RDW

Legea Timbrului Cultural. O nouă taxă pe construcții: timbrul pentru arhitectură

Plenul Senatului a adoptat in data de 20 iunie a.c,  Legea timbrului cultural, cu 97 de voturi “pentru”, cinci abţineri şi trei voturi “împotrivă”, prin care se prevede că tuturor produsele culturale din domeniul literal, cinematografic, muzical, folcloric şi artelor vizuale li se vor aplica un timbru la preţul de vânzare. Legea prevede şi un timbru de arhitectură.

Astfel, vor exista 8 categorii de timbre, cu următoarele valori: timbrul literar, cu o valoare de 2% din preţul de vânzare al cărţii, timbrul cinematografic, în valoare de 2% din preţul de vânzare al unui bilet şi din preţul fiecărui DVD cu filme cinematografice, timbrul teatral, în valoare de 5% din preţul de vânzare al unui bilet, timbrul muzical, în valoare de 2% din preţul unui bilet şi din preţul fiecărui CD sau DVD cu conţinut muzical, altul decât cel folcloric, timbrul folcloric, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul unui disc audio sau video, timbrul artelor vizuale, unde se va aplica un procent de 0,5% din preţul de vânzare al unei opere de artă, 5% din preţul unui bilet la muzee de artă şi 1% din preţul albumelor de artă, timbrul de divertisment, în valoare de 3% din preţul unui bilet şi timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5% din valoarea investiţiei, cu excepţia celor de interes public.
Acesta din urmă se va achita odată cu taxa pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie.
Beneficiarii taxelor încasate din aplicarea acestor prevederi se regăsesc în Legea 35/1994, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, care menţionează şi evidenţa şi controlul acestor sume.
Deşi cadrul legislativ exista prin Legea 35/1994, acest proiect îşi propune crearea celor 8 categorii şi taxarea lor diferenţiată, potrivit iniţiatorilor, care motivează că taxa nu era aplicată corespunzător, iar gradul de colectare era scăzut.
Senatul este prima Cameră sesizată, însă forul decizional este Camera Deputatilor. Drept urmare Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din camera inferioară a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii timbrului cultura, trimis cu adresa nr. PL-x 453 din 27 iunie 2011, înregistrat cu nr.31/706 din 29 iunie 2011.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 4 iulie 2011.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.290 din 15 iunie 2011, conform căruia Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.232 din 4 martie 2011.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog