Articole tematice

Trei trăsături ale peisajului, în dialog cu arhitectura

Maître des Cassoni Campana,
Les amours de Pasiphaé,
entre 1510 et 1520,
peinture sur bois,
0,69 x 1, 82 mètres
Musée du Petit Palais, Avignon
© RMN-Grand Palais

[caption id="attachment_9830" align="aligncenter" width="640"]Maître des Cassoni Campana, Les amours de Pasiphaé,  entre 1510 et 1520, peinture sur bois, 0,69 x 1, 82 mètres Musée du Petit Palais, Avignon © RMN-Grand Palais Maître des Cassoni Campana,

Les amours de Pasiphaé,

entre 1510 et 1520,

peinture sur bois,

0,69 x 1, 82 mètres

Musée du Petit Palais, Avignon

© RMN-Grand Palais[/caption]

Trois traits

du paysage en dialogue avec

l’architecture

Se obișnuiește, în genere, ca articolele pe tema peisajului să înceapă subliniind fie ambivalența acestuia (peisajul ar fi atât „mediul în mărime naturală”, cât și „reprezentarea acestui mediu”), fie dependența sa față de om (peisajul presupune un anumit punct de vedere). La fel de obișnuit este să se insiste asupra legăturii dintre peisaj și dimensiunea sensibilă a omului. Această dimensiune ar fi, de fapt, ceea ce peisajul aduce arhitecturii atunci când cele două sunt concepute și elaborate împreună. Toate acestea nu sunt lipsite de temei, bineînțeles, însă țin de anumite orientări atribuite noțiunii de peisaj de-a lungul timpului. O analiză a celor mai vechi ocurențe ale termenului ne îndeamnă să ne distanțăm de actualii săi determinanți, capabili să favorizeze deschiderea gândirii către alte spații, la intersecția dintre peisaj și arhitectură. Din aceste analize vom reține numai trei caracteristici care structurează ideea de peisaj. Prima este apartenența peisajului la aria reprezentării (ceea ce corespunde asocierii peisaj /privire). A doua este acea trăsătură de „ansamblu”, intrinsecă ideii însăși de peisaj. A treia este puterea de invenție cerută celui care îl concepe. Trăsăturile acestea merg mână în mână. Prezente încă de la primele ocurențe ale cuvântului, ele au străbătut secolele fără a îmbătrâni și pot contribui la instaurarea unui dialog între arhitectură și peisaj. Înainte de a le explicita însă, vom atrage atenția asupra unei serii de non-echivalențe între peisaj și grădină, peisaj și natură, peisaj și câmp, peisaj și mediu, pe care simpla alăturare tinde inprudent să le pună în relație de sinonimie. În cele din urmă, pentru a evita orice confuzie, vom preciza că abordarea pe care o propunem cu privire la peisaj nu va fi nici una estetică, nici una fenomenologică. Cele trei trăsături asupra cărora ne vom apleca în continuare se bazează pe sensurile atribuite termenului, atestate încă din primele momente ale apariției sale. Apartenența peisajului la aria reprezentării Nu există, la ora actuală, multe lucrări în limba franceză care să nege faptul că peisajul ține de reprezentare. Până și geografii, antropologii și o parte dintre ecologi recunosc acest lucru. Definițiile din dicționare nu trec nici ele cu vederea acest fapt, numai că îl consemnează în mod secundar, dând de înțeles că anterioară ar fi definirea sa drept „Privire de ansamblu asupra unui ținut, a unei regiuni din natură (Vue d’ensemble, qu’offre la nature, d’une étendue de pays, d’une région)” sau „Privire de ansamblu asupra unui loc, oricare ar fi el - oraș, cartier (Vue d’ensemble d’un endroit quelconque - ville, quartier)”1. Prima apariție a cuvântului în dicționarul francez-latin al lui Robert Estienne, publicat în 1549, este în realitate destul de vagă, chiar dacă ni se spune că termenul este folosit în mediul pictorilor: „Paisage : nom commun entre les painctres” (Peisagiu: substantiv comun între pictori). Însă o anchetă privind utilizarea acestui termen anterior anului 1549 a scos la iveală câteva ocurențe care se refereau toate la ceea ce pictorul trebuia să realizeze în locurile rămase albe, neocupate de subiectul principal al tabloului. Niciuna dintre ocurențele documentate nu este folosită în afara unei reprezentări picturale. Aceasta este o particularitate a francezei față de alte limbi latine (îndeosebi italiana) și anglo-saxone (în special olandeza și germana). Căci în vreme ce franceza inventa un cuvânt nou pentru a vorbi despre o imagine, luată fie ca parte, fie ca întreg, restul limbilor amintite transferau în mod nemijlocit în pictură termenul folosit în mod uzual cu referire la ținut sau teritoriu, reducând prin aceasta diferența, atât de fundamentală totuși, care trebuie menținută între un lucru și reprezentarea acestuia, între o regiune și imaginea respectivei regiuni2. Faptul că peisajul ține de domeniul reprezentării pune bazele tuturor viitoarelor construcții cărora acesta le-ar putea da naștere. Astfel stau lucrurile, de pildă, cu termenul luat din domeniul picturii și transpus asupra „teritoriului până acolo unde ajunge privirea - le territoire jusqu’où la vue peut porter” (dicționarul lui Furetière, 1690). În această definiție, ca și în toate cele ce-i vor urma, peisajul nu este sinonim cu ținut, cu teritoriu. Elementul la care trimite el, de fapt, este de fiecare dată teritoriul „privit”, înfățișarea ținutului așa cum e el văzut, „privirea de ansamblu asupra unui ținut (la vue d’ensemble d’une étendue de pays)”. Această participare a vederii este cea care face diferența între ținut și peisaj. Ea menține peisajul în câmpul reprezentării, ceea ce caracterizează modul de utilizare a acestui termen în franceză, față de termenii paese, în italiană, sau landschaft, în germană.
Citiți textul integral în numărul 5/2013 al revistei Arhitectura
Note:1 Conform Dicționarului Trésor de la Langue Française în format electronic (TLFe), consultat în data de 20 septembrie 2013.2 Pentru mai multe precizări asupra acestui punct, a se vedea C. Franceschi, « Du mot paysage et de ses équivalents dans cinq langues européennes », în M. Collot (dir.), Les Enjeux du paysage, Editura Ousia, colecția « Recueil », Bruxelles, 1997, p. 75-111.
Il est courant de commencer un article sur le thème du paysage en soulignant soit son ambivalence (le paysage serait à la fois « l’environnement grandeur nature » et « la représentation de cet environnement »), soit sa dépendance vis-à-vis de l’homme (le paysage suppose un point de vue). Il est tout aussi courant d’insister sur le lien entre paysage et dimension sensible de l’homme. Et ce serait cette dimension-là que le paysage apporterait à l’architecture lorsque l’un et l’autre sont pensés et travaillés conjointement. Tout cela n’est pas faux, bien sûr, mais relève de certaines orientations attribuées à la notion de paysage au fil du temps. Une analyse des occurrences les plus anciennes du mot invite à faire un pas de côté, par rapport aux déterminants actuels, susceptible d’ouvrir d’autres espaces à la réflexion entre paysage et architecture. De ces analyses, trois traits structurant l’idée de paysage seront retenus. Le premier est son appartenance au champ de la représentation (ce qui va avec l’association paysage/regard). Le deuxième est le trait « ensemble » intrinsèque à l’idée même de paysage. Le troisième est la puissance d’invention qu’il sollicite auprès de celui qui le conçoit. Ces trois traits sont solidaires. Présents dès les premières occurrences du mot, ils traversent les âges sans une ride. Ils peuvent contribuer à instaurer un dialogue entre architecture et paysage. Avant de les expliciter, insistons sur une série de non équivalences entre paysage et jardin, paysage et nature, paysage et campagne, paysage et environnement, comme leur rapprochement actuel tend à les établir imprudemment. Enfin, pour éviter toute méprise, l’abord ici proposé du paysage ne sera ni une approche esthétique ni une approche phénoménologique. Les trois traits ci-dessous développés prennent appui sur des usages attestés des premiers moments du mot. L’appartenance du paysage au champ de la représentation Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup de travaux de langue française pour réfuter l’appartenance du paysage au champ de la représentation. Même les géographes, les anthropologues et une partie des écologues le reconnaissent. Les définitions des dictionnaires ne sont pas sans le consigner, mais toujours en seconde position, laissant croire à une précédence de sa désignation en tant que « Vue d’ensemble, qu’offre la nature, d’une étendue de pays, d’une région » ou « Vue d’ensemble d’un endroit quelconque (ville, quartier) »1. La première présence du mot dans le dictionnaire Français-Latin de Robert Estienne paru en 1549 reste en effet assez vague, bien que ce soit entre les peintres que ce nom soit en usage : « Paisage : nom commun entre les painctres ». Mais une enquête sur des usages antérieurs à 1549 a permis de retrouver quelques occurrences référant toutes à ce que le peintre doit accomplir dans les blancs laissés par le sujet principal du tableau. Aucune des occurrences retrouvées n’est en usage hors d’une représentation picturale. Ceci est une particularité de la langue française par rapport aux autres langues latines (l’italien en particulier) et anglo-saxonnes (le néerlandais et l’allemand en particulier). En effet, tandis qu’un mot nouveau était inventé en langue française pour parler de tout ou partie d’une image, ces autres langues transposaient le terme courant pour parler du pays, du territoire dans le champ de la peinture, réduisant par là l’écart, pourtant si fondamental, qu’il y a lieu de tenir entre une chose et son image, entre le pays et l’image du pays2. Cette appartenance du paysage au champ de la représentation fonde toutes les constructions postérieures auxquelles il peut donner lieu. C’est ainsi par exemple lors de la transposition du terme du champ de la peinture vers « le territoire jusqu’où la vue peut porter » (dictionnaire de Furetière, 1690). Dans cette définition, comme dans toutes les définitions postérieures, le paysage n’est pas synonyme de pays, de territoire. Ce à quoi il renvoie est bien toujours le territoire « vu », l’aspect du pays vu, « la vue d’ensemble d’une étendue de pays ». C’est cette participation de la vue qui introduit toute la différence entre pays et paysage. Elle maintient le paysage dans le champ de la représentation, ce qui spécifie les usages du terme en langue française par rapport aux termes italiens paese ou allemand landschaft.
Lire le texte complet au numéro 5/2013 de L'architecture
Notes:1 Selon le Trésor de la Langue Française électronique (TLFe), consulté le 20 septembre 2013.2 Pour plus de précision sur ce point voir C. Franceschi, « Du mot paysage et de ses équivalents dans cinq langues européennes », dans M. Collot (dir.), Les Enjeux du paysage, Editions Ousia, coll. « Recueil », Bruxelles, 1997, p. 75-111.