.

Din acelaşi motiv, ţesutul urban dens locuit şi deja conges-tionat din zonă nu este îngreunat mai mult cu dotări aglomerate sau prin adăugarea de noi construcţii.

Clădirile proiectate, creaţie a unor arhitecţi cunoscuţi, nu reprezintă exemple caracteristice de arhitectură kastoriană.

Totuşi calitatea elementelor împreună cu alte avantaje ale zonei pot conferi dotărilor universităţii încărcare semantică şi armonie în rezultat.

Clădirile prevăzute pentru acest prim grup sunt: Primul Liceu – care va fi dedicat activitătii primilor ani, şi Xenia4 – care este menită să găzduiască administraţia şcolii, sala de mese pentru studenţi, atelierele de proiectare pentru elaborarea diplomelor şi activităţile culturale şi sociale ale Universităţii şi ale oraşului Kastoria.

Deoarece este un fapt cunoscut că instituţiile universitare sunt organisme vii şi că evoluţia sau dezvoltarea lor nu este previzibilă, am propus ca spaţiu pentru viitoarea extindere a Şcolii de Arhitectură din Kastoria clădirea Clubului Ofiţerilor5. Cu toate acestea, grupul de cercetători a considerat că achiziționarea acelei clădiri va implica proceduri de durată6. În ceea ce priveşte spaţiile de parcare şi accesibilitatea nucleului, au fost adoptate propunerile făcute de grupul de lucru al Camerei Tehnice a Greciei /Secţiunea Macedoniei de Vest, Filiala Kastoria.

„Se propune accesul prin strada Mitropoleos şi extinderea din strada Ag. Athanasios către Ntoltso sau de la frontul lacurilor de nord până în centru” şi „extinderea spaţiilor de parcare existente ale Clubului Ofiţerilor până la spaţiile dechise din Xenia şi ale Muzeului Bizantin, prin exploatarea planeităţii terenului care va furniza protecţia mediului către spaţiile exterioare”7.

Nucleul B se află în regiunea Apozari, o zonă cu caracter tradiţional intens, şi include palatele „Sapountzi”, „Tsiatsapa” şi „Tzotza”, care sunt menite să găzduiască funcţiuni precum Facultatea de Conservare şi Restaurare sau Institutul de Cercetare a Arhitecturii Bizantine, Post-Bizantine şi Tradi-ţional Balcanice, funcţiuni direct legate de caracterul zonei.

Putem afirma că aceste clădiri sunt într-o unitate edificată compact deoarece sunt apropiate unele de altele şi sunt dispuse de-a lungul frontului de apă. Semantic şi esențial, sunt direct legate de elementul lichid al lacului.

Organizarea şi dezvoltarea activităţilor Şcolii de Arhitectură din Kastoria în două clădiri separate nu reprezintă un defect deoarece distanţa dintre acestea nu este mare şi grupurile de funcţiuni plasate în aceste construcţii, cu toate că sunt relevante între ele, au un grad mare de autonomie şi independență. Opus acestei separări, fiecare dintre gupurile funcţionale se adaptează mai bine caracterului şi datelor zonei ce îl găzduieşte, încărcarea operaţională a oraşului este distribuită şi sunt create astfel precondiţiile pentru ameliorarea a mai mult decât o unitate de clădiri.

Citiți textul integral în nr 2/2012 al revistei Arhitectura.
Note:1. Membrii grupului de cercetare sunt: Aris Avdelas, profesor la Şcoala de Inginerie Civilă AUTH; Tatiana Andreadou, profesor asociat la Şcoala de Arhitectură AUTH; Eleni G. Gavra, profesor asistent Şcoala de Studii Balcanice UWM; Georgios Karadedos, arhitect-arheolog, profesor, Şcoala de Arhitectură, Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia; Thaleia Mantopoulou-Panagiotopoulou, porfesor asociat, Şcoala de Arte Vizuale şi Arte Aplicate, AUTH; Panos Tsolakis, profesor asociat la Şcoala de Arhitectură AUTH. Cercetători asociaţi – contributori specializaţi – care au participat la această cercetare sunt: Dimitra Vitoula, arhitect diplomat cu Master în Restaurare şi reabilitare AUTH; George Vlachodimos, architect Masterat, doctorand, Departamentul de Tehnologie Arhitecturală, Şcoala de Arhitectură, Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia; Constantinos Lialios, licenţiat în inginerie electrică şi Masterat în Inginerie electrică (Universitatea din Kent), Master în Restaurare şi reabilitare AUTH; Constantinos Vazouras, licenţiat în Inginerie civilă şi Masterat în Managementul construcţiilor (Universitatea din Kent) şi Konstantina Vasiliki Iakovou, diplomat arhitect şi inginer.

2. În Florina se află următoarele Şcoli ale Universităţii Macedoniei de Vest: Şcoala Elementară, Şcoala de Educaţie a Asistentelor Medicale, Şcoala de Studii Balcanice şi Şcoala de Arte Vizuale şi Arte Aplicate.

3. Palatele sunt exemple de arhitectură tradiţională care reflectă, în ţesutul urban, înflorirea economică a oraşului. Construcţia lor a început la mijlocul secolului al XVII-lea şi a continuat până în secolul al XIX-lea. Sunt, de obicei, alcătuite din două niveluri. Uneori ajung la 3 sau 4 etaje, depinzând de înclinaţia terenului. Planul este dreptunghiular, cu adăugiri rectangulare la colţuri. La parter sunt amplasate spaţiile cu utilităţi şi cele de depozitare, iar la mezanin se află zona de recepţie, numită „doxato”, şi scara, camerele de locuit în sezonul rece şi „hiliakos”, balcoane interioare din lemn. La nivelul superior se pot observa „sahnisi”, acestea fiind tot spaţii de recepţie. Parterul şi primul nivel fiind construite din piatră, au foarte puţine deschideri care servesc strict iluminării şi ventilării spaţiilor interioare. La etajul întâi fiind folosite materiale de construcţie mai ușoare, deschiderile sunt mai numeroase.

4. Un fost hotel inugurat în decembrie 1955. A fost construit ca parte din programul de construcţie și operare a hotelurilor de ONT (Organizaţia Naţională de Turism), desfășurat între anii 1950-1974. Pentru construcţia unor unităţi specifice au fost invitaţi arhitecţi greci remarcabili, precum: A. Konstandinidis, D. Pikionis, F. Vokos, Sfaelos.

5. Lucrare a arhitectului Kleon Krantonellis.

6. Această clădire aparţine, în prezent, Ministerului Naţional al Apărării.

7. Acest studiu are ca titlu „Scenariu pentru găzduirea şi operarea Şcolii de Arcitectură în Kastoria”. A fost elaborat de: Doukakaros Manos, arhitect; Kostaras Georgios, inginer, şi Moutziki Evi, inginer. Popunerea a fost prezentată într-un eveniment public, în Kastoria, organizat de Comitetul Prefecturii Camerei Tehnice a Greciei (în orig. Technical Chamber of Greece), Secţiunea Macedoniei de Vest, Prefectura Kastoria, pe 11 mai 2008.

A nation’s cultural heritage and especially its architectural heritage constitutes its identity, it testifies its historical continuity and it is a crucial element for its future survival. The most efficient way of protecting, preserving and retaining the architectural heritage is to apply buildings to such a function, which would necessarily adapt to their historic and artistic character. Thus, such historic buildings can be integrated to the contemporary urban fabric in order to benefit society as a whole.
This reasoning was taken into consideration by the research group when the task of establishing a School of Architecture of the University of Western Macedonia was assigned to it1.The choice of the city of Kastoria – where the School of Architecture is being established, although the main campus of the University and the two other Schools of the Faculty of Technology are located in the city of Kozani2 – was made to the following criteria: a) The character of the new school which is emphasizing the rehabilitation of architectural monuments and settlements; b) The character of the city which contains a great number of monuments and a genius loci able to contribute to the successful operation of such a school.

The broader area of Kastoria was already inhabited from the Neolithic era (Dispilio settlement). It always constituted an important center of economy and culture of Western Macedonia. An important factor for the above was the strategic location of the city. The city is built amphitheatrically on the banks of the peninsula that holds the same name. The monuments of the byzantine and the ottoman period of the city constitute its special character. Byzantine and post byzantine churches in combination with the stone mansions3 (a result of the economic prosperity the city had since the early byzantine period) shape a very special builtscape.

A major issue the research group occupied with, was the character of the school and the corresponding of the curriculum of the school to the available building installations. The research of the group, was occupied with the planning of the necessary installations as well as with the curriculum of the school, and it concluded that the settling of the School of Architecture of UWM in Kastoria in existing buildings was the best choice, as it appears to offer a number of benefits:

 1. It obtains the full integration of the university into the urban and social fabric of the historic core of the city.
 2. It utilizes existing buildings that primarily are inactive and sub-function.
 3. It consists a good example for developing the built environment, for both residents of the city and the students, whose curriculum is indented to put an informal emphasis on the rehabilitation of monuments.
 4. The restored and properly utilized buildings of the university will comprise exemplars for expanding the upgrading of the urban fabric of the historic center of Kastoria through the private initiatives.
 5. The factor of the operation of the school into more than one buildings is not necessarily a defect, as distances within the historic core of the city are small and the scale of buildings and environment is friendly and human.
 6. The placing of different functions into different existing buildings leads to the upgrading of degraded areas as is the area of the 1st High School where the main body of the installations of the School of Architecture is placed.
 7. The selected buildings are available to be used immediately as they already have been rehabilitated or are at the final phase of their rehabilitation.
 8. Local authorities have committed into resolving all institutional and economic issues as well as probable relocation of services.

The School of Architecture of Kastoria is being organized and located into two cores. Core A is placed on the highest point of the city, into the center of the urban fabric, at the area of Koumbelidiki church, and it includes buildings of a public nature.

The area of Core A offers outdoors green spaces, it is accessible to cars and allows parking. The intended buildings had functions similar to the ones they will host, consequently their morphological and typological character remain untouched.

For the same reason, the already congested and densely inhabited urban fabric of the area is not burdened even more with heavy features or by the addition of new buildings. The intended buildings, being the creation of known architects, do not consist characteristic samples of local Kastorian architecture.

Though, the quality elements they can provide university operations with, in combination with the other advantages of the area, most important being its semantic load, balance the outcome.

Buildings which are proposed for this first group, is the 1st High School, which will comprise the main core of the undergraduate teaching activities, and Xenia4, which is intended to host the administration of the School, dining rooms for the students, studios for the designing of Diploma Thesis’ and cultural and social activities of the University and the city of Kastoria.

Since it is known that university institutions consist living organisms and their evolution and development cannot be predicted, we proposed as a space for future extension of the School of Architecture of Kastoria, the building of the Officers’ Club5 . Though the research group considered that for the acquisition of that building time-consuming procedures will be needed6. As for the parking spaces and accessibility of the core, the proposals of the Technical Chamber of Greece/Section of Western Macedonia-Branch of Kastoria work-group are adopted.

“Access through Mitropoleos street is proposed and expansion from Ag. Athanasios street towards Ntoltso or the north lakefront and towards the center” and “expansion of the already covered parking spaces of the Officers’ Club towards the outdoors space of Xenia and the Byzantine Museum, by exploiting the sloppiness of the ground which will provide environmental protection to the outdoors space7.

Core-B- is in Apozari region, an area with intense traditional character and it includes the mansions of “Sapountzi”, “Tsiatsapa” and “Tzotza” which are intended to host functions such as the Graduate School of conservation and rehabilitation or the Research Institute of Byzantine, Postbyzantine and Traditional Balkan Architecture, functions which are straightly related to the character of the area.

The proposed mansions consist a unity of buildings, as they are very close to each other and are placed along the lakefront road. Semantically as well as essentially are directly related to the liquid element of the lake.

The organization and development of activities of the School of Architecture of Kastoria into two separate building unities does not consist a defect, as the distance between them is not great and the groups of functions placed into these buildings, although relevant among them, have a degree of autonomy and independence. Contrary to this separation, each one of the groups of functions adapts better to the character and the data of the area into which it is hosted, the operational burden of the city is distributed and preconditions for

the upgrading of more than one building unities of the city are created.

 Read the full text in the print magazine.
Notes:1. Members of the research group are: Aris Avdelas, professor School of Civil Engineering AUTH, Tatiana Andreadou , associate professor School of Architecture AUTH, Eleni G. Gavra, assistant professor School of Balkan Studies UWM, Georgios Karadedos, Architect – Archaeologist, Professor, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Thaleia Mantopoulou-Panagiotopoulou, associate professor School of Visual and Applied Arts AUTH, Panos Tsolakis, associate professor School of Architecture AUTH. Research associates- Specialized external contributors who participated were: Dimitra Vitoula, Dipl. Architect eng. Master in Restoration and Rehabilitation AUTH, George Vlachodimos, Msc Architect, PhD Candidate, Department of Architecture Technology, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece., Constantinos Lialios, Dipl. electrical eng. MSc. in Electronic Engineering (University of Kent) Master in Restoration and Rehabilitation AUTH, Constantinos Vazouras, Dipl. Civil eng. MSc. In Construction Management (University of Kent) and Konstantina Vasiliki Iakovou Dipl. Architect eng.

2. In Florina are based the following Schools of the University of Western Macedonia: The School of Elementary Education, the School of Nursery Education, the School of Balkan Studies and the School of Applied and Visual Arts..

3. Mansions are samples of traditional architecture which reflect to the urban fabric the contemporary to them economic flourish of the city. Their construction started from the mid-seventeenth century and was continued up to the 19th century. They usually are two-story buildings. Sometimes however they may have 3 or 4 floors, depending on the sloppiness of the ground. Their floor plan is rectangular with additions of rectangular spaces at the corners. On the ground floor are the utility and storage areas, while on the mezzanine floor there is the main reception area, named “doxato” with the staircase, the winter residence rooms and an internal wooden balcony (“hiliakos”). The upper floor where “sahnisi” are also observed, are the reception spaces. The ground and mezzanine floor, as they are stone made, have very few openings which are used for the lighting and ventilation of the enclosed spaces. In the fist floor, as lighter materials are used, there are more openings.

4. It is a former hotel which was inaugurated on December 1955.The specific hotel was built as part of a program of construction and operation of hotels of the NTO (National Tourist Organization), which lasted from 1950 to 1974.For the erection of specific units remarkable greek architects were called as A. Konstandinidis, D. Pikionis, F. Vokos, Sfaelos e.a.

5. Project by Kleon Krantonellis

6. This building currently belongs to the Ministry of National Defence

7. This study has as its title “scenario of housing and operating a School of Architecture in Kastoria”. It was worked out by: Doukakaros Manos, architect, Kostaras Georgios civil engineer and Moutziki Evi civil engineer. The proposal was presented in public in an event held also in Kastoria by the Prefectural Committee of TCG (Technical Chamber of Greece)/ Section of Western Macedonia, Prefecture of Kastoria on the 11th of May 2008.

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog