Arhitecturi în creștere

RUAA. Rugină + Associated Architects

RUAA: Dragoș Rugină + Raluca Rugină + Bogdan Popa

Interviu cu arh. Dragoș Rugină realizat de corespon­dentul intern al revistei „Arhitectura”, Mihai Mancaș Mihai Mancaș: Cine este RUAA?Dragoș Rugină:Înainte de toate, RUAA înseamnă o platformă de gândire și de lucru bazată pe câteva principii morale și profesionale simple și puternice totodată. Ea reprezintă fundamentul tuturor experiențelor intense și, majoritatea, plăcute pe care le-am avut în ultimii ani de practică arhitecturală.Am avut plăcerea și norocul ca acestei platforme să-i subscrie mulți tineri arhitecți de valoare. Împreună am construit un limbaj comun, nu în sens strict arhitectural, ci mai degrabă o acordare fină a dorințelor și competențelor fiecăruia cu scopul declarat, și deseori istovitor, de a face arhitectură.RUAA este acum continuarea experiențelor personale și colective derulate în mai bine de opt ani de proiectare, timp în care am avut șansa și responsabilitatea de a fi implicați în proiecte diverse tematice (locuințe colective și individuale, clădiri administrative și co­merciale, programe sportive și industriale, lucrări de interior și peisagere etc.).RUAA este modul nostru de a ne manifesta ca arhitecți și de a spune lumii ce știm și, mai ales, ce vrem să des­coperim. M.M.: Cui îi datorați ascensiunea profesională și care vă sunt modelele? D.R.: Probabil că, în afară de muncă, există un procent de hazard care nu ar trebui ignorat niciodată. Cât despre modele, urmăresc mai degrabă modele comportamentale și evolutive, și mai puțin modele concrete de practică profesională. Există, bineînțeles, o listă lungă de arhitecți și de lucrări care îmi provoacă bucurie și admirație. În fiecare zi, această listă devine din ce în ce mai populată. M.M.: În calitate de câștigători ai Premiului în cadrul Secțiunii I a Bienalei de Arhitectură Iași, care credeți că au fost argumentele juriului în cazul proiectului RUAA? Care ar fi argumentele voastre? D.R.: ATR House este un proiect de locuință urbană, con­ceput sub forma unei manifestări a simplității într‑un context construit ambiguu. Constrângerile unui teren îngust, precum și retragerile urbanistice impuse, au fost transformate în mijloace arhitecturale. Soluția este subordonată axei de mișcare dinspre spațiul pu­blic spre cel privat, reflectând condițiile geometrice și dinamice ale sitului. Așa cum a menționat și președintele juriului, acurate­țea vizuală a fost o calitate apreciată. Ea este rezultatul mai multor etape de distilare stilistică a proiectului, cărora li s-a suprapus o detaliere de arhitectură consistentă. M.M.: Cum vă alegeți proiectele? Cum reușiți să con­turați o relație cu clientul în beneficiul acestuia și, totodată, al vostru, ca profesioniști? D.R.: Așa cum clientul se îndreaptă spre arhitect, la fel și arhitectul ar trebui să privească clientul cu simț critic și cu o doză mare de realism și luciditate. Această dualitate este sănătoasă, dacă scopul final al colaborării este acela de a genera calitate prin arhitectură. Așadar, mai degrabă ne alegem clienții decât proiectele. Nu există proiecte bune sau rele, poate doar răspunsuri corecte sau greșite la o temă asumată. Încercăm să ne apropiem de proiecte diverse tematic și care să genere­ze atât provocare profesională, cât și plăcere creativă pe parcursul evoluției lor. M.M.: Cum lucrați? Care este primul lucru pe care îl faceți în cazul unui proiect? D.R.: Pentru a făptui e nevoie să ajungi mai întâi în acea stare necesară, ca o condiție esențială și eliminatorie. E un fenomen complex care însumează expe­riență, atenție și sensibilitate. Înțelegerea sitului, a temei de proiectare, a clientului și raportarea acestor date la structura noastră aspirațională constituie primul pas important în cadrul unui proiect. M.M.: Cum îți alegi colaboratorii, cum te înțelegi cu ei, dată fiind originalitatea și îndrăzneala soluțiilor promovate de RUAA? D.R.: Există cel puțin două ingrediente absolut nece­sare în cadrul acestui tip de relație: compatibilitatea și încrederea. Cel din urmă se cristalizează în timp și are la bază lucrul și dialogul multidisciplinar. Încercăm o atitudine expansivă în ceea ce privește relația arhitecturii cu domeniile complementare sau conexe, căutând astfel formule de proiectare din ce în ce mai rafinate și performante. Avem alături de noi o echipă capabilă să facă față diverselor provocări care apar în cadrul unui proiect, iar acest lucru este esențial, căci drumul și rezultatul sunt în egală măsură importante pentru noi. M.M.: Ce intenții de viitor ai pentru tine și pentru RUAA? D.R.: Ne dorim ca în viitorul apropiat să deschidem uși pe care le-am ținut închise multă vreme. Mă refer aici la zone de cercetare profesională menite să ne aducă mai aproape de fenomenul arhitectural contemporan internațional. Frontierele arhitecturii sunt în permanentă mișcare, iar dialogul breslei cu socie­tatea devine din ce în ce mai complex. În consecință, o stare de permanentă neliniște profe­sională, în cazul nostru, e un lucru sănătos, menit să genereze evoluție și calitate.
Interview with architect Dragoș Rugină realised by the internal correspondent of „Arhitectura” magazine, Mihai Mancaș. M.M.: Who is RUAA?Dragoș Rugină:First of all, RUAA is a thinking and working platform based on a number of simple, but powerful moral and professional principles. It lies at the basis of all of the intense, and for the most part, pleasant experiences we have had during our recent years of architectural practice.I had the pleasure and the luck to see this platform joined by many valuable young architects. Together we created a common language, not in the strictly architectural sense, but rather in the sense that we managed to achieve a subtle concordance of the wishes and competences of each of us with the declared, and often tiring goal of making architecture.At present, RUAA consists of our personal and collective experiences that have continued over more than 8 years of design, during which period we had the chance and the responsibility to be involved in various thematic projects (collective and individual dwellings, administrative and commercial buildings, sport and industrial programs, interior and landscape works etc.).RUAA is the way in which we express ourselves as architects and tell the world what we know and especially what we would like to discover.M.M.: To what do you owe your professional ascent and who are your role models? D.R.: Apart from work, hazard probably plays a certain part that should never be ignored. As for role models, I try to follow not so much specific models of professional practice as behavioral and evolutionary models. There is, of course, a long list of architects and works for which I feel joy and admiration, and the list gets longer every day. M.M.: As winners of the Ist Section Prize at the Iași Architecture Biennial, what do you think were the jury’s arguments in favor of the RUAA project? What would be your arguments? D.R.: ATR House is an urban residential project conceived as a manifestation of simplicity in an ambiguously built context. The constraints posed by a narrow plot and the imposed urbanistic recesses were turned into architectural tools. The solution is subordinated to the movement axis going from the public space to the private one, and reflects the geometrical and dynamic conditions of the site. As the president of the jury mentioned, visual accuracy was a much appreciated quality. It is the result of several stages of stylistic purification of the project, redoubled by a consistent work of analysis of the architectural details. M.M.: How do you choose your projects? How do you manage to build a relationship with the customer for his/her benefit as well as for your benefit, as professionals? D.R.: Just like the customer seeks the architect, the same way the architect should examine his customer with critical sense and a large dose of realism and lucidity. This duality is healthy if the final purpose of the collaboration is to generate quality through architecture. Consequently, we would rather choose our customers than our projects. There is no such thing as good projects or bad projects; there are only right or wrong answers to an assumed theme. We try to approach projects having a variety of themes, which can generate both professional challenge and creative pleasure throughout their development. M.M.: How do you work? What is the first thing you do in the case of a project? D.R.: To achieve something, you first need to reach that necessary state, as an essential and eliminatory condition. It is a complex phenomenon merging experience, attention and sensitivity. Understanding the site, the design theme, the customer and relating these data to our goal structure make up the first important step in a project. M.M.: How do you choose your collaborators, how do you get along with them, given the originality and the boldness of the solutions advanced by RUAA? D.R.: There are at least two absolutely necessary ingredients, when it comes to this type of relationship: compatibility and trust. The latter is built over time and is based on work and multidisciplinary dialogue. We try to adopt an open attitude when it comes to architecture’s relation with complementary or related fields, looking for increasingly refined and efficient design formulas. Our team is able to face the various challenges which come up during a project, and this is an essential aspect, because the road and the outcome are equally important to us. M.M.: What are your future plans for yourself and for RUAA? D.R.: In the near future we would like to open doors that were kept closed for a very long time. I am refer­ring here to those areas of professional research meant to bring us closer to the contemporary international architectural phenomenon. The frontiers of architecture are constantly moving and the dialogue of the profession with society is becoming increa­singly complex. Consequently, a state of permanent professional unrest, in our case, is a healthy thing, meant to generate evolution and quality.
[gallery link="file" order="DESC" columns="4" orderby="ID"]