Bref

Legea Timbrului Cultural. O nouă taxă pe construcții: timbrul pentru arhitectură

07.08.2011

Plenul Senatului a adoptat in data de 20 iunie a.c, Legea timbrului cultural, cu 97 de voturi “pentru”, cinci abțineri și trei voturi “împotrivă”, prin care se prevede că tuturor produsele culturale din domeniul literal, cinematografic, muzical, folcloric și artelor vizuale li se vor aplica un timbru la prețul de vânzare. Legea prevede și un timbru de arhitectură.
Astfel, vor exista 8 categorii de timbre, cu următoarele valori: timbrul literar, cu o valoare de 2% din prețul de vânzare al cărții, timbrul cinematografic, în valoare de 2% din prețul de vânzare al unui bilet și din prețul fiecărui DVD cu filme cinematografice, timbrul teatral, în valoare de 5% din prețul de vânzare al unui bilet, timbrul muzical, în valoare de 2% din prețul unui bilet și din prețul fiecărui CD sau DVD cu conținut muzical, altul decât cel folcloric, timbrul folcloric, în valoare de 5% din prețul unui bilet și 2% din prețul unui disc audio sau video, timbrul artelor vizuale, unde se va aplica un procent de 0,5% din prețul de vânzare al unei opere de artă, 5% din prețul unui bilet la muzee de artă și 1% din prețul albumelor de artă, timbrul de divertisment, în valoare de 3% din prețul unui bilet și timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5% din valoarea investiției, cu excepția celor de interes public.
Acesta din urmă se va achita odată cu taxa pentru obținerea autorizației de construcție.
Beneficiarii taxelor încasate din aplicarea acestor prevederi se regăsesc în Legea 35/1994, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, care menționează și evidența și controlul acestor sume.
Deși cadrul legislativ exista prin Legea 35/1994, acest proiect își propune crearea celor 8 categorii și taxarea lor diferențiată, potrivit inițiatorilor, care motivează că taxa nu era aplicată corespunzător, iar gradul de colectare era scăzut.
Senatul este prima Cameră sesizată, însă forul decizional este Camera Deputatilor. Drept urmare Comisia juridică, de disciplină și imunități din camera inferioară a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, cu proiectul Legii timbrului cultura, trimis cu adresa nr. PL-x 453 din 27 iunie 2011, înregistrat cu nr.31/706 din 29 iunie 2011.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 4 iulie 2011.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.290 din 15 iunie 2011, conform căruia Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative în forma prezentată și avizul favorabil, cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.232 din 4 martie 2011.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
În raport de obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.