Articole tematice

A trăi orașul „Atelierele deschise de arhitectură”

©Sergiu Mihăescu http://www.sergiumihaescu.com

VIVRE LA VILLE « LES ATELIERS LIBRES D’ARCHITECTURE »

Orașul - inconturnabil Din 2007, jumătate din populația lumii locuiește la oraș. Orașul ni se impune, a devenit indisociabil cu condiția umana, pasaj inevitabil, face să se vorbească despre el și vorbim despre el, atât orașul cât și cel care îl locuiește comprimă spațiul și timpul. Orașul, această mișcare continuă în care locuitorul, înainte de a locui, se deplasează, căruia îi sunt prevăzute pauze căci nu mai are timpul de a se așeza : mănâncă un pic, aleargă mult, doarme un pic, așteaptă mult, și supraviețuiește înainte de a-și trăi orașul. [...]" Atelierele deschise de arhitectură", o inițiativă a Institutului Francez din București. "București, de la oraș la metropolă" Programul 2011/2012: Le-am cerut arhitecților, urbaniștilor și inginerilor invitați la București să iși exprime punctul de vedere asupra orașului, cel care se construiește și care ființează în metropolă. Marc Barani, arhitect și urbanist, premiul "Echerul de argint", a deschis acest ciclu în decembrie cu tema : "Infrastructuri urbane". Bruno Decaris, arhitect șef al Monumentelor istorice, profesor, este renumit pentru atenția acordată integrării arhitecturii contemporane în monument și înscrierii acestuia din urmă în spațiul urban. "Cum să împaci arhitectura contemporană cu ocrotirea patrimonială? Formularea întrebarii pare a fi evidentă. Și totuși, dacă trebuie să existe o conciliere, atunci va exista și un antagonism." Conferință - marți 13 martie. Pablo Katz, arhitect și urbanist, designer, este președintele Societății franceze a arhitecților (cu revista "Le Visiteur", care va edita în curând un numar special despre București). "Atunci când lucrăm în cartiere marcate de istoria secolului al XX-lea, demersul trebuie să admită problematica unui proiect în derulare…" Conferință - miercuri 11 aprilie. Jean-Paul Robert, arhitect, jurnalist (fost redactor șef al "L’Architecture d’aujourd’hui"), profesor și scriitor, este actual responsabil, în cadrul agenției Jean Nouvel, al proiectului "Grand Paris". "Un proiect, este un viitor. […]. Să redai concret, pragmatic, o parte dintr-un vis, intactă." Conferință - miercuri 16 mai. Nathan Starkman, inginer, urbanist, "Marele premiu al urbanismului", mai întâi director al APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme), astăzi director al LMCU (agenție de urbanism a Lille Métropole Communauté Urbaine). "Se cunoșteau deja marile dezbateri asupra dezvoltării orașelor, ceea ce mă interesa, era raportul între tehnic și social, componente inseparabile ale urbanismului." Conferință - miercuri 20 iunie. Citiți textul integral în nr 1/2012 al revistei Arhitectura.
La ville - incontournable Depuis 2007, la moitié de la population du monde habite la ville. La ville s’impose à nous, elle est devenue indissociable de la condition humaine, passage obligé, elle fait parler d’elle et nous parlons d’elle, tant la cité et celui qui l’habite concentrent l’espace et le temps. La ville, ce mouvement en continu où l’habitant, avant d’habiter, se déplace, à qui l’on prévoit des pauses puisqu’il n’a plus le temps de se poser : manger un peu, courir beaucoup, dormir un peu, attendre beaucoup, et survivre avant de vivre sa ville. [...] « Les ateliers libres d’architecture », une initiative de l’Institut français de Bucarest. « Bucarest, de la ville à la métropole » Le programme 2011/2012 : Nous avons demandé aux architectes, urbanistes et ingénieurs invités à Bucarest d’apporter leur regard sur la ville, celle qui se construit et se vit en métropole. Marc Barani, architecte et urbaniste, prix de « L’Équerre d’argent », a ouvert ce cycle en décembre sur le thème : « Infrastructures urbaines ». Bruno Decaris, architecte en chef des Monuments historiques, enseignant, est célèbre pour son attention à l’intégration de l’architecture contemporaine dans le monument et à inscrire ce dernier dans l’espace urbain. « Comment concilier architecture contemporaine et protection patrimoniale ? La formulation de la question semble aller de soi. Et pourtant… s’il faut qu’il y ait conciliation, c’est bien qu’il y aurait antagonisme ». Conférence le mardi 13 mars. Pablo Katz, architecte et urbaniste, designer, est le président de la Société française des architectes » (avec la revue « Le Visiteur », dont un N° spécial sur Bucarest sera bientôt édité). « Quand on travaille dans des quartiers marqués par l’histoire du XXème siècle, le problème devrait plutôt d’aller au bout d’un projet inachevé.. ». Conférence le mercredi 11 avril. Jean-Paul Robert, architecte, journaliste (ancien rédacteur en chef de « L’Architecture d’aujourd’hui »), enseignant et écrivain, est actuellement en charge, au sein de l’agence Jean Nouvel, du projet « Grand Paris ». « Un projet, c’est un futur. […]. Rendre concrète, pragmatique, une part de rêve, intacte ». Conférence le mercredi 16 mai. Nathan Starkman, ingénieur, urbaniste, « Grand prix de l’urbanisme », d’abord directeur de l’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme), aujourd’hui directeur de LMCU (agence d’urbanisme de Lille Métropole Communauté Urbaine). « On était déjà dans de grands débats sur le développement des villes, […], ce qui m’intéressait, c’était le rapport entre le technique et le social, composantes inséparables de l’urbanisme ». Conférence le mercredi 20 juin. Lisez le texte intégral dans le numéro 1/2012 de la revue Arhitectura.
http://www.institutfrancais-roumanie.com