RDW

Bienala de arhitectură de la Veneția 7 iunie-23 noiembrie 2014

BVA_Logo

 

Venice International Architecture Exhibition 

June, 7th-November, 23rd 2014

Curator: Rem KoolhaasTitlul ales de Rem Koolhaas pentru a 14-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură este: Fundamente

Președintele Bienalei de la Veneția, Paolo Baratta, însoțit de curatorul celei de-a 14-a ediții a Expoziției Internaționale de Arhitectură, Rem Koolhaas, s-au întâlnit, la Ca’ Giustinian, cu reprezentanți din 40 de țări participante la a 14-a Expoziție, care va avea loc din 7 iunie până în 23 noiembrie 2014 în Giardini și la Arsenale și în alte echipamente publice din Veneția (avanpremieră în datele de 5 și 6 Iunie).

Rem Koolhaas a afirmat:

Fundamente va fi o Bienală despre architectură, nu despre arhitecți. După multe Bienale dedicate celebrării contemporaneității, Fundamente va privi către istorii – la elementele oricărei arhitecturi folosite de orice arhitect, în orice loc, în orice moment (ușa, pardoseala, plafonul etc.) și la evoluția arhitecturilor naționale în ultimii 100 de ani. Desfășurându-se în Pavilionul Central, Arsenale și Pavilioanele Naționale ca trei manifestări complementare, această retrospectivă va genera o perspectivă nouă a bogăției repertoriului fundamentelor de arhitectură aparent atât de epuizat astăzi.

În anul 1914, un discurs depre architectura «chineză», «elvețiană» sau «indoneziană» avea sens. O sută de ani mai târziu – sub influența războaielor, a diverselor regimuri politice, cu diferite niveluri de dezvoltare, mișcări arhitecturale naționale și internaționale, având talente individuale, prietenii, traiectorii personale întâmplătoare și dezvoltări tehnologice – architecturi care au fost odată specifice și locale au devenit interșanjabile și globale. Identitatea națională pare să fi fost sacrificată modernității.

Având avantajul decisiv al începerii lucrului cu un an mai devreme decât programul tipic al Bienalei, sperăm să folosim acest timp suplimentar pentru a introduce un grad de coordonare și coerență printre Pavilioanele Naționale. Ideal, am dori ca țările participante să abordeze o singură temă – Absorbind Modernitatea: 1914-2014 – și să expună, fiecare în felul său, procesul de ștergere a caracteristicilor naționale în favoarea unei adopții aproape universale a unui singur limbaj modern, într-un singur repertoriu de tipologii.

Primul Război Mondial – începutul globalizării moderne – servește un punct de plecare pentru o variație de narațiuni. Tranziția către ceea ce pare un limbaj arhitectural universal este un proces mult mai complex decât ceea ce recunoaștem tipic, implicând întâlniri semnificative între culturi, invenții tehnice și feluri imperceptibile de a rămâne național. Într-un timp al ubicuității cercetării Google și al aplatizării memoriei culturale, este crucial pentru viitorul arhitecturii să resuscitezi și să expui aceste narațiuni.

Povestind cumulativ o istorie a ultimilor 100 de ani, expozițiile din Pavilioanele Naționale vor genera o privire globală a evoluției architecturii într-o singură estetică modernă. În același timp, ele descoperă prin globalizare supraviețuirea unor elemente naționale unice și a unor mentalități care continuă să existe, ba chiar să devină înfloritoare ca asocieri internaționale și schimburi intesificante … ”

Președintele Paolo Baratta a explicat evoluția Bienalei de Arhitectură și alegerea lui Rem Koolhaas:

„Suntem recunoscuți universal ca fiind cel mai important eveniment din lume pentru Arhitectură; suntem locul unde Arhitectura vorbește despre sine și se întâlnește cu viața și societatea la o scară mare. Din acest motiv, în ultimii ani, alegerea curatorilor și a temelor s-a bazat pe conștientizarea hiatusului dintre, pe de o parte, «spectacularizarea» arhitecturii și, pe de altă parte, capacitatea lipsită de vitalitate a societății de a își exprima cererile și nevoile. Arhitecții sunt chemați predominant să creeze clădiri extraordinare care să inspire, iar «obișnuitul» deraiază și este lăsat deoparte, mergând către banalitate sau chiar desuet: iată o modernitate trăită greșit.

La  culmea acestui proces l-am rugat pe Rem Koolhaas să se angajeze într-un proiect de cercetare  original.

Expoziția evoluează în modul în care este organizată. Născută ca o «imitație» a Expozției de Artă și dezvoltată să «invite» arhitecți să își aducă instalațiile, asemeni Bienalei de Artă, ea evoluează acum către un proiect de Expoziție-cercetare major dirijat direct de către curator (care este, de fapt, numit ca director al secțiunii Arhitectură a Bienalei). Țărilor participante le este oferită posibilitatea integrării mai bune în acest proiect. Expoziția va fi amplificată de un număr sporit de activități pe toată durata sa, cu ateliere și seminarii care o vor îmbogăți, transformând-o într-o Expoziție-activă. Din acest motiv am decis să devansăm data de deschidere pentru 7 iunie și să facem Expoziția să dureze la fel de mult ca Expoziția de Artă (aproximativ 6 luni).”

A 14-a Expoziție Internațională de Arhitectură a Bienalei de la Veneția va prezenta, de asemenea, deja în mod tradițional, Participările Naționale cu propriile lor expoziții din Pavilioane în Giardini si Arsenale, dar și în centrul istoric al Veneției.

Această ediție va include o selecție de Evenimente Colaterale, prezentate de organisme și instituții care își vor etala expozițiile și prezenta inițiativele în Veneția concurențial cu a 14-a Expoziție.

Curator: Rem KoolhaasThe title chosen by Rem Koolhaas for the 14th International Architecture Exhibition is: Fundamentals

The President of la Biennale di Venezia, Paolo Baratta, accompanied by the curator of the 14th International Architecture Exhibition, Rem Koolhaas, met at Ca’ Giustinian with the representatives of the 40 Countries participating in the 14th Exhibition, which will take place from 7th of June to 23rd of November 2014 at the Giardini and at the Arsenale (preview on 5th and 6th of June) and in various other venues in Venice.

Rem Koolhaas has stated:

Fundamentals will be a Biennale about architecture, not architects. After several Biennales dedicated to the celebration of the contemporary, Fundamentals will focus on histories – on the inevitable elements of all architecture used by any architect, anywhere, anytime (the door, the floor, the ceiling etc.) and on the evolution of national architectures in the last 100 years. In three complementary manifestations – taking place in the Central Pavilion, the Arsenale, and the National Pavilions – this retrospective will generate a fresh understanding of the richness of architecture’s fundamental repertoire, apparently so exhausted today.

In 1914, it made sense to talk about a «Chinese» architecture, a «Swiss» architecture, an «Indian» architecture. One hundred years later, under the influence of wars, diverse political regimes, different states of development, national and international architectural movements, individual talents, friendships, random personal trajectories and technological developments, architectures that were once specific and local have become interchangeable and global. National identity has seemingly been sacrificed to modernity.

Having the decisive advantage of starting work a year earlier than the Biennale’s typical schedule, we hope to use this extra time to introduce a degree of coordination and coherence among the National Pavilions. Ideally, we would want the represented countries to engage a single theme – Absorbing Modernity: 1914-2014 – and to show, each in their own way, the process of the erasure of national characteristics in favour of the almost universal adoption of a single modern language in a single repertoire of typologies.

The First World War – the beginning of modern globalization – serves a starting point for the range of narratives. The transition to what seems like a universal architectural language is a more complex process than we typically recognize, involving significant encounters between cultures, technical inventions and imperceptible ways of remaining «national». In a time of ubiquitous Google research and the flattening of cultural memory, it is crucial for the future of architecture to resurrect and expose these narratives.

By telling the history of the last 100 years cumulatively, the exhibitions in the National Pavilions will generate a global overview of architecture’s evolution into a single, modern aesthetic, and uncover within globalization the survival of unique national features and mentalities that continue to exist and flourish even as international collaboration and exchange intensify…

President Paolo Baratta explained the evolution of the Architecture Biennale and consequently the choice of Rem Koolhaas:

„We are universally recognized as the most important event in the world for Architecture; we are the place where Architecture talks about itself and meets life and society at large. For this reason over the past few years our choices of curators and themes have been based on the awareness of the gap between the «spectacularization» of architecture on the one hand, and the waning capacity of society to express its demands and its needs on the other hand. The architects are called upon prevalently to create awe-inspiring buildings and the «ordinary» is going astray, towards banality if not squalor: a modernity lived bad.

At the culmination of this process we have asked Rem Koolhaas to engage himself in an original research project.

The Exhibition is also evolving in the way it is organized. Born as an «imitation» of the Art Exhibition and developed to «invite» architects to bring us their installations, just like for the Art Biennale, it is evolving into a major Exhibition-research project conducted directly by the curator (who is in fact appointed as the director of the Architecture sector of the Biennale). The countries are offered the opportunity for a better integration into this research project. The Exhibition will be enhanced by an increasing number of activities throughout its duration, with workshops and seminars that enrich it as an active-Exhibition. For this reason we have decided to anticipate the opening date to the 7th of June and to make the Exhibition last as long as the Art Exhibition (about 6th months).”

The 14th International Architecture Exhibition of the Biennale di Venezia will also present, as is traditional, the National Participations with their own exhibitions in the Pavilions at the Giardini and at the Arsenale, and in the historic city centre of Venice.

This edition will also include selected Collateral Events, presented by international entities and institutions, which will present their exhibitions and initiatives in Venice concurrently with the 14th Exhibition.

 

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog