RDW

Crystal? Ce au în comun Moet, Veuve Cliquot și Cartier… Fondation Cartier?

foto: Fondation Cartier, Paris, Jean Nouvel, 1994 © Alexandru Crișan

Bubbles, bubbles… în sticlele de șampanie5…Cam așa vede și arhitectura transparența – o efervescență, o calitate intrinsecă a arhitecturii contemporane. Dincolo de calitatea amăgitoare, trans­parența nu există. Însăși termenul se referă la posi­bilitatea de a vedea dincolo sau la proprietatea clară aproape lichidă a substanței imateriale din care este realizat materialul.Transparențele în arhitectură pot „rezolva” barie­re – culturale, lingvistice, stilistice, funcționale, estetice.Oprindu-mă asupra ultimei categorii, remarc abun­dența transparențelor „de sticlă” a ultimelor dece­nii, care în esență par a fi mai mult oglinzi sau bariere imperceptibile, nu transparențe.În lumea art nouveau-ului sau a goticului, trans­parența arhitecturii era calitatea scheletului de a se descompune și subordona altor planuri pline, până la traversarea vizuală totală. A vedea dincolo de o masivitatea proprie unei tectonici stabile este, în esență, exact opusul arhitecturii. O construcție lipsită de greutatea structurală, din cărți de joc, are atributul transparenței prin calitatea de a da liber percepției, care se oprește în alte planuri dincolo de limitele construite. 

Jean Nouvel, de la începutul carierei și până în prezent, rămâne tributar suprafețelor riguroase, transparente, bazându-se pe dematerializarea limitelor între interior și exterior. Fondation Cartier este o succesiune de planuri transparente, în care proiecțiile se suprapun și anturajul verde este apro­piat, multiplicat prin reflexie, într-un gest prin care materialul fațadei nu mai este o limită imperceptibilă, ci din contră, un „loc” de întâlnire al imaginilor.

 

Citiți textul integral în nr 4 / 2011 al Revistei Arhitectura.
1 Crystal – șampanie produsă de Louis Roederer, inițial pentru țarul Alexandru al II-lea al Rusiei. Crystal este prima șampanie cuvee din lume, adresată elitei consumatorilor; comercializată începând cu 1945 – sursa: www.crystalchampagne.net.

2Moët & Chandon – companie fondată în 1743 de Claude Moët; produce anual aproximativ 26.000.000 sticle de șampanie.

3 Veuve Clicquot Ponsardin – o casă de șampanie localizată în Reims, Franța, și o marcă premium; fondată în 1772 de Philippe Clicquot-Muiron; ediția The 1811 „comet vintage” – Veuve Clicquot, din 1811, e considerată ca fiind prima șampanie modernă, datorită tehnicii pioniere de fa­bri­cație aplicată (méthode champenoise-remuage). (sursa: http://www.veuve-clicquot.com/accesare: 05/09/2011)

4Fondation Cartier pour l’Art Contemporain – Jean Nouvel, Emanuel Cattani et Associés (1995) – 261 boulevard Raspail, 75014 Paris, France

5 145 sticle de șampanie, din care o parte produse de Veuve Clicquot, datate în prima jumatate a anilor 1800, au fost descoperite într-o epavă în Marea Baltica, în iulie 2010. „Trei dintre sticlele găsite vara trecută au fost deschise în data de 16 noiembrie, confirmându-se că aparţineau mărcii Veuve Clicquot: marca era înscrisă cu claritate pe partea interioară a dopului. Culoarea de un galben intens, accentele rafinate de lămâie şi flori şi durata senzaţiei gustative sunt caracteristicile principale ale acestei şampanii care nu şi-a pierdut efervescenţa. Ea este intactă după aproape două secole, ca şi cum ar fi călătorit cu maşina timpului. Ruta baltică era folosită adesea pentru transporturi către Rusia, transporturi care au asigurat succesul comercial timpuriu al casei producătoare, fondate în 1772. Pe sigla mărcii descoperite la Marienhamn, Insulele Aland, figurează şi o cometă care a fost adăugată de către Doamna Clicquot în semn de omagiu faţă de cometa care străbătuse cerul provinciei Champagne în 1811, anul unei recolte nemaîntâlnite. Această descoperire istorică vine în confirmarea motto-ului Doamnei Clicquot: «O singură calitate, cea mai bună.»” – sursa: http://www.visitaland.com/en/facts/champagne; accesare: 05/09/2011

Bubbles, bubbles…. in the champagne bottles5….This is how architecture also sees transparency: as a kind of effervescence, an intrinsic quality of contemporary architecture. Beyond its deceit­fulness, transparency does not exist. The very term implies the possibility to see through or the clear, almost liquid quality of the immaterial substance of which the material is made.Transparencies in architecture may overcome many barriers: cultural, linguistic, stylistic, functional, aesthetic.If I dwell on the last category, I have to notice the abundance of the last decades’ „glass trans­parencies”, which essentially tend to suggest mirrors or imperceptible barriers rather than transparencies.In the Art Nouveau or Gothic worlds, architectural transparency was the quality of the skeleton of decomposing itself and becoming subordinate to other full plans, until total visual crossing. To see through, beyond the massiveness characterizing a stable tectonics is essentially the very opposite of architecture. A building lacking structural weight, a building made of game cards, is transparent be­cause of its quality of giving free rein to perception, which stops to linger on other planes, beyond the built limits. 

Jean Nouvel, from the beginning of his career and until present, has remained indebted to ri­gorous, transparent surfaces, relying on the demateria­lization of the limits separating the interior from the exterior. Fondation Cartier is a succession of transparent plans, where projections overlap and the green proximal space is drawn nearer, multiplied by reflection, in a gesture converting the material of the façade from an imperceptible limit into its opposite, a „place” of meeting for the images.

Read the full text in the print magazine. 
1 Crystal – Champagne initially produced by Louis Roederer for Tsar Alexander II of Russia. Crystal is the first cuvee champagne in the world, targeted at elite consumers and marketed since 1945 – source: www.crystalchampagne.net.

2Moët & Chandon – company established in 1743 by Claude Moët; produces annually approximately 26,000,000 bottles of champagne.

3 Veuve Clicquot Ponsardin – a champagne house from Reims, France, and a premium brand; founded in 1772 by Philippe Clicquot-Muiron; the 1811 edition „comet vintage” – Veuve Clicquot is considered to be the first modern champagne due to its pioneering manufacture technique applied (méthode champenoise-remuage) – source: http://www.veuve-clicquot.com/accessed: 05/09/2011;

4Fondation Cartier pour l’Art Contemporain – Jean Nouvel, Emanuel Cattani et Associés (1995) – 261 boulevard Raspail, 75014 Paris, France

5145 bottles of champagne, part of which were produced by Veuve Clicquot, dating from the first half of the 1800s, were discovered in a sunk wreck in the Baltic Sea, in July 2010. „Three of the bottles found last summer were opened on November 16 and confirmed to be Veuve Clicquot: the brand is clearly legible on the inside of the cork. A deep yellow colour, refined hints of flowers and citrus and length in taste are the striking characteristics of this still sparkling champagne. It is intact yet almost two centuries old, as if it had travelled in a time machine. The Baltic route was often used for shipments to Russia, which sealed the early commercial successes of the champagne House, founded in 1772. The branding discovered in Marienhamn, Aland Islands, includes a comet which was added to her logo by Madame Clicquot, to pay tribute to the one that went through the skies of Champagne in 1811, a year of a superlative harvest. This historical discovery confirms Madame Clicquot’s motto: «One quality only, the finest.»” source:

http://www.visitaland.com/en/facts/champagne;

foto: Alexandru CRIȘAN

Comments
One Response to “Crystal? Ce au în comun Moet, Veuve Cliquot și Cartier… Fondation Cartier?”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] Citiți textul integral în nr 4 / 2011 al Revistei Arhitectura. […]Powered by Jasper Roberts - Blog