RDW

Edgar Quinet nr. 6

Această prezentare este declanşată de intenţia proprietarului, Apele Române, de a demola sediul său din Bucureşti, str. Edgar Quinet 6. Licitaţia de proiecte pentru construirea noului sediu s-a desfăşurat pe 7 iunie a.c. În următoarele două luni de la semnarea contractului urmează a se reali­za proiectul. Tema de proiectare nu prezintă date privind resursa culturală şi nu cere realizarea unui astfel de studiu. Clădirea este situată într-o zonă protejată reglementată printr-o documentaţie de urbanism specifică. Tema de pro­iectare, deşi solicită atât respectarea acesteia, cât şi a indicatorilor urbanistici superiori ei. Clădirea este reprezentativă pentru stilul Art Déco. În compoziţia faţadei se disting trei travei identice şi una neutrală care debutează din parter cu accesul în imobil. Dozajul modenaturii de fațadă contribuie la generarea unei imagini de ansamblu ce denotă stabilitate. This presentation is triggered by the intention of the owner, Agentia Naţională Apele Române, to demolish its headquarters located at 6, Edgar Quinet St. in Bucharest. The assignment of the project was at a auction that took place on June, 7. In the next two months from the signing of the contract the project should be ready. The owner theme does not present any data on cultural heritage relevance of the building and does not ask for such a study. The building is located in a heritage protected area regulated by a specific Masterplan. The owner theme, although calls for the respect of the area, ask for upper urban parameters. The building, an Art Déco, is made in the second quarter of the twentieth century, as a administrative headquarters. The façade composition is remarkable by the use of multiple parallel planes and subordination of decorative treatment of façade to an overall image that inspire stability.

 

Imobilul Edgar Quinet-nr. 6 - detalii Industrie Agricultura Comert

În perioada 20 aprilie – 7 iunie s-au putut depune oferte în cadrul licitaţiei de achiziţionare de servicii de proiectare pentru sediul administrativ al Agenţiei Naţionale Apele Române din Bucureşti, Strada Edgar Quinet nr. 6, clădire proiectată de arhitect Rosenthal în 1927. Proiectanţilor li s-a solicitat elaborarea documentaţiei tehnice pentru demolarea corpurilor de clădire existente şi obţinerii Autorizaţiei de Construire a noului sediu. Selectarea ofertelor a avut loc pe 7 iunie. Câştigătorii licitaţiei au la dispoziţie două luni de la semnarea contractului pentru elaborarea proiectului.

Potrivit planurilor topografice ale Bucureştiului, scara 1:500, parcela are 380 mp. Pe aceasta se află două corpuri de clădire (amplasate pe aliniament: H = P+6, AC ≈ 149m; pe fund de lot: H =  P+4, AC ≈ 140). Caietul de sarcini solicită desfiinţarea ambelor corpuri. Referitor la faţada de la stradă, tema de proiectare afirmă că “se recomandă păstrarea ambientului arhitectural şi, în consecinţă, se doreşte refacerea faţadei pentru a fi similară celei a construcţiei demolate.” Descrierea clădirilor existente nu include informaţii privind resursa culturală a acesteia. Tema de proiectare cere ca noul sediu să aibă următorii parametri: H = P+9E, cu ultimile două etaje retrase, AC = 390mp, ADC =  4.290mp. Se mai solicită respectarea reglementărilor urbanistice în vigoare ale zonei. Parcela este dublu reglementată de PUZ Zona Construită Protejată 06 – “Bulevardele Regina Elisabeta – M. Kogălniceanu” şi de PUZ Zona Construită Protejată 16 – “Calea Victoriei”.

Primul regulament stabileşte următorii indicatori urbanistici: Hmax = 19 m, admiţîndu-se în plus 2 etaje în condiţii speciale, Hmin = 16 m, POT max = 80%, CUT max = 4, iar cel de al doilea: Hmax = 22 m, cu o posibilă derogare în plus de două etaje, Hmin = 19 m, POT max = 80%, CUT max = 5. Se observă în ambele cazuri cum tema de proiectare nu respectă indicatorii urbanistici reglementaţi, consideraţi de către documentaţiile de urbanism în vigoare a contribui la păstrarea caracterului zonei. Tema nu solicită realizarea unui studiu istoric. Caietul de sarcini prevede că beneficiarul poate cere realizarea altor studii decât cele menţionate expres şi că acestea trebuie realizate în maximum 30 de zile de la solicitare.La începutul documentării acestui articol, Revista Arhitectura a cerut A.N. Apele Române precizarea exactă a ceea ce va face obiectul demo­lării, dacă există o autorizaţie de desfiinţare şi o temă pentru noua cons­trucţie. Ni s-a răspuns că vom primi informaţiile după documentaţia depusă de către câştigătorul licitaţiei.

Corpul de clădire situat la stradă este realizat în a doua pătrime a seco­lului al XX-lea, în stil Art Déco, fiind de la început sediu administrativ. Faţada principală este compusă echilibrat în mai multe planuri paralele față de planul de bază, cel al aliniamentului. Cele trei travei verticale ies în consolă circa 80 cm. pe înălţimea etajelor 1, 2 şi 3. Revenirea în planul aliniamentului general la parter se face în mod subtil prin folosirea unui element copertină pe toată lăţimea faţadei care punctează, totodată, planul cel mai avansat al faţadei. Folosirea pilaştrilor, poziţionarea şi dimensiunile golurilor şi decoraţia este relaţionată acestui joc planimetric. Decoraţia etalează, într-un mod firesc, care nu deranjează, domeniul de activitate al comanditarului şi importanţa lui. În zona principală a faţadei sunt 9 medalioane (cu trei imagini diferite) ce pot fi interpretate ca reprezentând avantajele energiei electrice pentru agricultură, industrie şi comerţ. Intrarea principală este încadrată de sferturi de fusuri de coloane ale căror tambure sunt formate de numele oraşelor cu centrale electrice. Ele susţin capitelul format de imaginea unui stup de albine sculptată în basorelief. Prin volumetria faţadei şi traseele regulatoare utilizate, imaginea de ansamblu este una ce sugerează stabilitate.

La nivelul insulei urbane, această clădire este ultimul martor al fondului construit anterior celui de la Doilea Război Mondial.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog