RDW

Colonialism de la egal la egal

 

Algeria. Constantine, Institute Tehnice ale Universității din Constantine Arhitectura 6/1979

(Proiecte ale României socialiste pentru țările Lumii a Treia publicate în revista Arhitectura)1

Ca unică revistă profesională de arhitectură din România­ în perioada comunistă, revista Arhitectura este un document util pentru cercetarea istoriei recente. Proiectele pe care regimul Ceaușescu le-a exportat în “Lumea a Treia” au ocupat un spațiu larg în paginile ei. Arhitectura a editat 4 numere speciale dedicate “prezențelor arhitecturale românești peste hotare”2 și a mai oferit multe alte prezentări punctuale, mai ales între 1978-1989. 

Desigur, informația publicată atunci trebuie folosită cu precauție și confruntată și cu alte surse. Cum observa și Ion Mircea Enescu în memoriile sale, revista a făcut “omisiuni care creează confuzii” și a fost chiar “factor de mistificare” în ceea ce privește dreptul de autor, “critica serioasă” lipsind “cu desăvârșire”3. Într‑adevăr, în prezentarea proiectelor pentru străinătate tonul este auto-apologetic, atunci când nu e pur și simplu arid tehnic. Totuși, informația e prețioasă, iar în final, chiar dacă incomplet, mozaicul articolelor din revistă permite alcătuirea unei imagini de ansamblu plauzibile.

Colonialism prietenesc
Cum spunea politologul Parag Khanna, referindu-se printre altele explicit la România, eticheta “Lumea a Doua” a rămas ca un “eufemism” care ascunde faptul că și Europa are de fapt țările ei de “Lumea a Treia”4.  Într-adevăr, din destule puncte de vedere – regim poli­tic, dezvoltare economică – România a fost apropiată de partenerele ei din lumea săracă. De altfel sintagma “Lumea a Treia” era rar folosită în discursul oficial; era vorba mai degrabă de “țări în curs de dezvoltare” sau “țări prietene”. Proiectele de construcții românești din “Lumea a Treia” trebuie puse în contextul acestei similarități.

Peer Colonialism1(Projects of the socialist Romania for the countries of the Third World published in “Arhitectura” magazine)As a unique professional magazine of architecture in Romania during communism, “Arhitectura” magazine is a useful document for the recent history study. The projects that communist regime exported in “The Third World” filled a large space within its pages. “Arhitectura” published 4 special issues dedicated to “the Romanian architecture presences abroad”2 and also offered many other precise but scattered presentations, especially during 1978 – 1989. 

Of course, the information published then must be used cautiously and compared with other sources, as well. As Mr. Ion Mircea Enescu noted in his memories, the magazine made “omissions which create confusion” and it was really a “mystification factor” concerning the copyright, “the serious criticism” missing “completely”3. Indeed, the presentation of the projects­ designed for had a self-apologetic tone, when it’s not simply arid, technically speaking. Still, the information is precious and in the end, even if incomplete, the mosaic of the articles in the magazine allows the composition of a sophisticated real image.

Friendly Peer Colonialism
As political scientist Parag Khanna said, referring among others explicitly to Romania, the label “The Second World” remained an euphemism that hides the fact that also Europe has, actually, her own “Third World countries”4.Indeed, from quite enough points of view – political regime, economic development – Romania was close to its poor partners. Moreover, “The Third World” term was rarely used in the official speech; it was rather about “ongoing developing countries” or “friendly countries”. The Romanian construction projects­ from “The Third World” must be drawn in the context of this similarity.

1 - Articolul de față reia concluziile lucră­rii­ “Peer Colonialism: Projects from Socia­list­ Romania to the Developing World (1965‑1989)”, prezentate la simpozionul South of East-West. Post-Colonial Planning, Global Technology Transfer, and the Cold War, Berlage Institute Rotterdam, 9-10 no­iembrie 2010

2 - Arhitectura nr. 6/1979, 5/1980, 6/1980 și 3/1984

3 - Ion Mircea Enescu, Arhitect sub comunism, Ed. Paideia, Bucureşti, 2007, p. 46, 88-89

4 - Parag Khanna, The Second World. How Emerging Powers Are Redefining Global Competition in the Twenty-first Century, Random House, New York, 2009, p. 27

 

Citiţi textul integral în ediţia tipărită a revistei Arhitectura, nr 1/2011

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog