RDW

Concursul UAUIM – AEEA upgrade

Epoca modernă şi-a manifestat gustul pentru fracturi. Nemulţumiţi, îndreptăţiţi sau nu, de mersul artei, oamenii se dovedeau decişi să iniţieze schimbări radicale, să instituie noi reguli, să dea totul peste cap, să inventeze noi universuri. Şi nu o dată mişcările culturale au fuzionat ori s-au întovărăşit cu cele politice. Negându-se cam tot ce se petrecuse până atunci, se promitea “adevărata artă“ şi versiuni de lumi perfecte.
Dar pentru ca o  cultură să existe şi să se maturizeze, trebuie să i se adauge un ingredient important: CONTINUITATEA. Doar continuitatea, de-a lungul mai multor generaţii, oferă unei culturi şansa supravieţuirii basculărilor istoriei. 

CONTINUITATEA nu înseamnă încremenirea într-un punct din timp.
CONTINUITATEA înseamnă consecvenţă şi încrederea într-un sistem de valori.
CONTINUITATEA nu se cramponează de mode şi nici nu-şi face, cu snobism, un scop din alinierea la acestea. Noutăţile nu sunt nocive unei culturi, ele fiind uşor asimilate şi adaptate.
CONTINUITATEA unei culturi înseamnă o transformare permanentă, fără a se rupe de tot ce a fost până atunci.
Casele şi oraşele sunt structuri aflate într-o permanentă schimbare, căci ele găzduiesc oameni şi comunităţi cu vieţi mereu altele. Sunt multe clădiri vechi căzute în anonimat, cum sunt şi ansambluri întregi care, din varii motive, nu au ţinut pasul cu vremurile şi au devenit desuete. Asupra lor trebuie intervenit pentru a fi potenţate, pentru a fi supuse unui “upgrade”. Sunt şi peisaje neluate suficient în seamă, dar care pot fi potenţate printr-o intervenţie de arhitectură inspirată. Un “upgrade” poate să vină şi în ajutorul unei comunităţi, punându-i la dispoziţie un suport arhitectural care să răspundă la nevoile ei: un upgrade care să implice continuitatea.

The modern era manifested its predilection and taste for fractures. Unpleased, entitled or not, by art development and evolution, people proved themselves decided to initiate radical changes, institute new rules, re-inverse almost everything, invent new universes. And not once the cultural movements fused or became companions of political ones. Denying almost everything that occurred until then, it was promised “the real art and versions of perfect worlds”
But for a culture to exist and grow-up, one crucial ingredient is compulsory: CONTINUITY. Only continuity, over a lot of generations, offers to one culture the chance to survive to history rebalances. 

Continuity does not mean the imprisonment in one point of time.
Continuity means perseverance and trust into a value system.
Continuity does not stick to fashion and neither make with strong emphasis or snobbishly, a goal by alienating these. The novelties are not nuisances to one culture, these being easily assimilated and accepted.
The continuity of one culture means a permanent transformation, without breaking with everything that was before and until then.

The houses and buildings are structures into a permanent change, because the accommodate people and communities with always different lives. There are a lot of old buildings that felt down deep in anonymity, as well as there are whole ensembles that, for various reasons, did not keep the rhythm with the time and become out fashion (desutette). To those we must intervene for generating the empowerment, for being topic of an “upgrade” process. There are landscapes not sufficiently taken in account but that can be empowered by an inspired architectural intervention. An “upgrade” may come in one’s community help, providing henceforth an architectural support that may answer to its needs.

Premiul I

Mara Victoria BOGOESCU
University of Architecture and Urbanism „Ion Mincu”, Romania
Tutor: Ştefan Scafa-Udriste
Project no: 55 / Entry code: ROM047

click pentru imaginea la rezolutie mare

Click pentru imaginea la rezoluţie mare

Lista integrală a proiectelor premiate pe site-ul UAUIM

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog